Latest documents

 • Case nº B-3-2020 of Arbetsdomstolen, November 11, 2020

  Målet gällde brott mot företagshemlighetslagen m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

 • Case nº A-95-2020 of Arbetsdomstolen, October 21, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott och förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-98-2019 of Arbetsdomstolen, October 14, 2020

  Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan huvudsakligen bifölls.

 • Case nº A-120-2019 of Arbetsdomstolen, September 30, 2020

  Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

 • Case nº A-2-2020 of Arbetsdomstolen, September 30, 2020

  En provanställd handläggare vid Försäkringskassan var föräldraledig under huvuddelen av prövotiden. Skälet till föräldraledigheten var främst att hans hustru drabbats av en förlossningsdepression. Mot bakgrund av handläggarens omfattande föräldraledighet ansåg sig Försäkringskassan inte kunna bedöma hans prestationer och beslutade därför att provanställningen inte skulle övergå i en tillsvidareanställning. - Målet gällde om handläggaren blivit utsatt för könsdiskriminering eller missgynnad i strid med 16 § föräldraledighetslagen. - Arbetsdomstolen kom fram till att Försäkringskassans beslut saknade samband med att skälet till att handläggaren tog ut föräldraledighet var hans hustrus förlossningsdepression och att handläggaren inte blivit könsdiskriminerad. - Däremot fann Arbetsdomstolen att handläggaren blivit missgynnad i strid med 16 § föräldraledighetslagen. Eftersom Försäkringskassan hade kunnat tillgodose sitt intresse av att pröva handläggarens prestationsförmåga genom att erbjuda honom förlängning av provanställningen, i stället för att avbryta anställningen, var Försäkringskassans beslut att avbryta anställningen inte en nödvändig följd av föräldraledigheten. - Arbetsdomstolen uttalade att en arbetsgivare och en provanställd arbetstagare, i en situation där frågan om att avbryta en provanställning har aktualiserats på grund av att arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under stora delar av prövotiden, utan hinder av anställningsskyddslagen kan komma överens om att förlänga prövotiden med en period som motsvarar frånvaron. - Arbetsdomstolen uttalade även att en myndighets beslut att träffa en sådan överenskommelse inte kan anses ske vid anställning eller avse ett beslut om anställning, och att beslutet därför inte omfattas av bestämmelserna i 12 kap. 5 § regeringsformen, 4 § lagen om offentlig anställning eller 4 - 8 §§ anställningsförordningen.

 • Case nº A-81-2020 of Arbetsdomstolen, September 23, 2020

  Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan huvudsakligen bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-87-2020 of Arbetsdomstolen, September 23, 2020

  Målet gällde brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-86-2020 of Arbetsdomstolen, September 16, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-139-2019 of Arbetsdomstolen, September 02, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-35-2020 of Arbetsdomstolen, August 26, 2020

  Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Featured documents

 • Case nº A-152-2017 of Arbetsdomstolen, March 06, 2019

  Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten har rört om generaldirektören gjort sig skyldig till vårdslöshet med hemlig uppgift, om hennes agerande, även om handlandet inte utgjort straffbar gärning, varit sådant att skäl för avskedande funnits, om de faktiska omstä...

 • Case nº A-107-2012 of Arbetsdomstolen, April 10, 2013

  Ett bolag säljer samt erbjuder service och reservdelar till skogsmaskiner och aggregat som tillverkas av bolagets moderbolag. Fråga om det s.k. teknikavtalet är tillämpligt på verksamheten....

 • Case nº A-209-2011 of Arbetsdomstolen, June 26, 2013

  I 2004 års reservofficersavtal finns regler om reservofficerspremier. Två reservofficerare anställda vid Försvarsmakten har för tiden från och med år 2006 inte fått någon reservofficerspremie. Arbetsdomstolen har avvisat talan såvitt avser den ene av de två reservofficerarna, eftersom domstolen...

 • Case nº B-122-2016 of Arbetsdomstolen, July 05, 2017

  Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en rektor....

 • Case nº B-39-2012 of Arbetsdomstolen, October 09, 2013

  En arbetstagare har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra. Fråga om arbetstagaren blivit provocerad av arbetsgivaren att träffa överenskommelsen på sådant sätt att den ska betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida eller om den på annan grund inte kan göras gäll...

 • Case nº B-143-2014 of Arbetsdomstolen, March 23, 2016

  Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga om ett annat företag inom samma koncern rätteligen varit arbetsgivare åt arbetstagaren vid tidpunkten för uppsägningen. Även fråga om det varit fråga om fingerad arbetsbrist. Vidare fråga om ett avtal med reglering av uppsägning...

 • Case nº B-126-2014 of Arbetsdomstolen, June 17, 2015

  En arbetstagare har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent. Innan arbetstagaren slutade sin anställning överförde han väsentliga delar av arbetsgivarens kunddatabas till filer som sparades bl.a. på arbetstagarens personliga dator. Fråga bl.a. om kunddatabasen utgjort ett upphovsrättsli...

 • Case nº B-145-2013 of Arbetsdomstolen, September 30, 2015

  En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i själva verket berott på förhållanden som varit hänförliga till arbetstagaren personligen, s.k. fingerad arbetsbrist, samt om det funnits ett samband med arbetstagarens funktionsnedsättningar och om uppsägningen därför...

 • Case nº A-51-2017 of Arbetsdomstolen, February 21, 2018

  En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med arbetsgivaren, har under lång tid fått lön för fackligt arbete. Fråga om det varit avtalsbaserat eller en av arbetsgivaren ensidigt reglerad förmån. Fråga också om...

 • Case nº A-76-2018 of Arbetsdomstolen, February 12, 2020

  Fråga om målares restid mellan bostad och arbetsplats ska betraktas som arbetstid mot bakgrund av en dom från EU-domstolen....