Latest documents

 • Case nº UM19571-19 of Migrationsöverdomstolen, October 01, 2020

  Det förhållandet att en arbetsgivare har lämnat in ett yttrande från en facklig organisation under tiden som tjänsten var utannonserad innebär inte att annonseringen har avbrutits och att unionsföreträdet inte har respekterats.

 • Case nº A-120-2019 of Arbetsdomstolen, September 30, 2020

  Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

 • Case nº A-2-2020 of Arbetsdomstolen, September 30, 2020

  En provanställd handläggare vid Försäkringskassan var föräldraledig under huvuddelen av prövotiden. Skälet till föräldraledigheten var främst att hans hustru drabbats av en förlossningsdepression. Mot bakgrund av handläggarens omfattande föräldraledighet ansåg sig Försäkringskassan inte kunna bedöma hans prestationer och beslutade därför att provanställningen inte skulle övergå i en tillsvidareanställning. - Målet gällde om handläggaren blivit utsatt för könsdiskriminering eller missgynnad i strid med 16 § föräldraledighetslagen. - Arbetsdomstolen kom fram till att Försäkringskassans beslut saknade samband med att skälet till att handläggaren tog ut föräldraledighet var hans hustrus förlossningsdepression och att handläggaren inte blivit könsdiskriminerad. - Däremot fann Arbetsdomstolen att handläggaren blivit missgynnad i strid med 16 § föräldraledighetslagen. Eftersom Försäkringskassan hade kunnat tillgodose sitt intresse av att pröva handläggarens prestationsförmåga genom att erbjuda honom förlängning av provanställningen, i stället för att avbryta anställningen, var Försäkringskassans beslut att avbryta anställningen inte en nödvändig följd av föräldraledigheten. - Arbetsdomstolen uttalade att en arbetsgivare och en provanställd arbetstagare, i en situation där frågan om att avbryta en provanställning har aktualiserats på grund av att arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under stora delar av prövotiden, utan hinder av anställningsskyddslagen kan komma överens om att förlänga prövotiden med en period som motsvarar frånvaron. - Arbetsdomstolen uttalade även att en myndighets beslut att träffa en sådan överenskommelse inte kan anses ske vid anställning eller avse ett beslut om anställning, och att beslutet därför inte omfattas av bestämmelserna i 12 kap. 5 § regeringsformen, 4 § lagen om offentlig anställning eller 4 - 8 §§ anställningsförordningen.

 • Case nº A-81-2020 of Arbetsdomstolen, September 23, 2020

  Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan huvudsakligen bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-87-2020 of Arbetsdomstolen, September 23, 2020

  Målet gällde brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-86-2020 of Arbetsdomstolen, September 16, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº UM4025-20 of Migrationsöverdomstolen, September 14, 2020

  En utlänning har av allmän domstol utvisats på grund av brott med ett återreseförbud utan tidsbegränsning. Det har ansetts utgöra särskilda skäl för att vid avslag på utlänningens ansökan om uppehållstillstånd inte meddela ett administrativt beslut om utvisning.

 • Case nº UM12506-19 of Migrationsöverdomstolen, September 03, 2020

  Även om en utlänning endast uppehåller sig i landet när han eller hon arbetar kan kravet på vistelse i 5 kap. 10 § utlänningslagen vara uppfyllt. Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan därför beviljas en utlänning som är bosatt utomlands men dagpendlar till Sverige för att arbeta.

 • Case nº A-139-2019 of Arbetsdomstolen, September 02, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-35-2020 of Arbetsdomstolen, August 26, 2020

  Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.