• Arbetsdomstolen

Latest documents

 • Case nº A-86-2020 of Arbetsdomstolen, September 16, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-139-2019 of Arbetsdomstolen, September 02, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-35-2020 of Arbetsdomstolen, August 26, 2020

  Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 • Case nº A-6-2020 of Arbetsdomstolen, August 19, 2020

  Fråga om en tornväktare i Ystad varit tillsvidareanställd eller haft upprepade tidsbegränsade anställningar.

 • Case nº A-83-2019 of Arbetsdomstolen, August 19, 2020

  Ett bolag som bedriver stuveriverksamhet i Göteborgs hamn beslutade om en tillfällig förändring under en veckas tid av hur arbetslagen i hamnen skulle bemannas. Bolaget förhandlade inte med Svenska Hamnarbetarförbundet inför beslutet och förbundets huvudskyddsombud deltog inte vid planeringen av förändringen och fick inte någon underrättelse om den beslutade förändringen. Den beslutade förändringen kom dock aldrig att genomföras.

 • Case nº A-108-19 of Arbetsdomstolen, July 15, 2020

  Fråga om det funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagaren, en busschaufför, har utsatt arbetsgivarens egendom för skadegörelse och att laga skäl för avskedande funnits.

 • Case nº A-80-2019 of Arbetsdomstolen, July 08, 2020

  Arbetsdomstolen har ansett att det funnits laga grund för avskedande av en polisinspektör som, på sin fritid, har gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden.

 • Case nº B-127-2019 of Arbetsdomstolen, July 08, 2020

  En receptionist som var anställd hos Sudans ambassad i Sverige blev uppsagd och väckte talan vid svensk domstol mot Sudan om ersättning på grund av uppsägningen. Samtidigt väckte receptionistens arbetstagarorganisation talan mot Sudan om skadestånd för brott mot medbestämmandelagen i form av förhandlingsvägran. Receptionisten, som är svensk medborgare och har hemvist i Sverige, hade inte annan koppling till Sudan än anställningen. Arbetsdomstolen har funnit att den folkrättsliga sedvanerätten om statsimmunitet inte utgjort hinder mot att ta upp receptionistens talan vid svensk domstol. Däremot har Arbetsdomstolen funnit att det finns sådant hinder i fråga om arbetstagarorganisationens talan.

 • Case nº A-33-2020 of Arbetsdomstolen, July 01, 2020

  Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

 • Case nº A-51-2020 of Arbetsdomstolen, June 24, 2020

  Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Featured documents

 • Case nº A-228-2014 of Arbetsdomstolen, March 02, 2016

  Inför valet till riksdag, landsting och kommun år 2014 har ett politiskt parti köpt annonsplats på ett bussföretags bussar. En arbetstagarorganisation har satt arbete med att framföra eller på annat sätt hantera bussar med partiets reklam i blockad. Fråga om arbetstagarorganisationen har brutit mot ...

 • Case nº A-152-2017 of Arbetsdomstolen, March 06, 2019

  Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten har rört om generaldirektören gjort sig skyldig till vårdslöshet med hemlig uppgift, om hennes agerande, även om handlandet inte utgjort straffbar gärning, varit sådant att skäl för avskedande funnits, om de faktiska omstä...

 • Case nº A-209-2011 of Arbetsdomstolen, June 26, 2013

  I 2004 års reservofficersavtal finns regler om reservofficerspremier. Två reservofficerare anställda vid Försvarsmakten har för tiden från och med år 2006 inte fått någon reservofficerspremie. Arbetsdomstolen har avvisat talan såvitt avser den ene av de två reservofficerarna, eftersom domstolen...

 • Case nº B-122-2016 of Arbetsdomstolen, July 05, 2017

  Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en rektor....

 • Case nº B-39-2012 of Arbetsdomstolen, October 09, 2013

  En arbetstagare har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra. Fråga om arbetstagaren blivit provocerad av arbetsgivaren att träffa överenskommelsen på sådant sätt att den ska betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida eller om den på annan grund inte kan göras gäll...

 • Case nº B-143-2014 of Arbetsdomstolen, March 23, 2016

  Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga om ett annat företag inom samma koncern rätteligen varit arbetsgivare åt arbetstagaren vid tidpunkten för uppsägningen. Även fråga om det varit fråga om fingerad arbetsbrist. Vidare fråga om ett avtal med reglering av uppsägning...

 • Case nº B-126-2014 of Arbetsdomstolen, June 17, 2015

  En arbetstagare har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent. Innan arbetstagaren slutade sin anställning överförde han väsentliga delar av arbetsgivarens kunddatabas till filer som sparades bl.a. på arbetstagarens personliga dator. Fråga bl.a. om kunddatabasen utgjort ett upphovsrättsli...

 • Case nº B-145-2013 of Arbetsdomstolen, September 30, 2015

  En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i själva verket berott på förhållanden som varit hänförliga till arbetstagaren personligen, s.k. fingerad arbetsbrist, samt om det funnits ett samband med arbetstagarens funktionsnedsättningar och om uppsägningen därför...

 • Case nº A-51-2017 of Arbetsdomstolen, February 21, 2018

  En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med arbetsgivaren, har under lång tid fått lön för fackligt arbete. Fråga om det varit avtalsbaserat eller en av arbetsgivaren ensidigt reglerad förmån. Fråga också om...

 • Case nº A-76-2018 of Arbetsdomstolen, February 12, 2020

  Fråga om målares restid mellan bostad och arbetsplats ska betraktas som arbetstid mot bakgrund av en dom från EU-domstolen....