in Arbetsdomstolen > Arbetsdomstolen
in vLex Sweden

2156 results for Arbetsdomstolen > Arbetsdomstolen

 • vLex Rating
 • Case nº A-33-2020 of Arbetsdomstolen, July 01, 2020

  Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

 • Case nº A-51-2020 of Arbetsdomstolen, June 24, 2020

  Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 • Case nº A-29-2020 of Arbetsdomstolen, June 24, 2020

  Stridsåtgärd. Två regioner inom Byggnadsarbetareförbundet har i brev till vissa byggföretag krävt att dessa ska häva sina entreprenadavtal med ett bolag. Arbetsdomstolen har vid en interimistisk prövning funnit att regionernas agerande inte utgjorde en stridsåtgärd mot bolaget.

 • Case nº B-84-2019 of Arbetsdomstolen, June 24, 2020

  Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

 • Case nº B-23-2020 of Arbetsdomstolen, June 24, 2020

  Det förhållandet att det i ett avtal om provanställning anges en viss uppsägningstid talar inte i sig för att parterna avsett att avtala bort möjligheten att enligt anställningsskyddslagen avsluta provanställningen, utan uppsägning och uppsägningstid, genom ett besked.

 • Case nº B-18-2020 of Arbetsdomstolen, June 17, 2020

  En arbetstagare har varit anställd hos ett bolag som registrerats i England enligt engelsk rätt och har utfört sitt arbete i Sverige. Sedan arbetstagaren väckt talan och yrkat bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen har bolaget avregistrerats enligt en bestämmelse i den engelska aktiebolagslagen om s.k. voluntary striking off. Arbetsdomstolen har funnit att frågan om bolaget efter...

 • Case nº B-5-2020 of Arbetsdomstolen, June 17, 2020

  En arbetsgivare som påstår att ett skriftligt anställningsavtal har upprättats för skens skull, har ansetts ha bevisbördan för att parterna varit överens om att avtalet inte ska tillämpas dem emellan.

 • Case nº A-39-2020 of Arbetsdomstolen, June 17, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-38-2020 of Arbetsdomstolen, June 17, 2020

  Målet gällde förhandlingsvägran enligt medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-103-2019 of Arbetsdomstolen, June 10, 2020

  Kollektivavtalstolkning. I ett kollektivavtal för lagerarbetare på KFO-området, som är ett minimilöneavtal som tillåter att arbetsgivaren betalar arbetstagarna mera än kollektivavtalets minimitidlöner inklusive tillägg, finns en bestämmelse om att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om ackord/premielön. Arbetsdomstolen har funnit att en arbetsgivare som ensidigt, dvs. utan att de lokala

 • Case nº A-7-2020 of Arbetsdomstolen, June 03, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 • Case nº B-26-2020 of Arbetsdomstolen, May 27, 2020

  I en uppsägningstvist har en arbetstagare yrkat fastställelse av att han har rätt till ett ekonomiskt skadestånd upp till ett visst belopp, vilket motsvarar 16 månadslöner i enlighet med 39 § anställningsskyddslagen. Fastställelseyrkandet har inte ansetts tillåtet enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

 • Case nº A-132-2019 of Arbetsdomstolen, May 20, 2020

  Målet gällde lönefordran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 • Case nº A-85-2019 of Arbetsdomstolen, May 20, 2020

  En underhållsreparatör inom tung industri har under en längre tid medvetet olovligen kört arbetsfordon i arbetet på arbetsgivarens industriområde, som har en komplex och farofylld trafikmiljö. Arbetsgivarens avskedande av underhållsreparatören har ansetts lagligen grundat. Underhållsreparatörens eventuella alkoholsjukdom kunde inte i någon relevant mening anses ha orsakat det agerande som har...

 • Case nº A-5-2020 of Arbetsdomstolen, May 20, 2020

  Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 • Case nº B-109-2019 of Arbetsdomstolen, May 06, 2020

  Målet gällde fordran på lön. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

 • Case nº B-75-2019 of Arbetsdomstolen, May 06, 2020

  En projektledare vid ett installationsföretag, i praktiken platschef för ett av företagets kontor, har avskedats sedan det framkommit att han, vid sidan av sin anställning, utan lov överfört 450 000 kr från arbetsgivarbolagets systerföretag till sitt eget företag. Avskedandet har ansetts lagligen grundat.

 • Case nº B-97-2019 of Arbetsdomstolen, April 29, 2020

  Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

 • Case nº A-99-2019 of Arbetsdomstolen, April 29, 2020

  Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 • Case nº A-10-2019 of Arbetsdomstolen, April 22, 2020

  Provocerad uppsägning. En VVS-montör har avslutat sin anställning hos ett bolag. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen har föranletts av bolaget, att bolaget därvid har handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden eller annars otillbörligt och att montörens uppsägning därför ska jämställas med en uppsägning från bolagets sida. Det har inte funnits saklig grund för att skilja honom från...

 • Case nº A-47-2019 of Arbetsdomstolen, April 22, 2020

  En forskare vid ett statligt universitet har avskedats sedan universitetet beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Arbetsdomstolen har funnit att universitetets beslut inte i sig är laga grund för avskedandet eller saklig grund för uppsägning, och att det inte heller innebär att forskaren faktiskt gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Arbetsdomstolen har i...

 • Case nº B-29-2020 of Arbetsdomstolen, April 14, 2020

  Interimistiskt förordnande. En vice vd i ett bolag som hyr ut byggnadsställningar m.m. har under sin anställning skickat mejl med företagshemlig information till sin mejladress hos ett bolag som han företräder och som bedriver med arbetsgivaren konkurrande verksamhet. Arbetsdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar att enligt 14 § företagshemlighetslagen vid vite förbjuda vice vd:n och

 • Case nº A-50-2019 of Arbetsdomstolen, April 08, 2020

  Målet gällde fordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 • Case nº B-36-2019 of Arbetsdomstolen, April 08, 2020

  Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

 • Case nº B-73-2019 of Arbetsdomstolen, April 01, 2020

  Fråga bl.a. om en tidigare arbetstagare till sin nya arbetsgivare utnyttjat eller röjt företagshemlig information tillhörig den tidigare arbetsgivaren såvitt avser dels utformningen av en uppfinning, som patentsökts, dels vidareutveckling av uppfinningen.

 • Case nº B-62-2019 of Arbetsdomstolen, April 01, 2020

  Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

 • Case nº A-94-2019 of Arbetsdomstolen, March 18, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº B-86-2019 of Arbetsdomstolen, March 18, 2020

  Familjemedlemsundantaget i anställningsskyddslagen. En arbetstagare har varit anställd i ett bolag som ägdes och drevs av hennes make. Arbetstagaren sades upp knappt tio månader efter att dom på äktenskapsskillnad hade meddelats. Arbetsdomstolen har funnit att anställningsskyddslagen inte var tillämplig på arbetstagaren när uppsägningen skedde.

 • Case nº A-42-2019 of Arbetsdomstolen, March 04, 2020

  Kyrkorådets ordförande har för ett pastorat undertecknat ett avtal med en präst om att prästens anställning skulle upphöra och att prästen skulle få ett avgångsvederlag. Arbetsdomstolen har funnit att pastoratet varit behörigen företrätt när avtalet träffades samt att avtalet inte är oskäligt. Vidare har domstolen funnit att pastoratet ska betala allmänt skadestånd till prästens...

 • Case nº A-135-2019 of Arbetsdomstolen, March 04, 2020

  Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 • Request a trial to view additional results