Case nº M4221-18 of Mark- och miljööverdomstolen, December 04, 2020

President6
Resolution DateDecember 04, 2020
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-04-06 i mål nr M 5918-17, se bilaga ANacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-12-03 i mål nr M 8574-18, se bilaga B

PARTERKlagande i mål nr M 4221-18Miljönämnden i Ekerö kommun

Klagande i mål nr M 13853-191. BJ

 1. NJ

  Adress som 1Motparter i mål nr M 4221-18 och M 13853-19

 2. AS

 3. YS

  Ombud för 1 och 2: holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ

  SAKENFöreläggande om undersökningar m.m. på fastigheten XXX i Ekerö kommun

  ______________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

  Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandena.

  ______________

  BAKGRUND

  Fastigheten YYY i Ekerö kommun förvärvades av AS och YS far 1959 och 1967 uppfördes en permanentbostad på fastigheten. Familjen AS och YS flyttade från Ekerö till Stockholm 1979. AS (född 1959) och YS (född 1964) ärvde fastigheten YYY av sin far 1982. 1990 klövs YYY och av den bildades bl.a. fastigheten XXX. På ett område som kom att ingå i XXX hade det, tills i vart fall en bit in på 1970-talet då kommunal sophämtning infördes, deponerats diverse avfall i den så kallade gropen. 2006 förvärvade BJ och NJ fastigheten XXX av AS och YS. Fastigheten var obebyggd. BJ och NJ kände vid förvärvet inte till att deponin fanns på fastigheten.

  Miljönämnden i Ekerö kommun beslutade den 1 juni 2016 att förelägga AS och YS att inkomma med en provtagningsplan, genomföra undersökningar och utföra en riskbedömning av deponin på fastigheten XXX. Föreläggandet förenades med vite.

  AS och YS överklagade till Länsstyrelsen i Stockholms län som den 2 oktober 2017 upphävde miljönämndens beslut.

  Sedan miljönämnden samt BJ och NJ överklagat länsstyrelsens beslut beslutade mark- och miljödomstolen i dom den 6 april 2018 att avvisa BJ och NJ överklagande. I samma dom prövade mark- och miljödomstolen miljönämndens överklagande i sak och avslog detta.

  Såväl miljönämnden som BJ och NJ överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, som i beslut den 21 december 2018 (mål nr M 4221-18) upphävde underinstansens avvisningsbeslut och återförvisade målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling i den del som avsåg BJ och NJ överklagande. Mark- och miljööverdomstolen vilandeförklarade målet i den del som avsåg nämndens överklagande.

  I dom den 3 december 2019 avslog mark- och miljödomstolen BJ och NJ överklagande. De har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen (mål nr M 13853-19).

  Genom denna dom prövar Mark- och miljööverdomstolen miljönämndens samt BJ och NJ överklaganden.

  YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Miljönämnden i Ekerö kommun, liksom BJ och NJ, har yrkat att nämndens beslut ska fastställas.

  AS och YS har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens domar.

  Parterna har i allt väsentligt utvecklat sin talan på samma sätt och hänfört sig till samma utredning som i mark- och miljödomstolen.

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

  Vad som har blivit utrett om de faktiska omständigheterna

  Parterna är ense om att gropen har använts av kringboende i vart fall till en bit in på 1970-talet för att göra sig av med diverse avfall. I målen förekommer uppgifter om att även bilvrak, metallskrot som järnspisar och eventuellt vitvaror samt visst byggavfall har lämnats där. Mark- och miljööverdomstolen anser att underlaget är tillräckligt för att konstatera att även sådant avfall finns i deponin, däremot är det oklart i vilken omfattning sådant avfall förekommer.

  Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning visar utredningen i målet inte att avfall har deponerats på området efter 1982 då AS och YS blev ägare av fastigheten. Deponins storlek är inte heller klarlagd men föreläggandet grundas på en längd om 20 - 60 m, en bredd om 4 - 7 m och ett djup om 4 - 7 m. Deponin är belägen 60 - 70 m från Mälarens strand, dvs. intill den primära skyddszonen för östra Mälarens ytvattentäkt. Deponin täcktes över med jordmassor någon gång för 20 - 30 år sedan.

  Finns det en konstaterad föroreningsskada?

  Avhjälpandeansvaret vid konstaterade miljöskador regleras i 10 kap. miljöbalken. Enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) ansvarig för avhjälpande. Den som faktiskt har genererat avfallet eller orsakat skadorna genom sin verksamhet är alltså primärt och fullt ut ansvarig för avhjälpande (principen att förorenaren ska betala). Enligt bestämmelsen kan alltså även den som "har bedrivit" en verksamhet bli ansvarig för avhjälpande. Den markägare som har förvarat miljöfarligt avfall på sin mark, vilket har givit upphov till en föroreningsskada, kan bli ansvarig för att avhjälpa skada som har uppkommit under dennes tid som ägare, även om markägaren inte själv har fört dit avfallet. Enligt 10 kap. 3 § miljöbalken gäller vidare att också en fastighetsägare som har förvärvat en förorenad fastighet kan bli ansvarig för avhjälpande. Fastighetsägarens ansvar enligt 3 § är emellertid alltid subsidiärt till verksamhetsutövares enligt 2 § och gäller bl.a. inte för den som har förvärvat fastigheten genom arv.

