Case nº B3536-13 of Hovrätten för Västra Sverige, March 31, 2014

Resolution DateMarch 31, 2014
Issuing OrganizationHovrätten för Västra Sverige

REFERAT

Åklagare vid Första ekobrottskammaren i Göteborg väckte vid Göteborgs tingsrätt åtal mot N.T., P.L. och B.K. samt ett antal andra personer enligt följande.

Under åtalspunkt 2 åtalades P.L. tillsammans med A.O., A.N. och M.E. för grovt bedrägeri samt N.T. tillsammans med P.L. och L.G.B. för medhjälp till grovt bedrägeri med följande gärningsbeskrivning.

P.L, M.E., A.O. och A.N. har tillsammans och i samförstånd under tiden maj - juni 2011 i Göteborg och på andra platser i Sverige medelst vilseledande förmått företrädare för Skandinaviska Enskilda Banken (banken) att till dem utbetala sammanlagt 2 422 500 kr. Vilseledandet har bestått i att A.O. och A.N. i samband med låntagande lämna oriktiga uppgifter till företrädare för banken om förvärvet av fastigheten Härjedalen Funäsdalen 25:124 av Flottarnäsudden AB. A.O. och A.N. har vid förvärvet av fastigheten uppträtt som bulvan för annan och därvid förtigit för banken sin bristande avsikt att fullgöra sina åtaganden enligt lånevillkoren. De har vidare lämnat oriktiga uppgifter om erläggandet av kontantinsatsen och även om sina ekonomiska förutsättningar att fullgöra sina förpliktelser enligt lånevillkoren.

I samband med låntagande har A.O. och A.N. företett köpehandlingar avseende fastigheten vilka undertecknats av B.H.A. som formell företrädare och firmatecknare för Flottarnäsudden AB. B.H.A. har undertecknat köpehandlingarna på uppdrag och uppmaning av sin son P.L. som varit den egentlige och faktiske företrädaren för Flottarnäsudden AB. Flottarnäsudden AB har varit faktisk mottagare av brottsutbytet.

Banken har vidare vilseletts avseende fastighetens riktiga värde. Bankens säkerhet för lånet är därmed inte den som förespeglats.

M.E. har medverkat till brottet genom att tillhandahålla och förmå låntagarna A.O. och A.N. att utföra gärningen enligt ovan. M.E. har vidare vid telefonsamtal felaktigt förespeglat banken att A.N. haft anställning vid Storstadens Fastighets AB.

L.G.B. har främjat ovanstående bedrägerigärning med råd och dåd genom att upprätta köpehandlingar och ett värderingsintyg med oriktigt innehåll. Han har vidare vid telefonsamtal förespeglat banken felaktiga förutsättningar avseende A.O:s och A.N:s förvärv av fastigheten samt fastighetens värde.

P.L. har främjat ovanstående bedrägerigärning genom att den 9 -10 juni 2011 inbetala 115 000 kr till A.N. Pengarna har därefter omgående använts av A.O. och A.N. till att betala del av köpeskillingen (kontantinsatsen) avseende ovan nämnd fastighetsaffär vilket varit en förutsättning för genomförandet av bedrägeriet mot banken.

N.T. har främjat ovanstående bedrägerigärning genom att den 10 juni 2011 inbetala sammanlagt 400 000 kr till A.N. Pengarna har därefter omgående använts av A.O. och A.N. till att betala del av köpeskillingen (kontantinsatsen) avseende ovan nämnd fastighetsaffär vilket varit en förutsättning för genomförandet av bedrägeriet mot banken.

Handlandet har inneburit skada för banken och vinning för P.L., M.E., A.O., A.N., L.G.B. eller annan.

Gärningen är att bedöma som grov enär den avsett betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

P.L. och M.E. har tillsammans och i samförstånd med andra medverkat till brottet. P.L. och M.E. har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat brottsplanen. P.L. har i vart fall genom ovan nämnda handlande främjat gärningen med råd och dåd. M.E. har i vart fall genom ovan nämnda handlande anstiftat eller med råd och dåd främjat gärningen.

Åtal väcktes även, under åtalspunkt 3, mot N.T., B.K. och M.E. för grovt bedrägeri och mot L.G.B. för medhjälp till grovt bedrägeri under följande gärningsbeskrivning.

B.K., M.E. och N.T. har tillsammans och i samförstånd under tiden maj till juni 2011 i Göteborg och på andra platser i Sverige medelst vilseledande förmått företrädare för Skandinaviska Enskilda Banken (banken) att till dem utbetala sammanlagt 2 337 500 kr.

Vilseledandet har bestått i att N.T. i samband med låntagande lämnat oriktiga uppgifter till företrädare för banken om förvärvet av fastigheten Härjedalen Funäsdalen 25:120 av Hotell Tänninge AB. N.T. har vid förvärvet av fastigheten uppträtt som bulvan för annan. Han har vidare lämnat oriktiga uppgifter om erläggandet av kontantinsatsen.

I samband med låntagande har N.T. företett köpehandlingar avseende fastigheten vilka undertecknats av B.K. som företrädare för Hotell Tänninge AB. B.K. har vidare tagit del av lånelikviden i egenskap av företrädare för Hotell Tänninge AB som varit faktisk mottagare av brottsutbytet.

Banken har vidare vilseletts beträffande fastighetens riktiga värde. Bankens säkerhet för lånet är därmed inte den som förespeglats.

M.E. har medverkat till brottet genom att tillhandahålla och förmå låntagaren N.T. att utföra gärningen enligt ovan.

