Hovrätt

Latest documents

 • Case nº B 508-20 of Hovrätten för Övre Norrland, December 23, 2020

  En enskild persons handel med bitcoin har vid prövning av åtal för skattebrott ansetts utgöra näringsverksamhet.

 • Case nº ÖH 4783-20 of Svea hovrätt, December 16, 2020

  Hyresnämndsmål. Vid bedömningen av om en hyresgäst som tvångsvårdats under lång tid kan anses ha ett skyddsvärt behov av prövningslägenheten åligger det hyresgästen att göra det sannolikt att en återflyttning är någorlunda nära förestående eller att permissioner kommer att ske regelbundet och inom överskådlig tid.

 • Case nº Ö 7521-20 of Svea hovrätt, December 09, 2020

  Fråga om hur många ansökningsavgifter som ska tas ut när flera kärande samtidigt har väckt talan mot en svarande och målen ska handläggas i en rättegång enligt bestämmelsen i 14 kap. 2 § rättegångsbalken om obligatorisk kumulation.

 • Case nº ÖH 4455-20 of Svea hovrätt, November 17, 2020

  Hyresnämndsmål. Hyresvärden ingick hyresavtal avseende två lägenheter i sin tvåfamiljsfastighet, ett avtal med hyresgästen A och sedan ett avtal med hyresgästen B men A tillträdde sin lägenhet efter B:s tillträde. Enligt hovrätten sker upplåtelsen genom själva avtalet. Det innebar att vid A:s tillträde hade upplåtelsen till henne redan skett genom det ingångna avtalet, varför lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad var tillämplig på hyresförhållandet.

 • Case nº ÖÄ 2381-20 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, November 13, 2020

  En part ansökte om verkställighet av en tingsrätts interimistiska beslut om barns boende. Parten återkallade sin ansökan sedan motparten, utan att yttra sig över ansökan, återlämnat barnet dagen före ett planerat sammanträde vid tingsrätten, varefter ärendet avskrevs. Eftersom det inte framkommit något skäl för motparten att inte omedelbart rätta sig efter det interimistiska beslutet, bedömdes ansökningen om verkställighet ha varit befogad. Sådana särskilda omständigheter ansågs föreligga att motparten skulle förpliktas att med stöd av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken ersätta sökandens rättegångskostnad.

 • Case nº FT 2234-19 of Svea hovrätt, October 30, 2020

  En flygning ställdes in sedan en av piloterna insjuknat knappt ett dygn före avresan från en flygplats, som inte utgjorde lufttrafikföretagets hemmabas. Pilotens sjukdom har inte ansetts utgöra en extraordinär omständighet i flygpassagerarförordningens mening. Lufttrafikföretaget har därför inte kunnat undgå skyldighet att betala ersättning till passagerare som drabbats av den inställda flygningen.

 • Case nº Ö 6640-20 of Svea hovrätt, October 28, 2020

  Ett målsägandebiträde ansågs ha rätt till ersättning för deltagande vid förhör på en lördag. Ersättning utgick enligt samma förhöjda timkostnadsnorm som för en offentlig försvarare i motsvarande situation.

 • Case nº B 8466-20 of Svea hovrätt, October 22, 2020

  Två personer som sålt tobak utan att ha fått erforderligt tillstånd till det har gjort sig skyldiga till oaktsam olovlig tobaksförsäljning. Förverkande vid sådant brott har vidare ansetts kunna ske av tobaksvaror redan då dessa hållits i lager och bjudits ut till försäljning i butik. Även fråga om företagsbot.

 • Case nº FT 13617-19 of Svea hovrätt, October 06, 2020

  Fråga om vilket lufttrafikföretag som har utfört flygningen i den mening som avses i artikel 2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004. Även frågor om bevisbörda och bevisvärdering.

