Svea hovrätt (Hovrätt)

1553 results for Svea hovrätt (Hovrätt)

 • Case nº ÖH 4783-20 of Svea hovrätt, December 16, 2020

  Hyresnämndsmål. Vid bedömningen av om en hyresgäst som tvångsvårdats under lång tid kan anses ha ett skyddsvärt behov av prövningslägenheten åligger det hyresgästen att göra det sannolikt att en återflyttning är någorlunda nära förestående eller att permissioner kommer att ske regelbundet och inom överskådlig tid.

 • Case nº Ö 7521-20 of Svea hovrätt, December 09, 2020

  Fråga om hur många ansökningsavgifter som ska tas ut när flera kärande samtidigt har väckt talan mot en svarande och målen ska handläggas i en rättegång enligt bestämmelsen i 14 kap. 2 § rättegångsbalken om obligatorisk kumulation.

 • Case nº ÖH 4455-20 of Svea hovrätt, November 17, 2020

  Hyresnämndsmål. Hyresvärden ingick hyresavtal avseende två lägenheter i sin tvåfamiljsfastighet, ett avtal med hyresgästen A och sedan ett avtal med hyresgästen B men A tillträdde sin lägenhet efter B:s tillträde. Enligt hovrätten sker upplåtelsen genom själva avtalet. Det innebar att vid A:s tillträde hade upplåtelsen till henne redan skett genom det ingångna avtalet, varför lagen (2012:978) om...

 • Case nº FT 2234-19 of Svea hovrätt, October 30, 2020

  En flygning ställdes in sedan en av piloterna insjuknat knappt ett dygn före avresan från en flygplats, som inte utgjorde lufttrafikföretagets hemmabas. Pilotens sjukdom har inte ansetts utgöra en extraordinär omständighet i flygpassagerarförordningens mening. Lufttrafikföretaget har därför inte kunnat undgå skyldighet att betala ersättning till passagerare som drabbats av den inställda...

 • Case nº Ö 6640-20 of Svea hovrätt, October 28, 2020

  Ett målsägandebiträde ansågs ha rätt till ersättning för deltagande vid förhör på en lördag. Ersättning utgick enligt samma förhöjda timkostnadsnorm som för en offentlig försvarare i motsvarande situation.

 • Case nº B 8466-20 of Svea hovrätt, October 22, 2020

  Två personer som sålt tobak utan att ha fått erforderligt tillstånd till det har gjort sig skyldiga till oaktsam olovlig tobaksförsäljning. Förverkande vid sådant brott har vidare ansetts kunna ske av tobaksvaror redan då dessa hållits i lager och bjudits ut till försäljning i butik. Även fråga om företagsbot.

 • Case nº FT 13617-19 of Svea hovrätt, October 06, 2020

  Fråga om vilket lufttrafikföretag som har utfört flygningen i den mening som avses i artikel 2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004. Även frågor om bevisbörda och bevisvärdering.

 • Case nº B 9149-20 of Svea hovrätt, September 09, 2020

  Klagandena dömdes i tingsrätten för medhjälp till försök till grov utpressning och medhjälp till grov misshandel utan att åklagaren i åtalet hade gjort gällande annat än ansvar för gärningsmannaskap. Hovrätten har bedömt att detta inte inneburit att det förekommit sådant fel i rättegången att domen ska undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten.

 • Case nº ÖH 8285-19 of Svea hovrätt, July 06, 2020

  Hyresnämndsmål. När fråga är om återbetalning av hyra i samband med andrahandsupplåtelse ska skälig månadshyra för studentlägenheter som har hyresfria månader beräknas genom att den förhandlade hyran på årsbasis fördelas på tolv månader, eftersom det är bruksvärdet för lägenheten som ska beräknas och det måste anses vara detsamma året runt. Beräkningen av vilket belopp som ska återbetalas ska...

