Case nº B 136-20 of Högsta domstolen, April 09, 2020

Resolution DateApril 09, 2020
Issuing OrganizationHögsta domstolen

REFERAT

Värmlands tingsrätt

Värmlands tingsrätt dömde den 18 oktober 2019 C.H. för grov stöld vid fyra tillfällen, tillgrepp av fortskaffningsmedel, olovligt brukande, olovlig körning, grovt brott, och ringa narkotikabrott till fängelse 1 år 4 månader. Villkorligt medgiven frihet om 1 månad 10 dagar förklarades förverkad. I.L.B. var målsägande beträffande ett av stöldbrotten och hon hördes vid huvudförhandlingen.

Samma dag som domen meddelades förordnades C.H:s offentliga försvarare till målsägandebiträde för I.L.B. i ett annat mål vid tingsrätten.

Hovrätten för Västra Sverige

C.H. överklagade i Hovrätten för Västra Sverige. Han yrkade bl.a. att åtalen avseende grov stöld skulle ogillas och att straffet skulle lindras. I dom den 18 december 2019 ändrade hovrätten tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bedömde gärningen mot I.L.B. som stöld i stället för grov stöld.

Högsta domstolen

C.H. överklagade och yrkade att HD skulle undanröja hovrättens dom och återförvisa målet till hovrätten för ny prövning.

Riksåklagaren motsatte sig detta.

På C.H:s begäran förordnades en ny offentlig försvarare för honom i HD.

Målet avg jordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Lina Nestor, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

Punkterna 1 - 5 motsvarar punkterna 1 - 8 i HD:s beslut.

Rättslig reglering gällande försvarare

Punkterna 6 - 8 motsvarar punkterna 9 och 12 i HD:s beslut.

Rätten till en rättvis rättegång

  1. Enligt artikel 6.1 i Europakonventionen ska var och en, vid prövningen av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid. Rätten till en rättvis rättegång omfattar enligt artikel 6.3 vissa minimirättigheter, bl.a. att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar (p. b), att försvara sig personligen eller genom ett rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar (p. c) och att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom (p. d). Termen vittne omfattar i det här sammanhanget även andra förhörspersoner, t.ex. målsägande.

  2. Frågan om rättegången har varit rättvis ska i princip bedömas mot bakgrund av rättegången i dess helhet, alltså först efter dess slut. Först då kan det avgöras om en part har lidit någon skada av ett eventuellt brott mot principen om en rättvis rättegång. Det f inns situationer då en processuell brist i en lägre instans kan rättas till genom en fullständig och processuellt oklanderlig omprövning i högre instans. Ibland kan en kränkning av rätten till en rättvis rättegång bestå i en rad olika element som sammantagna försätter en part i ett ogynnsamt läge. (Se Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 uppl. 2015, s. 259 och 263.)

  3. Eftersom konventionsrättigheter måste...

To continue reading

Request your trial