G (Hovrätt)

271 results for G (Hovrätt)

 • Case nº B2209-09 of G, December 07, 2009

  Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

 • Case nº B2400-09 of G, November 13, 2009

  Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

 • Case nº B1961-09 of G, September 28, 2009

  Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

 • Case nº Ö280-09 of G, July 13, 2009

  Forum enligt 10 kap. 5 § rättegångsbalken (s.k. forum negotii). När ett lokalt bankkontor förmedlat en försäkring från ett försäkringsbolag inom samma koncern som banken, kan försäkringsbolaget stämmas vid den tingsrätt inom vars domkrets bankkontoret är beläget trots att alla beslut rörande försäkringen fattats på annan ort än där lokalkontoret finns.

 • Case nº Ö3203-08 of G, June 25, 2009

  Fråga om ersättning för arbete utfört samma dag, men innan ansökan om rättshjälp gavs in till tingsrätten. Tillika fråga om ersättning för tidsspillan och tillägg i tiden före det ansökan om rättshjälp gavs in till tingsrätten.

 • Case nº B807-09 of G, May 18, 2009

  Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

 • Case nº ÖÄ505-09 of G, May 15, 2009

  Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt fem kravbrev till en gäldenär. Fråga om beviskravet när gäldenären gör gällande att han inte har fått något av breven och endast ett av dem skickats inom tre år före det att verkställighet begärts.

 • Case nº B691-09 of G, May 15, 2009

  Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

 • Case nº T389-09 of G, May 07, 2009

  Vid tingsrätten väckt talan, som föranlett dom och överklagande av densamma, har ansetts utgöra processhinder (lis pendens) beträffande ny talan, detta med hänsyn till att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft vare sig när den nya talan väcktes eller när tingsrätten avvisade denna talan på grund av lis pendens.

 • Case nº B322-09 of G, April 09, 2009

  Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

 • Case nº ÖÄ2948-08 of G, February 09, 2009

  Sökanden har inte ansetts kunna överklaga ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande såvitt avser fråga om inkassokostnader.

 • Case nº B3362-08 of G, January 23, 2009

  Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

 • Case nº B3099-08 of G, January 13, 2009

  Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

 • Case nº B2573-07 of G, November 19, 2008

  Läkare lät samla in pengar från leverantörsföretag för personalresa. Dömda för mutbrott. Även fråga om ansvar för bestickning.

 • Case nº FT1220-07 of G, August 20, 2008

  Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt skadeståndsskyldighet enligt samma lag för staten på grund av att domstol enligt käranden åsidosatt lagens krav på personuppgifter vid utformningen av domskäl. Tillika fråga om skadeståndsskyldighet enligt nämnda lag för staten med anledning av underlåtenhet att rätta uppgift i domskäl.

 • Case nº Ö3408-07 of G, April 14, 2008

  Huvudregeln i Luganokonventionens artikel 2, innebärande att svarandens hemvist är rätt forum, har ansetts tillämplig beträffande en talan om återfående av ett felaktigt utbetalat belopp.

 • Case nº B2763-07 of G, March 28, 2008

  Innehav av ett ”prydnadsvapen” från 1800-talet har bedömts som ringa vapenbrott. Tillika fråga om jämkning av dagsbotsbeloppets storlek.

 • Case nº B494-08 of G, March 28, 2008

  Tingsrätten har dömt en irakisk medborgare, som beviljats permanent uppehållstillstånd och som också av Migrationsverket bedömts vara skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen, för våldtäkt och sexuellt ofredande till fängelse tre år, tillerkänt målsäganden skadestånd samt utvisat honom ur riket med förbud att återvända före 2018. Hovrätten har bestämt straffet till två år

 • Case nº Ö3155-07 of G, February 21, 2008

  Bevakningsförfarande i konkurs har inte ansetts nödvändigt, trots viss utdelning till oprioriterade borgenärer.

 • Case nº ÖÄ2504-07 of G, February 13, 2008

  Skuldsanering.

 • Case nº B2746-07 of G, February 05, 2008

  Dopningsbrott bestående i innehav för eget bruk har, trots relativt stora mängder, inte ansetts vara av svårare art än att en icke frihetsberövande påföljd kunnat väljas.

 • Case nº B1580-07 of G, February 05, 2008

  Tingsrätten har handlagt en begäran om undanröjande av skyddstillsyn och ett åtal för nytt brott. Målen har företagits till gemensam handläggning och avgjorts genom dom. Hovrätten har ansett grovt rättegångsfel därmed föreligga och återförvisat målet till tingsrätten.

 • Case nº B1549-07 of G, December 28, 2007

  En barnskötare som stängt in ett femårigt barn i ett rum och under en kortare tidsperiod hindrat barnet från att lämna rummet, har bedömts överskrida sin tillsynsplikt och handlandet har ansetts inte vara försvarligt. Barnskötaren dömdes för olaga frihetsberövande.

 • Case nº B3050-07 of G, December 14, 2007

  Elev har under lektion utdelat ett slag med öppen hand som träffat läraren över tinningen med övergående smärta som följd. Fråga om gärningen skall bedömas som ringa misshandel eller som misshandel av normalgraden.

 • Case nº Ö886-07 of G, November 30, 2007

  Sedan nyttjanderättshavare beviljats inskrivning av nyttjanderätten har länsstyrelse överklagat beslutet. Fråga om länsstyrelsen haft talerätt, tillika fråga om ansökan om inskrivning av nyttjanderätten skulle avslås.

 • Case nº ÖÄ2743-06 of G, September 28, 2007

  Jordbruksarrende. Arrendatorer har inte tillåtits att överlåta en arrenderätt till sin dotter.

 • Case nº B352-07 of G, September 20, 2007

  Offentlig försvarare har begärt ersättning för bl.a. två timmars väntetid som avser den tid på dagen som infallit före huvudförhandlingens början kl. 10.00. Ersättning har ej beviljats.

 • Case nº B1737-07 of G, August 07, 2007

  Påföljdsval för unga lagöverträdare.

 • Case nº B697-07 of G, May 21, 2007

  Påföljdsval för unga lagöverträdare.

 • Case nº B7-07 of G, February 26, 2007

  Påföljdsval för unga lagöverträdare.

 • Request a trial to view additional results