 • Case nº ÖH 11625-19 of Svea hovrätt, June 29, 2020

  Hyresnämndsmål. En hyresgäst har vid fler än hundra tillfällen hyrt ut prövningslägenheten via Airbnb. Det har varit fråga om många korta uthyrningstillfällen som pågått under en längre tid och ett relativt högt pris har betalats per natt. Upplåtelserna har inte skett för bostadsändamål utan lägenheten har i stället hyrts ut under former som är att likna vid hotellverksamhet. Hovrätten har funnit

 • Case nº Ö 12604-19 of Svea hovrätt, June 29, 2020

  Vid tingsrätten pågick en rättegång mellan en entreprenör och beställare om fordran på grund av entreprenadavtal. Beställaren ansökte om genstämning mot entreprenören på grund av påstått kontraktsbrott. Samtidigt väckte beställaren talan vid samma tingsrätt mot en borgensman som tecknat proprieborgen till säkerhet för entreprenörens förpliktelser enligt entreprenadavtalet. Borgensmannen, som inte

 • Case nº FT 977-19 of Svea hovrätt, June 26, 2020

  En personbil har stått på en parkeringsplats under sju minuter utan att någon aktivitet runt bilen kunnat iakttas. Detta har ansetts medföra en presumtion för att det varit fråga om parkering. Hovrätten har funnit att undantaget för lastning måste ges en restriktiv tolkning och att packning av gods i en intilliggande byggnad inte utgjort en del av lastningen, vilken alltså inte skett...

 • Case nº ÖÄ 7289-19 of Svea hovrätt, June 24, 2020

  Svensk domstol har ansetts behörig att pröva en ansökan om anordnande av godmanskap för en utländsk medborgare med hemvist i Sverige. Behörigheten har inte bedömts vara beroende av inhämtandet av ett sådant yttrande som avses i 5 kap. 2 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL). En utländsk medborgare som saknar uppehållstillstånd...

 • Case nº B 5704-20 of Svea hovrätt, June 24, 2020

  Ett målsägandebiträde, som inte har förordnats i högre rätt, har fått ersättning av allmänna medel för arbete som utförts sedan förordnandet upphört i den mån det har ansetts omfatta skälig ersättning för avslutande åtgärder.

 • Case nº ÖH 1702-20 of Svea hovrätt, June 22, 2020

  Hyresnämndsmål. Bostadsrättshavare har fått tillstånd till upplåtelse i andra hand under ett års tid från hyresnämndens beslut när det visats att bostadsrätten var svårsåld och det inte fanns underlag för bedömningen att förvärvet av bostadsrätten skett i spekulativt syfte.

 • Case nº FT 3301-19 of Svea hovrätt, June 02, 2020

  Ett flygbolag har inte förmått styrka att en flygning försenats på grund av extraordinära omständigheter i form av ett dolt fabrikationsfel i det flygplan med vilket flygningen utfördes. Flygbolaget har därmed inte varit befriat från ersättningsskyldighet enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 (flygpassagerarförordningen).

 • Case nº B 2560-20 of Svea hovrätt, June 01, 2020

  Artvärdet för sexuellt övergrepp mot barn vid straffmätningsvärden över tre månaders fängelse har normalt bedömts vara så högt att fängelse kan frångås endast om det föreligger alldeles särskilda omständigheter.

 • Case nº ÖH 12934-19 of Svea hovrätt, May 22, 2020

  Hyresnämndsmål. Överlåtelsetillstånd enligt 12 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (ombildningslagen). Ett bolag förvärvade inom ramen för en större transaktion ett flertal hyresfastigheter. Beträffande en av fastigheterna, som omfattades av en intresseanmälan från en bostadsrättsförening, ingicks ett separat överlåtelseavtal

 • Case nº ÖH 10802-19 of Svea hovrätt, May 20, 2020

  Hyresnämndsmål. Hyresgästen har som ett led i en stadfäst förlikning ingått ett korttidsavtal och förbundit sig att inte ha fler än tre katter i prövningslägenheten. Kort tid efter förlikningen hade hon ändå fler katter än så. Hovrätten har funnit att villkoret om antalet katter i praktiken får uppfattas som ett hyresvillkor i korttidsavtalet, och att det som utgångspunkt måste anses utgöra ett ås

 • Case nº ÖH 5434-19 of Svea hovrätt, April 27, 2020

  Hyresnämndsmål. Sådana förbättrings- eller ändringsåtgärder som kräver tillstånd enligt 12 kap. 18 d § jordabalken får inte utföras eller ens påbörjas innan ett godkännande eller tillstånd föreligger. Ett tillstånd kan inte lämnas i efterhand, när åtgärderna redan har vidtagits. Med hyresnämndens tillstånd menas ett beslut som har vunnit laga kraft. Hyresvärdens ansökan avslogs.

