Case nº B 413-20 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, April 16, 2020

Resolution DateApril 16, 2020
Issuing OrganizationHovrätten över Skåne och Blekinge

REFERAT

Malmö tingsrätt

D.A. dömdes av tingsrätten (rådmannen Karin Mårtensson Telde samt nämndemännen Eva-Lena Bergenholtz, Sofia Borg och Ove Håkansson) den 13 oktober 2017 för människorov, två fall av grov våldtäkt, stöld och försök till utpressning, begångna i mars och april 2017, samt för olovligt brukande och olovlig körning, begångna i december 2016. Tingsrätten bedömde att det var mest sannolikt att D.A. var 18 år eller äldre vid tidpunkten för gärningarna. Påföljden bestämdes till fängelse i tre år och tre månader. D.A. utvisades ur riket enligt 8 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjöds att återvända hit före den 13 oktober 2032.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Såväl D.A. som åklagaren överklagade tingsrättens dom.

Hovrätten (hovrättsråden Katarina Rikte och Per G. Hansson, tf. hovrättsassessorn Kristin Vernet, referent, samt nämndemännen Torgny Bergström och Marie Weibull Kornias) ändrade i dom den 31 januari 2018 tingsrättens domslut endast på så sätt att fängelsestraffets längd bestämdes till fyra år och sex månader. Även hovrätten bedömde att det var mest sannolikt att D.A. vid tidpunkten för gärningarna var 18 år eller äldre. Hovrättens dom vann laga kraft.

Högsta domstolen beviljade den 7 februari 2020 D.A. resning i fråga om påföljd och utvisning. Målet togs i de resta delarna upp på nytt i hovrätten.

Hovrätten (hovrättsråden Björn R. le Grand och Joakim Westerlund, referent, rådmannen Sofia Tauson samt nämndemännen Hans Clair och Anna Berg von Linde) anförde i dom den 16 april 2020 följande.

SKÄL

Åldersbestämning

D.A. har gjort gällande att han är född den 22 februari 2001 och att han således var 15 respektive 16 år när han begick brotten. Åklagaren har däremot påstått att D.A. hade fyllt 18 år när brotten begicks.

När det gäller frågan om en tilltalads ålder har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2016 s. 719 angett att man inte kan tala om en bevisbörda för åklagaren och att det inte är adekvat att resonera i termer av ett beviskrav. I stället har rätten ett ansvar för att den utredning som krävs finns tillgänglig, även om det i många fall ligger på parterna att uppmärksamma rätten på förhållanden som kan ha betydelse. När rätten sedan sammantaget prövar hela utredningen ska den bedöma vilken ålder som är mest sannolik. Om utredningen tillåter olika slutsatser ska rätten välja den bedömning som är förmånligast för den tilltalade.

Hovrätten hade i sin tidigare prövning tillgång till ett utlåtande från Rättsmedicinalverket som baserades på en undersökning av D.A. och som visade att lårbenets nedre tillväxtzon hade uppnått slutstadium samt att undersökt visdomstand inte hade gjort det. Resultatet av undersökningarna talade, enligt Rättsmedicinalverket, för att D.A. vid...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT