Case nº T11341-14 of Svea hovrätt, November 05, 2015

Resolution DateNovember 05, 2015
Issuing OrganizationSvea hovrätt

REFERAT

Bakgrund

The Procter & Gamble Company är innehavare av gemenskapsvarumärkena (ord) HEAD & SHOULDERS (nr 000230706) och (ord) HEAD & SHOULDERS CITRUS FRESH (nr 003347093) samt därtill hörande figurmärken. Samtliga varumärken är registrerade i klass 3 för bl.a. hårvårdspreparat. Procter & Gamble Sverige Aktiebolag innehar genom licens från The Procter & Gamble Company exklusiv behörighet att använda dessa varumärken i Sverige.

Vendia Aktiebolag (Vendia) är ett grossistföretag som handlar med dagligvaror. Under år 2007 uppstod en varumärkestvist mellan å ena sidan The Procter & Gamble Company och Procter & Gamble Sverige Aktiebolag (gemensamt benämnda Procter & Gamble) och å andra sidan Vendia. Procter & Gamble gjorde gällande att Vendia hade gjort intrång i Procter & Gambles varumärken genom att köpa in 70 560 stycken Head & Shoulders schampoflaskor som tillverkats i strid med Procter & Gambles ensamrätt och sälja cirka 55 000 av dessa vidare. Till följd av detta träffade parterna ett förlikningsavtal den 25 september 2007, vilket stadgade bl.a. att Vendia skulle utge avtalsvite om 300 000 kr vid intrång i Procter & Gambles varumärken.

I april 2012 köpte Vendia ett parti med fyra sorters Head & Shoulders schampoflaskor, 400 ml, från Home and Beauty Ltd i Storbritannien som Vendia sedan sålde vidare till återförsäljare i Sverige, bl.a. till ICA Kvantum Signalen i Linköping.

Stockholms tingsrätt

Procter & Gamble ansökte om stämning mot Vendia och yrkade att tingsrätten skulle

 1. förbjuda Vendia vid vite om 1 000 000 kr, eller annat kraftigt verkande vite, att i näringsverksamhet själv eller genom medverkan importera, exportera, utbjuda, saluföra, marknadsföra eller annorledes förmedla eller försälja varor som olovligen är försedda med Procter & Gambles varumärken enligt ingivna bilagor.

 2. besluta att de varor som olovligen är försedda med Procter & Gambles varumärken enligt ingivna bilagor och som Vendia förfogar över ska förstöras på Vendias bekostnad.

 3. förplikta Vendia att till Procter & Gamble utge 300 000 kr i vite för avtalsbrott.

  Vendia bestred käromålet i dess helhet.

  Som grund för käromålet anförde Procter & Gamble följande.

  The Procter & Gamble Company innehar genom registrering ensamrätt att i näringsverksamhet inom EU utnyttja ordvarumärkena HEAD & SHOULDERS och HEAD & SHOULDERS CITRUS FRESH samt figurvarumärken med anknytning till Head & Shoulders, samtliga för bl.a. hårvårdspreparat. Procter & Gamble Sverige Aktiebolag innehar genom licens från The Procter & Gamble Company exklusiv behörighet att använda dessa varumärken i Sverige.

  Vendia har i näringsverksamhet bl.a. marknadsfört och sålt hårvårdsprodukter som utan tillstånd från Procter & Gamble, eller annat bolag med Procter & Gambles tillstånd, är försedda med kännetecken som är identiska med varumärkena. Vendia har därmed gjort sig skyldigt till varumärkesintrång.

  De HEAD & SHOULDERS schampoflaskor som Vendia sålt till bl.a. ICA Kvantum Signalen i Linköping, vilka påträffats för försäljning i butiken den 4 september 2012, är varumärkesförfalskade och härrör inte från Procter & Gamble. Att importera, lagerhålla, marknadsföra och sälja dessa schampoflaskor utgör varumärkesintrång eftersom flaskorna är försedda med kännetecken som är identiska med Procter & Gambles registrerade varumärken inom samma varuslag.

  Det görs gällande att varumärkesintrånget i första hand gäller hela leveransen av de 12 096 stycken HEAD & SHOULDERS flaskor som Vendia inköpt från Home and Beauty Ltd i Storbritannien och i andra hand att intrång i vart fall skett beträffande de 576 stycken HEAD & SHOULDERS flaskor som sålts och levererats av Vendia till ICA Kvantum Signalen i Linköping.

  På grund av att Vendia gjort sig skyldigt till varumärkesintrång ska bolaget vid vite förbjudas att begå intrång. Eftersom Vendia bedriver näringsverksamhet med bl.a. partihandel av hygienartiklar bör förbudet omfatta import, export, utbjudande, saluföring, marknadsföring eller att annorledes förmedla eller försälja produkter som är försedda med varumärkena.

  Det är skäligt att Vendia ska ombesörja att de intrångsvaror som bolaget alltjämt förfogar över förstörs så att fortsatt intrång inte kan ske.

  Eftersom Vendia har brutit mot sina åtaganden i det förlikningsavtal som bolaget ingått med The Procter & Gamble Company, särskilt punkterna 2.1 och 3, ska bolaget utge 300 000 kr i avtalsvite.

  Det överenskomna vitesbeloppet ska inte jämkas. Det är inte oskäligt högt i jämförelse med dels konsumentvärdet om 1,5 miljoner kr för de 70 560 plagierade HEAD & SHOULDERS flaskorna från 2007, dels marknadsvärdet om 362 880 kr för de 12 096 stycken HEAD & SHOULDERS produkterna som Vendia inköpt från Home & Beauty Ltd samt dels med inköpspriset om 192 833 kr som Vendia betalat för produkterna. Procter & Gamble har helt avstått från att yrka skälig ersättning för nyttjande av varumärkena samt ytterligare skada för varumärkesintrånget, vilket bör beaktas vid bedömningen av utdömande av vitesbelopp.

