• Arbetsdomstolen

Latest documents

 • Case nº A-33-2020 of Arbetsdomstolen, July 01, 2020

  Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

 • Case nº A-51-2020 of Arbetsdomstolen, June 24, 2020

  Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 • Case nº A-29-2020 of Arbetsdomstolen, June 24, 2020

  Stridsåtgärd. Två regioner inom Byggnadsarbetareförbundet har i brev till vissa byggföretag krävt att dessa ska häva sina entreprenadavtal med ett bolag. Arbetsdomstolen har vid en interimistisk prövning funnit att regionernas agerande inte utgjorde en stridsåtgärd mot bolaget.

 • Case nº B-84-2019 of Arbetsdomstolen, June 24, 2020

  Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

 • Case nº B-23-2020 of Arbetsdomstolen, June 24, 2020

  Det förhållandet att det i ett avtal om provanställning anges en viss uppsägningstid talar inte i sig för att parterna avsett att avtala bort möjligheten att enligt anställningsskyddslagen avsluta provanställningen, utan uppsägning och uppsägningstid, genom ett besked.

 • Case nº B-18-2020 of Arbetsdomstolen, June 17, 2020

  En arbetstagare har varit anställd hos ett bolag som registrerats i England enligt engelsk rätt och har utfört sitt arbete i Sverige. Sedan arbetstagaren väckt talan och yrkat bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen har bolaget avregistrerats enligt en bestämmelse i den engelska aktiebolagslagen om s.k. voluntary striking off. Arbetsdomstolen har funnit att frågan om bolaget efter avregistreringen kan svara i domstol ska bedömas enligt engelsk rätt samt att engelsk rätt innebär att ett bolag som avregistrerats genom voluntary striking off inte kan svara i domstol, men att den som anser sig ha ett krav mot det avregistrerade bolaget hos domstol kan ansöka om att bolaget åter ska registreras och att bolaget - sedan det åter registrerats - kan svara i domstol. Arbetsdomstolen har därför ansett att arbetstagaren, innan frågan om avvisning prövas, bör beredas tillfälle att uppge om han önskar begära att bolaget åter ska registreras och i så fall få möjlighet att göra det.

 • Case nº B-5-2020 of Arbetsdomstolen, June 17, 2020

  En arbetsgivare som påstår att ett skriftligt anställningsavtal har upprättats för skens skull, har ansetts ha bevisbördan för att parterna varit överens om att avtalet inte ska tillämpas dem emellan.

 • Case nº A-39-2020 of Arbetsdomstolen, June 17, 2020

  Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-38-2020 of Arbetsdomstolen, June 17, 2020

  Målet gällde förhandlingsvägran enligt medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 • Case nº A-103-2019 of Arbetsdomstolen, June 10, 2020

  Kollektivavtalstolkning. I ett kollektivavtal för lagerarbetare på KFO-området, som är ett minimilöneavtal som tillåter att arbetsgivaren betalar arbetstagarna mera än kollektivavtalets minimitidlöner inklusive tillägg, finns en bestämmelse om att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om ackord/premielön. Arbetsdomstolen har funnit att en arbetsgivare som ensidigt, dvs. utan att de lokala parterna träffat en överenskommelse om det, infört individuell prestationsbaserad lön, har brutit mot kollektivavtalet.

Featured documents

 • Case nº A-228-2014 of Arbetsdomstolen, March 02, 2016

  Inför valet till riksdag, landsting och kommun år 2014 har ett politiskt parti köpt annonsplats på ett bussföretags bussar. En arbetstagarorganisation har satt arbete med att framföra eller på annat sätt hantera bussar med partiets reklam i blockad. Fråga om arbetstagarorganisationen har brutit mot ...

 • Case nº A-152-2017 of Arbetsdomstolen, March 06, 2019

  Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten har rört om generaldirektören gjort sig skyldig till vårdslöshet med hemlig uppgift, om hennes agerande, även om handlandet inte utgjort straffbar gärning, varit sådant att skäl för avskedande funnits, om de faktiska omstä...

 • Case nº A-209-2011 of Arbetsdomstolen, June 26, 2013

  I 2004 års reservofficersavtal finns regler om reservofficerspremier. Två reservofficerare anställda vid Försvarsmakten har för tiden från och med år 2006 inte fått någon reservofficerspremie. Arbetsdomstolen har avvisat talan såvitt avser den ene av de två reservofficerarna, eftersom domstolen...

 • Case nº B-122-2016 of Arbetsdomstolen, July 05, 2017

  Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en rektor....

 • Case nº B-39-2012 of Arbetsdomstolen, October 09, 2013

  En arbetstagare har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra. Fråga om arbetstagaren blivit provocerad av arbetsgivaren att träffa överenskommelsen på sådant sätt att den ska betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida eller om den på annan grund inte kan göras gäll...

 • Case nº B-143-2014 of Arbetsdomstolen, March 23, 2016

  Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga om ett annat företag inom samma koncern rätteligen varit arbetsgivare åt arbetstagaren vid tidpunkten för uppsägningen. Även fråga om det varit fråga om fingerad arbetsbrist. Vidare fråga om ett avtal med reglering av uppsägning...

 • Case nº B-126-2014 of Arbetsdomstolen, June 17, 2015

  En arbetstagare har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent. Innan arbetstagaren slutade sin anställning överförde han väsentliga delar av arbetsgivarens kunddatabas till filer som sparades bl.a. på arbetstagarens personliga dator. Fråga bl.a. om kunddatabasen utgjort ett upphovsrättsli...

 • Case nº B-145-2013 of Arbetsdomstolen, September 30, 2015

  En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i själva verket berott på förhållanden som varit hänförliga till arbetstagaren personligen, s.k. fingerad arbetsbrist, samt om det funnits ett samband med arbetstagarens funktionsnedsättningar och om uppsägningen därför...

 • Case nº A-51-2017 of Arbetsdomstolen, February 21, 2018

  En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med arbetsgivaren, har under lång tid fått lön för fackligt arbete. Fråga om det varit avtalsbaserat eller en av arbetsgivaren ensidigt reglerad förmån. Fråga också om...

 • Case nº A-76-2018 of Arbetsdomstolen, February 12, 2020

  Fråga om målares restid mellan bostad och arbetsplats ska betraktas som arbetstid mot bakgrund av en dom från EU-domstolen....