  I likhet med underinstanserna konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att de undersökningar som hittills har genomförts inte har visat att den aktuella deponin har medfört att den kringliggande marken har förorenats. Någon konstaterad förorening finns således inte och något föreläggande om att vidta markundersökningar kan inte meddelas med stöd av 10 kap. miljöbalken.

  Finns det en risk för att deponin medför olägenheter?

  I fall då någon föroreningsskada inte har konstaterats kan beslut om föreläggande om markundersökningar i preventivt syfte meddelas med stöd av 26 kap. 22 § miljöbalken. En förutsättning för att besluta om markundersökningar enligt den bestämmelsen är att verksamheten kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön.

  Även om deponins innehåll inte är helt klarlagt innehåller den sådant avfall som typiskt sett kan förorena kringliggande mark långt efter det att avfallet lämnats där. Mark- och miljööverdomstolen bedömer därför att det kan befaras att deponin kan medföra olägenheter för miljön. Ett föreläggande om markundersökningar är därför motiverat.

  Kan ett föreläggande om markundersökningar riktas mot AS och YS?

  När det gäller det preventiva ansvaret enligt miljöbalken anges - såvitt nu är av intresse - i 26 kap. 22 § miljöbalken att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

  Ett föreläggande att utföra undersökningar i preventivt syfte enligt 26 kap. 22 § första ledet miljöbalken kan enligt bestämmelsens ordalydelse alltså riktas mot den som bedriver en verksamhet, dvs. den som vid tidpunkten för föreläggandet är att anse som verksamhetsutövare. Avslutade deponier, där det avfall som tidigare har förts till området fortfarande finns kvar på området (eller annorlunda uttryckt: förvaras på området), anses enligt praxis vara pågående verksamheter. Markägaren kan då vara att anse som verksamhetsutövare även om någon aktiv verksamhet - tillförsel av ytter-ligare avfall - inte förekommer. Som framgår av MÖD 2006:63 ska enbart det för-hållandet att det förvaras avfall på en fastighet emellertid inte utan vidare medföra ett ansvar för fastighetsägaren; det måste tillkomma någon omständighet för att fastig-hetsägaren ska kunna göras ansvarig, till exempel att fastighetsägaren har accepterat verksamheten. Vidare anges i avgörandet att det förhållandet att en fastighetsägare inte vidtar några åtgärder för att motverka miljöriskerna med en förvaring, även om den orsakats av annan, möjligen också skulle kunna utgöra en sådan omständighet som medför ett principiellt ansvar för ägaren. En markägare kan alltså bli föremål för ett föreläggande att låta utföra undersökningar i preventivt syfte för en avslutad deponi.

  En tidigare markägare kan däremot inte med stöd av bestämmelsens första led föreläggas att utföra sådana undersökningar. AS och YS kan således inte föreläggas att utföra markundersökningar med stöd av den aktuella bestämmelsens första led.

  Enligt det andra ledet i bestämmelsen kan också den som annars är skyldig att avhjälpa en miljöskada föreläggas att utföra markundersökningar. Ett sådant före-läggande kan enligt praxis beslutas när någon miljöskada inte har konstaterats och föreläggandet kan även riktas mot den som har avslutat den verksamhet som befaras ha förorenat marken (se MÖD 2011:25). Med utgångspunkt i detta avgörande framstår det visserligen inte som uteslutet att rikta ett föreläggande om markundersökningar mot någon av de som skulle kunna åläggas ett avhjälpandeansvar enligt 10 kap. miljöbalken för det fall en miljöskada skulle konstateras. I MÖD 2011:25 var det dock helt tydligt att det bolag som föreläggandet riktades mot var det subjekt som aktivt hade bedrivit den miljöfarliga verksamheten och som skulle ha det primära och fulla ansvaret för avhjälpande enligt 10 kap. 2 § miljöbalken om en miljöskada konstaterades. Avgörandet bör enligt Mark- och miljö överdomstolens mening inte generellt uppfattas så att, i fall då någon miljöskada inte har konstaterats, ett föreläggande kan riktas mot den som inte har varit delaktig i den aktiva verksamheten men eventuellt kan komma att träffas av ett ansvar (och då begränsat till skada som uppkommit under dennes tid som ägare) om den som aktivt har bedrivit den miljöfarliga verksamheten inte kan hållas ansvarig. Det motsatta synsättet skulle enligt Mark- och miljööverdomstolen få alltför långtgående konsekvenser för den som skulle kunna vara att anse som tidigare verksamhetsutövare på grund av att denne ägt marken där en avslutad deponi är belägen.

  I detta fall har AS och YS inte bedrivit någon aktiv verksamhet på fastigheten. Redan på...

To continue reading

Request your trial