 • Case nº ÖÄ 612-20 of Hovrätten för Övre Norrland, September 30, 2020

  Kronofogdemyndigheten har, efter invändning från utmätningsgäldenären, beslutat att det förelegat hinder mot verkställighet av en exekutionstitel på grund av preskription. Då borgenären inkommit med en ny ansökan om verkställighet och åberopat nya omständigheter har frågan om preskription inte ansetts rättskraftigt avgjord genom Kronofogdemyndighetens tidigare beslut.

Featured documents

 • Case nº B6659-13 of Svea hovrätt, June 19, 2014

  Fråga om ansvar för folkmord och grovt folkrättsbrott. Även fråga om lagval vid talan om skadestånd när den skadegörande handlingen har ägt rum utomlands....

 • Case nº B11137-14 of Svea hovrätt, March 05, 2015

  Tilltalad har dömts för anstiftan av mord till livstids fängelse. I målet har bl.a. uppkommit frågor om medverkansansvar, om gärningsbeskrivningen varit tillräckligt konkretiserad samt om vilken inverkan på prövningen ett tidigare mot annan person ogillat mordåtal för samma gärning skulle få....

 • Case nº T11341-14 of Svea hovrätt, November 05, 2015

  Fråga om utformningen av vitesförbud vid intrång i gemenskapsvarumärken. Hovrätten har begränsat vitesförbudet till den användning som var visad i målet och till sådana förfoganden av varor som omfattas av artikel 9.2 varumärkesförordningen. Vid fastställandet av vitesbeloppet har hovrätten, förutom...

 • Case nº T5095-13 of Svea hovrätt, April 11, 2014

  Ett nyfött barn vars mamma har haft en psykisk funktionsnedsättning har efter beslut av en socialnämnd omedelbart omhändertagits med stöd av bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Kort tid härefter har förvaltningsdomstol på ansökan av socialnämnden förordnat...

 • Case nº B3536-13 of Hovrätten för Västra Sverige, March 31, 2014

  En intressekonflikt har bedömts föreligga mellan en offentlig försvarare och hans huvudman i ett mål om ekonomisk brottslighet. Den offentlige försvararen hade tidigare haft uppdrag kopplade till två medtilltalade i målet. Uppdragen hade visst samband med delar av åtalet. Försvararen bedömdes på...

 • Case nº T620-12 of Hovrätten för Övre Norrland, October 03, 2013

  S.k. fri culpabedömning. Brandförsvar har inte ansetts vara försumligt vid släckning och eftersläckning av köksbrand i hyreshus, när köksbranden efter brandförsvarets insats spridit sig och övertänt hela huset....

 • Case nº ÖH9302-13 of Svea hovrätt, July 14, 2014

  Hyresnämndsmål. Hyresgästerna har vidtagit omfattande ombyggnadsåtgärder i lägenheten utan hyresvärdens tillstånd. Hyresgästerna gör gällande rätten till självhjälp. Hovrätten har ansett att hyresgästerna har åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäster i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte...

 • Case nº ÖH10956-13 of Svea hovrätt, June 09, 2014

  Hyresnämndsmål. Hovrätten ansåg att hyresgästen allvarligt åsidosatt sina skyldigheter genom sitt agerande i samband med en brand i lägenheten. Hovrätten konstaterade att risken för upprepning bör vägas in när frågan om hyresavtalet upphörande bedöms. För att risken för upprepning ska vara...

 • Case nº Ö 4374-13 of Svea hovrätt, May 09, 2014

  Svensk domstol ansågs sakna internationell behörighet att pröva ett bolags talan om bättre rätt till vissa patentsökta uppfinningar enligt dels en internationell och dels en amerikansk patentansökan. Bolagets talan avseende uppfinningar enligt en avskriven svensk patentansökan ansågs vidare inte...

 • Case nº T 107-17 of Svea hovrätt, October 06, 2017

  Fråga om bevisbördans placering och vilket beviskrav som gäller då en bostadsrättshavare ansöker hos bostadsrättsföreningen om tillstånd till en åtgärd som innefattar ingrepp i lägenhetens bärande konstruktion. Det har ansetts ankomma på bostadsrättshavaren att lägga fram teknisk utredning som utgör...