Case nº B 8466-20 of Svea hovrätt, October 22, 2020

Resolution DateOctober 22, 2020
Issuing OrganizationSvea hovrätt

REFERAT

Västmanlands tingsrätt

Åklagaren åtalade A.M.A. och G.G. för, i första hand, olovlig tobaksförsäljning, grovt brott, enligt 10 kap. 1 § andra stycket lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter enligt följande gärningsbeskrivningar.

Åtalspunkt 1

A.M.A. har varit styrelseledamot i Tobak i Västerås AB. Bolaget har mellan den 18 september 2019 och den 20 februari 2020 på - - - Västerås, Västerås stad, bedrivit försäljning av tobaksvaror. A.M.A. är i egenskap av företrädare för bolaget ansvarig för att Tobak i Västerås AB bedrivit försäljningen trots att bolaget saknat tillstånd.

A.M.A. begick gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som grovt då försäljningen bedrivits yrkesmässigt och omsatt stora belopp.

Åtalspunkt 2

G.G. har varit faktisk företrädare för Tobak i Västerås AB. Bolaget har mellan den 18 september 2019 och den 20 februari 2020 på - - - Västerås, Västerås stad, bedrivit försäljning av tobaksvaror. G.G. är i egenskap av faktisk företrädare för bolaget ansvarig för att Tobak i Västerås AB bedrivit försäljningen trots att bolaget saknat tillstånd.

Brottet är att bedöma som grovt då försäljningen bedrivits yrkesmässigt och omsatt stora belopp.

G.G. begick gärningen med uppsåt.

Åklagaren gjorde i andra hand gällande att A.M.A. och G.G. skulle dömas för olovlig tobaksförsäljning enligt 10 kap. 1 § första stycket lagen om tobak och liknande produkter. Gärningsbeskrivningarna för andrahandsyrkandena hade samma lydelse som enligt huvudyrkandena, dock gjordes det gällande att gärningarna i stället begåtts av oaktsamhet. Det påstods inte att brotten var att bedöma som grova.

Åklagaren yrkade vidare att tingsrätten skulle ålägga Tobak i Västerås AB att betala en företagsbot om 50 000 kr på grund av de påstådda brotten, olovlig tobaksförsäljning, grovt brott, alternativt olovlig tobaksförsäljning, begångna i utövningen av bolagets näringsverksamhet. Åklagaren gjorde också gällande att brotten hade begåtts av personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar.

I förhållande till Tobak i Västerås AB yrkade åklagaren att i beslag tagna tobaksvaror skulle förklaras förverkade enligt 10 kap. 7 § lagen om tobak och liknande varor.

A.M.A. förnekade gärningen. Hon erkände vad som angavs i gärningsbeskrivningens första stycke, men gjorde gällande att försäljningstiden skulle räknas från den 1 januari 2020. Hon förnekade att hon agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet.

G.G. förnekade gärningen. Han erkände vad som anfördes i gärningsbeskrivningens första stycke men förnekade att han hade varit bolagets faktiska företrädare och att bolaget skulle ha bedrivit verksamhet under hela den åtalade tiden. Han förnekade vidare att han agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Tobak i Västerås AB motsatte sig yrkandena om företagsbot och förverkande.

Åklagaren åberopade muntlig och skriftlig bevisning. A.M.A. och G.G. åberopade skriftlig bevisning.

Tingsrätten (rådmannen Annica Borgerud Kjellsson samt nämndemännen Tony Lönn, Niklas Husell och Per-Eric Georgsson) anförde i...

To continue reading

Request your trial