L.G.B. har främjat ovanstående bedrägerigärning med råd och dåd genom att upprätta köpehandlingar och ett värderingsintyg med oriktigt innehåll. Han har vidare vid telefonsamtal förespeglat banken felaktiga förutsättningar avseende N.T:s förvärv av fastigheten samt fastighetens värde.

Handlandet har inneburit skada för banken och vinning för B.K., M.E., N.T., L.G.B. eller annan.

Gärningen är att bedöma som grov enär den avsett betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

B.K. och M.E. har tillsammans och i samförstånd med andra medverkat till brottet. B.K. och M.E. har varit införstådda med, kommit överens om och accepterat brottsplanen. B.K. har i vart fall genom ovan nämnda handlande främjat gärningen med råd och dåd. M.E. har i vart fall genom ovan nämnda handlande anstiftat eller med råd och dåd främjat gärningen.

I målet fanns ytterligare två åtalspunkter, nr 1 och 4. I åtalspunkt 1 väcktes åtal mot B.K., C.G., M.E. och M.K.R. för grovt bedrägeri samt mot L.G.B. för försök till grovt bedrägeri. I åtalspunkt 4 åtalades P.L., B.K. och M.E. för försök till grovt bedrägeri samt L.G.B. för medhjälp till försök till grovt bedrägeri. I åtalen påstods bedrägeri resp. försök därtill gentemot Skandinaviska Enskilda Banken i samband med förvärv av fastigheter i Härjedalen.

Offentlig försvarare för N.T. var advokaten B.M.

Tingsrätten avgjorde målet genom dom den 20 juni 2013. I domen dömdes N.T. för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bedrägeri till fängelse 1 år 4 månader, B.K. för brott med samma rubricering till fängelse 3 år och P.L. för grovt bedrägeri till fängelse 1 år 2 månader. De blev också förpliktigade att betala skadestånd till banken. Även övriga tilltalade dömdes för brott, utom P.J.L., mot vilken åtalet ogillades.

Domen överklagades av samtliga de 9 tilltalade som dömts för brott och av åklagaren. Åklagaren överklagade även den friande domen mot P.J.L.

Målet föredrogs i hovrätten den 21 februari, den 6 mars och den 21 mars 2014. I protokollet från föredragningarna har hovrätten antecknat följande.

B.M. anmälde i skrift till hovrätten den 23 januari 2014 att det möjligen kunde anses föreligga en intressekonflikt mellan honom och N.T. sedan det framkommit att P.L. i ett mejl, som finns intaget i ett tilläggsprotokoll den 12 december 2013, uppgett att N.T. ljugit i tingsrätten och i övrigt hade förfarit klandervärt i visst sammanhang. B.M. uppgav vidare att han företrädde bolag där P.L:s hustru K.L. var styrelse och ägare samt att han även företrädde henne i skattemål om företrädaransvar.

N.T. begärde därefter byte av offentlig försvarare och gjorde gällande att B.M. varit P.L:s och dennes familjs advokat och att P.L. hade försökt skylla på N.T. Han gjorde också gällande att B.M. hade varit försvarare för P.L. i ett mål vid Östersunds tingsrätt.

På N.T:s begäran entledigade hovrätten den 28 januari 2014 B.M. och förordnade i stället advokaten J.F. som offentlig försvarare för N.T. Huvudförhandlingen i hovrätten med start den 3 februari 2014 ställdes in såvitt avsåg N.T.

Hovrätten sökte B.M. före beslutets meddelande men fick då inte kontakt med honom. Efter beslutets meddelande kontaktade B.M. hovrätten och uppgav följande.

De omständigheter som han beskrivit i sin skrift till hovrätten förelåg redan vid tidpunkten för hans förordnande som offentlig försvarare vid tingsrätten för N.T. Det är riktigt att, så som N.T. uppgett, han även har varit offentlig försvarare för P.L. i ett annat mål. Innan han åtog sig uppdraget som försvarare för N.T. frågade han N.T. om denne haft kontakt med P.L. men eftersom han inte hade haft det bedömde B.M. inte att det förelåg en intressekonflikt. Det var först när han fick del av tilläggsprotokollet som han ansåg att det kunde föreligga en sådan konflikt. Det var också vid denna tidpunkt som N.T. fick kännedom om hans uppdrag för P.L:s fru.

N.T. yrkade genom J.F. den 31 januari 2014 att hovrätten skulle undanröja tingsrättens dom och återförvisa hela målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. Han uppgav bl.a. följande. B.M. synes ha haft att bevaka motstridiga intressen i målet. Han synes därför ha brustit i sin lojalitetsplikt gentemot N.T. Detta förhållande har tydligen pågått sedan han förordnats till offentlig försvarare av tingsrätten. En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten, den s.k. lojalitetsplikten. Man får naturligtvis inte anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller beaktansvärd risk för sådan. En intressekonflikt föreligger om advokaten biträder en annan klient i en närliggande sak och klienterna har motstridiga intressen eller om det annars föreligger några omständigheter som utgör hinder för advokaten att fullt ut tillvarata klientens intressen avseende uppdraget. Ett sådant agerande kan också inordnas under begreppet rättvis rättegång som finns i artikel 6:1 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I artikel 6:3 föreskrivs bl.a. att den anklagade ska ha en advokat som sköter hans försvar på ett adekvat sätt. Domstolen har ett huvudansvar för att rättegången kan genomföras på ett från rättssäkerhetssynpunkt...

To continue reading

Request your trial