• Hovrätt

Latest documents

 • Case nº B 4602-19 of Hovrätten för Västra Sverige, May 19, 2020

  Sexuellt övergrepp har bedömts vara ett artbrott

 • Case nº B 781-19 of Hovrätten för Nedre Norrland, May 07, 2020

  Vid brott mot 20 kap. 5 § första stycket 2 utlänningslagen ska brottsofferfondsavgift inte dömas ut, om det inte kommit fram att det funnits några försvårande omständigheter.

 • Case nº ÖÄ3905-19 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, February 13, 2020

  Sedan tingsrättens beslut att avslå en begäran om verkställighet av beslut om umgängesrätt hade överklagats, fattade tingsrätten ett nytt umgängesbeslut. Det innebar att tidigare beslutat umgänge hade förändrats i sådan grad att hovrätten ansåg sig inte kunna pröva verkställighetsansökan. Hovrätten har däremot överprövat tingsrättens beslut som ett led i prövningen av frågan om fördelningen av rättegångskostnaderna vid tingsrätten.

 • Case nº B 3382-18 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, February 12, 2020

  Fråga vid åtal för utpressning om olaga tvång, genom hot att ange målsäganden för brott, har förekommit. Dessutom fråga om påföljd.

 • Case nº B 631-19 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, January 21, 2020

  Den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort en del av eget innehav ska dömas endast för innehavet även när innehavaren helt har förbrukat något av flera preparat.

 • Case nº B 10784-19 of Svea hovrätt, December 20, 2019

  Grov narkotikasmuggling avseende kokain hade mängdmässigt ett straffvärde om två år och fyra månader. Fråga om renhetsgraden var så hög att den borde inverka i skärpande riktning vid straffvärdebedömningen. En aktiv substans om 90 procent ansågs skilja sig så tydligt från vad som är vanligt att den skulle få genomslag vid straffvärdebedömningen, varför straffvärdet bedömdes uppgå till två år och tio månader.

 • Case nº T 4665-17 of Hovrätten för Västra Sverige, December 20, 2019

  En konsument köpte en fabriksny husvagn av en näringsidkare. Att husvagnen inte utrustats med avtalad markis har ansetts vara ett fel av väsentlig betydelse som gett konsumenten rätt att häva köpet. Konsumenten har även ansetts ha rätt till skadestånd, trots att han sålt husvagnen på offentlig auktion efter att köpet hävts.

 • Case nº B 11878-19 of Svea hovrätt, December 17, 2019

  Vid ansvar för grov narkotikasmuggling har inte dömts särskilt till ansvar för grovt narkotikabrott i en situation där den befattning som utgör narkotikabrottet endast avser en kontinuerlig transport direkt efter införseln av narkotikan från utlandet.

 • Case nº ÖÄ 2119-19 of Svea hovrätt, December 10, 2019

  Efter att en part ansökt om verkställighet av en tingsrätts interimistiska beslut rörande umgänge med barn, meddelade tingsrätten ett nytt interimistiskt beslut med innebörden att inget umgänge skulle ske. Parten återkallade därefter sin ansökan om verkställighet. Tingsrätten skrev av målet från vidare handläggning och förpliktade parten att ersätta motpartens rättshjälpskostnad. Hovrätten har ansett att parten haft befogad anledning att ansöka om verkställighet och att det förelegat sådana särskilda omständigheter som skulle föranleda kvittning av rättegångskostnaderna.

 • Case nº B 3125-18 of Göta hovrätt, October 21, 2019

  En anställd har på arbetsplatsen tillgripit egendom till ett värde om 90 kr. Gärningen har, trots att agerandet har varit illojalt mot arbetsgivaren, bedömts som ringa stöld.

Featured documents

 • Case nº B6659-13 of Svea hovrätt, June 19, 2014

  Fråga om ansvar för folkmord och grovt folkrättsbrott. Även fråga om lagval vid talan om skadestånd när den skadegörande handlingen har ägt rum utomlands....

 • Case nº B 1134-18 of Hovrätten för Övre Norrland, February 13, 2019

  En 19-årig person har dömts för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Straffvärdet för brottet har bedömts till drygt ett års fängelse och med beaktande av den tilltalades ungdom har straffmätningsvärdet bestämts till nio månaders fängelse. Hovrätten har ansett att det är straffvärdet och inte straffmä...

 • Case nº B10485-15 of Svea hovrätt, December 22, 2015

  Tre unga män utan fastställd identitet har åtalats för grov våldtäkt. Fråga om vilket beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av deras ålder, dels för bedömning av straffmyndighet, dels vid påföljdsval och straffmätning....

 • Case nº B2402-16 of Göta hovrätt, October 25, 2016

  Bristfälliga domskäl i en brottmålsdom har ansetts utgöra rättegångsfel. Tingsrättens dom har undanröjts, även i fråga om skadestånd som inte varit överklagat till hovrätten, och målet återförvisats till tingsrätten. Fråga om vilka krav som kan ställas på domskälen i en brottmålsdom....

 • Case nº B2265-19 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, September 12, 2019

  Fråga om straffmätning för grov narkotikasmuggling bestående i befattning med 3 kg kokain....

 • Case nº B11137-14 of Svea hovrätt, March 05, 2015

  Tilltalad har dömts för anstiftan av mord till livstids fängelse. I målet har bl.a. uppkommit frågor om medverkansansvar, om gärningsbeskrivningen varit tillräckligt konkretiserad samt om vilken inverkan på prövningen ett tidigare mot annan person ogillat mordåtal för samma gärning skulle få....

 • Case nº T11341-14 of Svea hovrätt, November 05, 2015

  Fråga om utformningen av vitesförbud vid intrång i gemenskapsvarumärken. Hovrätten har begränsat vitesförbudet till den användning som var visad i målet och till sådana förfoganden av varor som omfattas av artikel 9.2 varumärkesförordningen. Vid fastställandet av vitesbeloppet har hovrätten, förutom...

 • Case nº T5095-13 of Svea hovrätt, April 11, 2014

  Ett nyfött barn vars mamma har haft en psykisk funktionsnedsättning har efter beslut av en socialnämnd omedelbart omhändertagits med stöd av bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Kort tid härefter har förvaltningsdomstol på ansökan av socialnämnden förordnat...

 • Case nº B3536-13 of Hovrätten för Västra Sverige, March 31, 2014

  En intressekonflikt har bedömts föreligga mellan en offentlig försvarare och hans huvudman i ett mål om ekonomisk brottslighet. Den offentlige försvararen hade tidigare haft uppdrag kopplade till två medtilltalade i målet. Uppdragen hade visst samband med delar av åtalet. Försvararen bedömdes på...

 • Case nº T620-12 of Hovrätten för Övre Norrland, October 03, 2013

  S.k. fri culpabedömning. Brandförsvar har inte ansetts vara försumligt vid släckning och eftersläckning av köksbrand i hyreshus, när köksbranden efter brandförsvarets insats spridit sig och övertänt hela huset....