Case nº B 2553-19 of Högsta domstolen, April 03, 2020

Resolution DateApril 03, 2020
Issuing OrganizationHögsta domstolen

REFERAT

Södertörns tingsrätt

Allmän åklagare väckte vid Södertörns tingsrätt åtal mot F.M.S. och dennes äldre bror A.M.S. för vållande till annans död, grovt brott, i åtta fall enligt följande gärningsbeskrivning.

A.M.S. och F.M.S., som varit företrädare för och/eller faktiskt verksamma i GDD Internethandel i Norden AB, har via företagets hemsida RC24.se sålt akrylfentanyl och tetrahydrofuranfentanyl. Verksamheten har i huvudsak bedrivits från en lägenhet i Östberga i Stockholm. Under tidsperioden den 6 maj 2016 fram till den 16 augusti 2016 har de sålt akrylfentanyl, substans som i sex fall genom intag och förgiftning orsakat persons död. Under tidsperioden den 1 september 2016 fram till och med den 18 oktober 2016 har de sålt tetrahydrofuranfentanyl, substans som i två fall genom intag och förgiftning orsakat persons död.

Akrylfentanyl och tetrahydrofuranfentanyl är giftiga, svårdoserade och leder inte sällan till döden vid användning.

Substanserna har varit avsedda att intas nasalt och har sålts i nässprayf laskor i vilka mängden substans per dusch kan skilja sig åt.

A.M.S. och F.M.S. har sålt substanserna

- utan att förvissa sig om att mängden substans i f laskorna stämmer överens med den mängd som angetts i produktbeskrivningen,

- utan att upplysa om hur sprayf laskornas funktion kan påverka doseringen,

- utan att varna för och/eller informera om substansernas farlighet,

- utan att ge anvisningar om hur substanserna bör intas för att minska risken för överdosering,

- utan att kontrollera vilka som är tänkta att inta substanserna och under vilka former.

Genom sitt agerande har A.M.S. och F.M.S. tillsammans och i samförstånd av oaktsamhet orsakat följande personers död. (Härefter lämnas uppgifter om åtta personer som anträffats döda vid angivna tidpunkter under juni - oktober 2016.)

Brotten, vållande till annans död, är att bedöma som grova, eftersom gärningarna har utförts inom område som är särskilt riskfyllt och respektive gärning innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag.

Skadeståndsyrkanden framställdes av närstående till de avlidna personerna och av ett par dödsbon.

De tilltalade gick inte med på att dömas för brott och betala skadestånd.

A.M.S. förklarade att han som enda styrelseledamot i bolaget GDD Internethandel i Norden AB hade övergripande ansvar för verksamheten och hade fattat alla beslut. Han hade valt produkterna, köpt in dem och preparerat dem.

F.M.S. anförde följande.

Han har inte deltagit i bolagets verksamhet på sådant sätt att han har g jort sig skyldig till påstådda brott. Han har inte sålt akrylfentanyl eller tetrahydrofuranfentanyl tillsammans med A.M.S.

Han har arbetat i bolaget och har inte haft någon beslutsfattande eller verksamhetsdrivande roll. Han vet ingenting om fentanyl. Han känner inte till dessa preparats farlighet eller potens. Han har varit noga med att de preparat som han har hanterat inte varit narkotikaklassade eller hälsofarliga.

Han ifrågasätter inte att dödsorsaken i aktuella fall är förgiftning av aktuella substanser. Han ifrågasätter inte att det är fråga om farliga substanser som är svåra att dosera. Han har inte haft anledning att kontrollera preparaten, förvissa sig om mängden i f laskorna och hur doseringen kan påverkas, att varna eller informera särskilt eller ge särskilda anvisningar om intagandet.

Han går inte med på att dödsfallen måste vara en följd av försäljningen.

Han har inte varit oaktsam, varken medvetet eller omedvetet. Han har inte insett att det fanns en risk för döden. Han har inte, och borde inte heller ha haft, skälig anledning att anta att döden kunde följa.

Han går inte med på att betala skadestånd. Han godtar skäligheten av de belopp som har begärts och sättet att beräkna ränta.

Tingsrätten (tf. chefsrådmannen Per Backström och rådmannen Kajsa Hällje samt tre nämndemän) meddelade dom den 31 maj 2018.

DOMSKÄL

Inledningsvis antecknade tingsrätten som ostridigt och utrett genom åklagarnas bevisning bl.a. följande.

Fentanyl är ett registrerat läkemedel i Sverige. Det är starkt smärtstillande och används rutinmässigt för smärtlindring och vid narkos och kirurgi. Fentanyl kan beredas i olika former bland annat genom injicering, som plåster, sugtabletter och nässprej. När fentanyl intas genom nässprej ger en dos om 50 mikrogram normalt avslappning och lätt dåsighet medan en dos om 500 mikrogram ger en markant vakenhetssänkning och uttalad andningsdepression som vanligen kräver assisterad andning. Fentanyl har av Folkhälsomyndigheten konstaterats vara 80 - 100 gånger så potent som morf in och 30 - 50 gånger så potent som heroin. Eftersom substansen är så kraftigt verkande f inns stor risk för beroende och tillvänjning. Det f inns också en stor risk för överdosering vid okontrollerat missbruk eftersom skillnaden mellan en önskad missbruksdos och en dos som kan ge livsfarlig andningssvikt är liten.

