Case nº FT 13617-19 of Svea hovrätt, October 06, 2020

Resolution DateOctober 06, 2020
Issuing OrganizationSvea hovrätt

REFERAT

Attunda tingsrätt

F.S. ansökte om stämning mot Swiss International Ltd (Swiss International) och yrkade ersättning enligt flygpassagerarförordningen med 400 euro samt dröjsmålsränta och ersättning för rättegångskostnad. F.S. åberopade som grund för sitt yrkande bl.a. följande. Han skulle flyga från Genève till Stockholm. Den tidtabellsenliga ankomsttiden var kl. 11.35, men den verkliga ankomsttiden blev kl. 16.38. Rätt till ersättning förelåg därför enligt flygpassagerarförordningen. Det hade inte förelegat extraordinära omständigheter. Han ställde och skickade ett kravbrev till bolaget Swiss Global Airlines AG. Därefter var det Swiss International som svarade på kravbrevet och hävdade att extraordinära omständigheter hade förelegat samt vägrade att betala ut kompensation enligt flygpassagerarförordningen. Det var därför enligt F.S. i realiteten Swiss International som behandlade hans krav på kompensation. Han åberopade också att det inte framgick av hans biljett att det var Swiss Global Airlines AG som var det transporterande flygbolaget. F.S. gjorde gällande att det varit Swiss International som de facto varit det transporterande flygbolaget och som kravet kunde riktas mot.

Swiss International motsatte sig F.S:s yrkande. Bolaget erkände att flygningen hade försenats med mer än tre timmar, men gjorde gällande att det inte var Swiss International som hade utfört flygningen utan Swiss Global Airlines AG. De båda bolagen är skilda subjekt. F.S. hade därför riktat sitt anspråk mot fel part.

Tingsrätten (rådmannen Rikard Backelin) anförde i dom den 20 november 2019 följande.

DOMSKÄL

Anspråket i sak

Bevisbördan för att det bolag mot vilket krav på flygkompensation ställts varit ansvarigt lufttrafikföretag enligt flygpassagerarförordningen ligger på passageraren (jfr t.ex. Nordh, Bevisrätt B, 2 uppl. s. 75 f. med där förekommande hänvisningar). I detta fall har det lufttrafikföretag som F.S. riktat sitt anspråk mot, Swiss International, motsatt sig att det varit ansvarigt för den resa som är aktuell i målet.

F.S. har bl.a. hänvisat till att det inte av hans biljett framgått att Swiss Global Airlines AG varit transporterande flygbolag. Det är i och för sig korrekt att det på den biljett som han gett in i målet under rubriken "Opéré par" anges Swiss International Air Lines. Detta kan dock inte anses utgöra tillräcklig bevisning för att det varit det bolaget som varit ansvarigt lufttrafikföretag. Detta gäller i synnerhet som F.S. riktade...

To continue reading

Request your trial