  Vendia omsatte över 131 miljoner kr under räkenskapsåret 2012 och hade ett bokfört resultat på 2,6 miljoner kr samma år. Procter & Gamble har inte haft överlägsna möjligheter att utforma avtalsvillkoren till sin fördel. Vendia var redan 2007 en etablerad aktör och anlitade egen juridisk expertis. Head & Shoulders är bara ett av ett mycket stort antal hårvårdsprodukter och Procter & Gamble innehar inte en dominerande ställning på den relevanta marknaden.

  Vendia har sedan varumärkesintrånget 2007 varit medvetet om riskerna att inköpa HEAD & SHOULDERS produkter från irreguljära försäljningskanaler, men har trots detta valt att fortsätta att handla på detta sätt. Risken att betala ett vite om 300 000 kr har Vendia således hela tiden varit medvetet om.

  Det har vid tecknande av förlikningsavtalet inte funnits sådant syfte som Vendia uppger, dvs. att Vendia skulle granska att de produkter bolaget handlade med inte var förfalskade. Vitesvillkoret i förlikningsavtalet är tillämpligt även om Vendias företrädare agerat i god tro.

  Vendia anförde följande grunder till bestridande av käromålet.

  Beträffande påstått varumärkesintrång vitsordas det att Vendia har sålt Head & Shoulders schampoflaskor till ICA Kvantum Signalen i Linköping, men det förnekas att dessa produkter varit varumärkesförfalskade. Det kan inte vitsordas att de prover som Procter & Gamble gjort och som påstås utvisa varumärkesförfalskning kommer från samma flaskor som de som sålts av Vendia. Vid en undersökning av schampoflaskorna från det i målet aktuella partiet kan man vare sig när man granskar flaskan, luktar, eller känner på konsistensen märka någon skillnad mot de Head & Shoulders flaskor som anses vara äkta. För det fall det visar sig att Vendias parti innehöll förfalskade flaskor var Vendia inte medvetet om förfalskningen och har inte heller kunnat upptäcka det.

  Det vitsordas att parterna undertecknade ett avtal om avtalsvite i september 2007. I första hand bestrids vitet för att de produkter Vendia har handlat med har varit äkta. För det fall tingsrätten finner att produkterna var förfalskade gör Vendia i andra hand gällande att vitet bör jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. Vitet bör jämkas till noll eller i vart fall inte sättas högre än vad Procter & Gamble kan visa att kärandebolaget lidit skada, eftersom vitet står i så orimlig proportion till någon eventuell skada som Procter & Gamble kan ha lidit av att Vendia har sålt 576 schampoflaskor. Här bör särskilt beaktas att det inte skett en enda reklamation av de sålda produkterna.

  Vendia undertecknade förlikningsavtalet under stor press från Procter & Gamble och det råder ojämlika styrkeförhållanden mellan parterna eftersom Procter & Gamble är en av världens största tillverkare av konsumentvaror med flertalet kända varumärken som Vendias kunder efterfrågar och som Vendia är beroende av att handla med.

  När avtalet skrevs var inte syftet att Vendia skulle upphöra med att handla med Head & Shoulders igen, utan syftet var att Vendia skulle granska att de produkter bolaget handlade med inte var förfalskade. Vendia har noga kontrollerat de partier som distribuerats via Vendia. Vendia har aldrig haft anledning att misstänka att produkterna inte är äkta och man har gjort ett flertal kontroller för att säkerställa att så är fallet, bl.a. kontrollerat s.k. batchnummer på förpackningarna. Detta har gjorts på webbsidan checkcosmetic.net för att verifiera att batchnumren satts ut på marknaden av den rätta tillverkaren. Det kan inte anses vara rimligt att Vendias omsorgsplikt enligt avtalet sträcker sig så långt som till att bolaget ska skicka iväg varje parti schampo Vendia handlar för analys för att undgå betalningsansvar enligt vitesklausulen. Avtalet måste tolkas som att det krävs uppsåt eller i vart fall vårdslöshet från Vendia för att betalningsansvar ska inträda och det har definitivt inte förelegat.

  Procter & Gambles anförde bl.a. följande till utveckling av sin talan.

  Procter & Gamble och Vendia hade år 2007 en tvist då Vendia importerade 70 560 schampoflaskor som utan Procter & Gambles tillstånd var märkta med HEAD & SHOULDERS. Produkterna identifierades som counterfeit, dvs. förfalskade. Varorna påträffades på ett ICA Maxivaruhus i landet och det resulterade i ett förlikningsavtal där Vendias åtaganden återfinns i punkt 2.1.

  2.1 Vendia åtar sig att inte, direkt självt eller indirekt genom annan juridisk eller fysisk person, begå eller medverka till intrång i Procter & Gambles rätt till något av Varumärkena eller Procter & Gambles olika firmor, såsom att bl.a. att

  2.1.1 låta tillverka, importera, exportera, förmedla, lagra, saluhålla, sälja eller på annat sätt förfoga över varor som utan Procter & Gambles tillstånd är försedda med något av Varumärkena, eller på annat sätt förfoga över varor som utan Procter & Gamble tillstånd är försedda med varu- eller näringskännetecken som är vilseledande och/eller förväxlingsbara med något av Varumärkena eller Procter & Gambles firmor.

  2.1.2...

To continue reading

Request your trial