• Hovrätt

Latest documents

 • Case nº ÖÄ 2119-19 of Svea hovrätt, December 10, 2019

  Efter att en part ansökt om verkställighet av en tingsrätts interimistiska beslut rörande umgänge med barn, meddelade tingsrätten ett nytt interimistiskt beslut med innebörden att inget umgänge skulle ske. Parten återkallade därefter sin ansökan om verkställighet. Tingsrätten skrev av målet från vidare handläggning och förpliktade parten att ersätta motpartens rättshjälpskostnad. Hovrätten har ansett att parten haft befogad anledning att ansöka om verkställighet och att det förelegat sådana särskilda omständigheter som skulle föranleda kvittning av rättegångskostnaderna.

 • Case nº B 3125-18 of Göta hovrätt, October 21, 2019

  En anställd har på arbetsplatsen tillgripit egendom till ett värde om 90 kr. Gärningen har, trots att agerandet har varit illojalt mot arbetsgivaren, bedömts som ringa stöld.

 • Case nº ÖÄ 1819-19 of Göta hovrätt, October 16, 2019

  Enbart det förhållandet att en skuldsanering pågår, och det oavsett om betalningskrav enligt betalningsplan föreligger eller inte, har inte i sig ansetts utgöra ett särskilt skäl att frångå huvudregeln om huvudmannens betalningsansvar för arvode till god man enligt 12 kap. 16 § tredje stycket föräldrabalken.

 • Case nº ÖÄ 1168-19 of Göta hovrätt, October 09, 2019

  Bevisbörda och beviskrav i ärende om särskild handräckning.

 • Case nº ÖÄ 396-19 of Hovrätten för Nedre Norrland, October 01, 2019

  En ansökan om klyvning har inte hindrat försäljning av samägd fastighet enligt samäganderättslagen när ärendet om försäljning av fastigheten en gång tidigare förklarats vilande i anledning av en ansökan om klyvning som återkallats och därmed inte prövats i sak.

 • Case nº B2265-19 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, September 12, 2019

  Fråga om straffmätning för grov narkotikasmuggling bestående i befattning med 3 kg kokain.

 • Case nº Ö 2052-19 of Göta hovrätt, September 10, 2019

  Talan har avvisats på grund av underlåtenhet att betala tilläggsavgift. Fråga om sökanden, som förelagts via e-post, haft laga förfall.

 • Case nº Ö 437-19 of Hovrätten för Övre Norrland, August 13, 2019

  Fråga om svensk domsrätt i mål om vårdnad. Bedömningen av om barnet har hemvist i Sverige eller annat land enligt Bryssel II-förordningen ska, med hänvisning till praxis från EU-domstolen, baseras på faktiska omständigheter, dvs. omständigheter som på erforderligt sätt kan klarläggas med beaktande av den utredning som finns tillgänglig i målet.

 • Case nº B 7117-19 of Svea hovrätt, August 09, 2019

  Den tilltalade kontaktade målsäganden, som var närstående till honom, under falskt namn via internet och stämde träff med henne vid två tillfällen. Vid dessa möten förekom sexuella handlingar jämförliga med samlag mellan parterna utan att målsäganden kände till den tilltalades verkliga identitet. Förfarandet har bedömts utgöra ett otillbörligt utnyttjande av att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt situation. Den tilltalade har därför dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken. Brotten har inte bedömts som grova. Även frågor om straffvärde och skadestånd.

 • Case nº B 5164-19 of Svea hovrätt, July 24, 2019

  Ett målsägandebiträde vars förordnande inte förnyats i hovrätten har nekats ersättning av allmänna medel för arbete som utförts sedan förordnandet upphört.

Featured documents

 • Case nº B6659-13 of Svea hovrätt, June 19, 2014

  Fråga om ansvar för folkmord och grovt folkrättsbrott. Även fråga om lagval vid talan om skadestånd när den skadegörande handlingen har ägt rum utomlands....

 • Case nº B2265-19 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, September 12, 2019

  Fråga om straffmätning för grov narkotikasmuggling bestående i befattning med 3 kg kokain....

 • Case nº B11137-14 of Svea hovrätt, March 05, 2015

  Tilltalad har dömts för anstiftan av mord till livstids fängelse. I målet har bl.a. uppkommit frågor om medverkansansvar, om gärningsbeskrivningen varit tillräckligt konkretiserad samt om vilken inverkan på prövningen ett tidigare mot annan person ogillat mordåtal för samma gärning skulle få....

 • Case nº T11341-14 of Svea hovrätt, November 05, 2015

  Fråga om utformningen av vitesförbud vid intrång i gemenskapsvarumärken. Hovrätten har begränsat vitesförbudet till den användning som var visad i målet och till sådana förfoganden av varor som omfattas av artikel 9.2 varumärkesförordningen. Vid fastställandet av vitesbeloppet har hovrätten, förutom...

 • Case nº T5095-13 of Svea hovrätt, April 11, 2014

  Ett nyfött barn vars mamma har haft en psykisk funktionsnedsättning har efter beslut av en socialnämnd omedelbart omhändertagits med stöd av bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Kort tid härefter har förvaltningsdomstol på ansökan av socialnämnden förordnat...

 • Case nº B3536-13 of Hovrätten för Västra Sverige, March 31, 2014

  En intressekonflikt har bedömts föreligga mellan en offentlig försvarare och hans huvudman i ett mål om ekonomisk brottslighet. Den offentlige försvararen hade tidigare haft uppdrag kopplade till två medtilltalade i målet. Uppdragen hade visst samband med delar av åtalet. Försvararen bedömdes på...

 • Case nº T620-12 of Hovrätten för Övre Norrland, October 03, 2013

  S.k. fri culpabedömning. Brandförsvar har inte ansetts vara försumligt vid släckning och eftersläckning av köksbrand i hyreshus, när köksbranden efter brandförsvarets insats spridit sig och övertänt hela huset....

 • Case nº T3709-13 of Svea hovrätt, February 27, 2014

  Ett skriftligt avtal, varigenom en bostadsrättsförening förband sig att vid en senare tidpunkt låta en person få ett antal lägenheter som vid avtalstillfället var upplåtna med hyresrätt upplåtna på sig med bostadsrätt, har bedömts som ett giltigt optionsavtal. Även frågor om styrelsen varit behörig,...

 • Case nº B1942-13 of Hovrätten för Västra Sverige, June 24, 2013

  En man med visst psykiatriskt funktionshinder berövade en nioårig flicka friheten under 18 timmar. Fråga dels om gärningen var att bedöma som människorov eller olaga frihetsberövande, dels om straffmätning. Även fråga om bedömningen av barnpornografibrott....

 • Case nº B9561-15 of Svea hovrätt, May 16, 2016

  Näringsidkare som brutit mot 9 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) har ålagts företagsbot....