Fentanylanaloger är ett samlingsnamn för olika varianter av fentanyl. Fentanyl kan varieras genom mindre förändringar av den kemiska sammansättningen, med bibehållen effekt. Styrkan varierar påtagligt mellan olika analoger men de f lesta är betydligt mer potenta än morf in och heroin.

Akrylfentanyl är en variant av fentanyl som narkotikaklassades i Sverige den 16 augusti 2016. Det f inns begränsad information om akrylfentanyl i den vetenskapliga litteraturen. I sakkunnigutlåtanden görs bedömningen att akrylfentanyls potens är i samma storleksordning som fentanyls.

Tetrahydrofuranfentanyl är en variant av fentanyl som narkotika-klassades i Sverige den 12 december 2017. Det f inns än så länge endast sparsam information om substansen. Symtomen vid överdosering är desamma som för fentanyl. Substansen tycks ha lägre potens än fentanyl och akrylfentanyl samtidigt som den är klart mer potent än heroin.

Bolaget har sålt både akrylfentanyl och tetrahydrofuranfentanyl via RC24.se. Bolaget köpte in fentanylanalogerna i pulverform. Pulvret blandades sedan ut med destillerat vatten och fördes över till nässprejf laskor. Akrylfentanyl såldes i nässprejflaskor om 10 ml eller 25 ml och tetrahydrofuranfentanyl i nässprejf laskor om 10 ml.

Bolaget har inte varnat eller informerat om farligheten hos substanserna. Med f laskornas emballage har följt en etikett som angav ämnet, dess mängd och koncentration och att substansen inte var avsedd för mänsklig konsumtion. Själva f laskorna har inte varit märkta och det har inte getts några anvisningar för intag eller lämnats några upplysningar om sprejf laskornas funktion.

- - -

Enligt vad som angavs på bolagets hemsida och i dess köpevillkor var alla saluförda produkter avsedda att användas för forskningsändamål, inte för mänsklig konsumtion, och bolaget avsade sig ansvar för eventuella skador till följd av bruk av produkterna. Tingsrätten fann emellertid uppenbart att substanserna hade sålts för att intas som missbrukspreparat av privatpersoner och att A.M.S. och F.M.S. hade vetat om detta.

Av utredningen framgick att bolaget under tiden från den 6 maj till den 16 augusti 2016 hade sålt akrylfentanyl till sex av de avlidna personerna och under tiden från den 1 september 2016 till den 18 oktober 2016 tetrahydrofuranfentanyl till två av de avlidna personerna samt att dödsorsaken avseende samtliga avlidna var förgiftning orsakad av akrylfentanyl eller tetrohydrofuranfentanyl. Det fanns ingenting som tydde på att någon av de avlidna hade köpt akrylfentanyl eller tetrahydrofuranfentanyl från någon annan leverantör än bolaget. Enligt tingsrätten f ick det anses bevisat att de dött på grund av intag och förgiftning av den fentanylanalog de köpt från bolaget.

Härefter anförde tingsrätten i domskälen följande.

Har A.M.S. och F.M.S. genom försäljningen av fentanylanalogerna vållat de avlidnas död?

Allmänt om straff bart vållande

Åklagarna har påstått att A.M.S. och F.M.S., genom försäljningen av fenta-nylanaloger till de avlidna, har vållat deras död. Att vålla annans död innebär annorlunda uttryckt att orsaka någons död genom oaktsamhet. Utifrån vad som har konstaterats ovan framgår att det f inns ett orsakssamband mellan bolagets försäljning av fentanylanaloger till de avlidna och dödsfallen. Det innebär dock inte per automatik att A.M.S. och F.M.S. har att ansvara straffrättsligt för detta. Att en person har orsakat en viss följd är inte i sig en tillräcklig förutsättning för straffrättsligt ansvar. Orsakssammanhang har inga naturliga gränser och vad det innebär att vålla en följd beror på hur ordet tolkas. En person kan inte behöva ansvara för alla följder som kan kopplas till en föregående handling. Det straffrättsliga ansvaret måste avgränsas till typer av orsakande som är straffrättsligt relevanta.

I "Kriminalrättens grunder" redogör Asp m.f l. för gränserna för straff bart orsakande (2:a uppl., s. 134 ff.). Enligt redogörelsen där ställs krav på gärningsculpa och personlig oaktsamhet. Tingsrätten kommer först att översiktligt redogöra för den metod författarna förespråkar. Därefter kommer tingsrätten att - med användande av den metoden - pröva åklagarnas påståenden i denna del.

Begreppet gärningsculpa handlar om att det för straffrättsligt ansvar krävs att gärningspersonen haft tillräcklig kontroll över ett händelseförlopp, att hens gärning kan beskrivas som oaktsam och att det är oaktsamheten som har orsakat den brottbeskrivningsenliga följden på ett relevant sätt. Detta kan sammanfattas så att det krävs att gärningspersonen företagit en kontrollerad handling, som innefattar ett otillåtet risktagande (att gärningen är oaktsam) samt att oaktsamheten orsakat en viss följd på ett relevant sätt.

- - -

Slutligen krävs för straffrättsligt ansvar, att gärningspersonen varit personligt oaktsam. Det innebär att hen har förstått vad hen har g jort. En prövning ska alltså göras av vilken insikt personen hade om sitt handlande.

Tingsrätten övergår nu till att behandla det som är bevisat i målet utifrån den genomgång som g jorts ovan.

Har A.M.S. och F.M.S. utfört en kontrollerad handling?

Det råder ingen tvekan...

To continue reading

Request your trial