 • Case nº ÖH 10000-19 of Svea hovrätt, April 22, 2020

  Hyresnämndsmål. Fråga om partsställning, otillåten andrahandsupplåtelse och behovsprövning i mål där hyresgästen flyttat ut från prövningslägenheten efter makarnas äktenskapsskillnad men innan bodelning skett. I beslutet behandlas även frågan om hur 12 kap. 34 § jordabalken förhåller sig till 12 kap. 47 § jordabalken i dessa fall. Med hänsyn till att hyresgästen saknat behov av lägenheten för...

 • Case nº ÖÄ 5868-19 of Svea hovrätt, March 27, 2020

  Fråga, vid en intresseanmälan enligt 3 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt och kooperativ hyresrätt, om hyresrätter vilka upplåtits till personer eller bolag som har intressegemenskap med en hyresvärd inte ska anses vara uthyrda i lagens mening och därmed undantas i beräkningen av antalet lägenheter. Hovrätten har funnit att lägenheterna inte ska...

 • Case nº ÖH 12258-19 of Svea hovrätt, March 06, 2020

  Hyresnämndsmål. Frågan i målet var om hyresgästen hade beaktansvärda skäl för att få upplåta prövningslägenheten i andra hand under sex månader för utlandsvistelse trots att han beviljats tillstånd till andrahandsupplåtelse av detta skäl två gånger tidigare. Hovrätten uttalar att lagstiftaren har ställt högre krav på vilka skäl som anförs för att tillåta andrahandsupplåtelse vid hyresrätter än...

 • Case nº ÖH 13206-19 of Svea hovrätt, March 06, 2020

  Hyresnämndsmål. Makar som förvärvat en bostadsrättslägenhet begärde tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand till sin son. Andrahandsupplåtelsen hade pågått i ett års tid. Trots att en bostadsrättshavare ska ha stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand för att en tid bo någon annanstans och bostadsrättshavarens skäl i princip bör kunna godtas så länge de innefattar ett rimligt behov...

 • Case nº B 10784-19 of Svea hovrätt, December 20, 2019

  Grov narkotikasmuggling avseende kokain hade mängdmässigt ett straffvärde om två år och fyra månader. Fråga om renhetsgraden var så hög att den borde inverka i skärpande riktning vid straffvärdebedömningen. En aktiv substans om 90 procent ansågs skilja sig så tydligt från vad som är vanligt att den skulle få genomslag vid straffvärdebedömningen, varför straffvärdet bedömdes uppgå till två år och...

 • Case nº B 11878-19 of Svea hovrätt, December 17, 2019

  Vid ansvar för grov narkotikasmuggling har inte dömts särskilt till ansvar för grovt narkotikabrott i en situation där den befattning som utgör narkotikabrottet endast avser en kontinuerlig transport direkt efter införseln av narkotikan från utlandet.

 • Case nº ÖÄ 2119-19 of Svea hovrätt, December 10, 2019

  Efter att en part ansökt om verkställighet av en tingsrätts interimistiska beslut rörande umgänge med barn, meddelade tingsrätten ett nytt interimistiskt beslut med innebörden att inget umgänge skulle ske. Parten återkallade därefter sin ansökan om verkställighet. Tingsrätten skrev av målet från vidare handläggning och förpliktade parten att ersätta motpartens rättshjälpskostnad. Hovrätten har...

 • Case nº ÖH 10389-19 of Svea hovrätt, November 12, 2019

  En bostadsrättsförening krävde som villkor för andrahandsuthyrning att tillståndet förenades med villkoret att andrahandshyresgästen ska ha en ansvarsförsäkring som täcker skador som denne kan orsaka i föreningens fastighet. Hovrätten konstaterade att det, för att ett tillstånd till andrahandsupplåtelse ska förenas med villkor, bör krävas att villkoren är klara och tydliga samt att de verkligen...

 • Case nº B 7117-19 of Svea hovrätt, August 09, 2019

  Den tilltalade kontaktade målsäganden, som var närstående till honom, under falskt namn via internet och stämde träff med henne vid två tillfällen. Vid dessa möten förekom sexuella handlingar jämförliga med samlag mellan parterna utan att målsäganden kände till den tilltalades verkliga identitet. Förfarandet har bedömts utgöra ett otillbörligt utnyttjande av att målsäganden befann sig i en...

 • Case nº B 5164-19 of Svea hovrätt, July 24, 2019

  Ett målsägandebiträde vars förordnande inte förnyats i hovrätten har nekats ersättning av allmänna medel för arbete som utförts sedan förordnandet upphört.

 • Request a trial to view additional results