Case nº UM210-20 of Migrationsöverdomstolen, January 19, 2021

President1
Resolution DateJanuary 19, 2021
Issuing OrganizationMigrationsöverdomstolen

REFERAT

AB, som är medborgare i Turkiet, beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige 1984. Polismyndigheten i Stockholm, Gränspolisavdelningen vid flygplatssektionen Arlanda gjorde den 12 september 2018 en fördjupad utresekontroll av AB. Enligt Polismyndighetens rapport framgick av kontrollstämplarna i AB:s pass att han hade vistats i Sverige i 68 dagar under 2015, 29 dagar under 2016, 15 dagar under 2017 och i åtta dagar under 2018. Polismyndigheten överlämnade rapporten till Migrationsverket som påbörjade ett ärende om att återkalla AB:s permanenta uppehållstillstånd. I ärendet hos Migrationsverket gjordes en muntlig utredning den 8 januari 2019 där AB i huvudsak förde fram följande. Han har under en följd av år besökt Turkiet och har då bott i sitt hus i Kulu. Han har en bror där och även andra släktingar. Hans hustru avled 2016 och han har under de senaste åren inte haft egen bostad i Sverige utan har varit inneboende hos någon av sina söner. Han har sju barn i Sverige, 20 barnbarn och två bröder.

Migrationsverket beslutade den 27 maj 2019 att återkalla AB:s permanenta uppehållstillstånd och att utvisa honom. Som skäl för beslutet förde Migrationsverket bl.a. fram följande. Under perioden januari 2014 - december 2018 har AB vistats i Sverige totalt cirka sex månader. Han har även under året 2013 varit utrest i cirka åtta månader, året 2012 i cirka sex månader och året 2011 i närmare åtta månader. Det står därmed klart att han inte kan anses ha varit bosatt i Sverige sedan mars 2011. AB har inte längre någon anknytning till Sverige genom arbete och är inte engagerad i någon förening. Han har uppgett att han har flyttat runt hos olika släktingar när han har varit i Sverige. Den omständigheten att han valde att säga upp sin hyreslägenhet utan att ha ordnat annat boende åt sig talar för att hans permanenta boende är i Turkiet där han har sitt hus. Det finns inga hinder mot att AB återvänder till Turkiet. Han var cirka 48 år när han flyttade till Sverige och har sedan dess spenderat långa perioder i Turkiet. Han har spenderat merparten av sitt liv i Turkiet. Han har hus, släkt och nätverk där. Enbart den omständigheten att hans vuxna barn och hans bröder är bosatta i Sverige överväger inte det faktum att han vistats endast kortare perioder i Sverige. AB kan således inte anses ha en starkare anknytning till Sverige än till Turkiet. Sammantaget finns det synnerliga skäl att återkalla hans permanenta uppehållstillstånd. Det har inte kommit fram att det finns andra skäl som talar mot att återkalla AB:s permanenta uppehållstillstånd. Eftersom hans permanenta uppehållstillstånd ska återkallas ska han utvisas. En utvisning av honom strider inte mot ett svenskt konventionsåtagande.

AB överklagade beslutet och yrkade att hans permanenta uppehållstillstånd inte skulle återkallas och att han inte skulle utvisas. Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2019-12-05, ordförande Oldsjö samt tre nämndemän), avslog överklagandet och motiverade sitt beslut med att det inte hade kommit fram skäl att göra någon annan bedömning än den Migrationsverket gjort i det överklagade beslutet.

AB överklagade domen och yrkade att hans permanenta uppehållstillstånd inte skulle återkallas och att han inte skulle utvisas. Till stöd för sin talan förde han i huvudsak fram följande. Före år 2016 har han uppehållit sig i Turkiet under kortare semestervistelser tillsammans med sin hustru...

To continue reading

Request your trial