Case nº Ö 2232-19 of Högsta domstolen, April 02, 2020

Resolution DateApril 02, 2020
Issuing OrganizationHögsta domstolen

REFERAT

Mora tingsrätt

Idre Fjällrestauranger AB förde talan vid Mora tingsrätt mot Stiftelsen Idre Fjäll angående ersättning för bolagets förlust på grund av att stiftelsen hade sagt upp ett hyresavtal utan sakliga skäl. Stiftelsen bestred käromålet och g jorde gällande att det hade förelegat befogad anledning att upplösa hyresförhållandet.

Stiftelsen yrkade att tingsrätten genom editionsföreläggande skulle förplikta bolaget att senast två veckor från tingsrättens beslut tillhandahålla bolagets bokföring för de senaste sex räkenskapsåren, 2010/2011 - 2015/16, i SIE4-f iler genom att bolaget bifogade SIE4-f ilerna i e-postmeddelanden till rättens kansli eller kopierade över SIE4-f ilerna på ett USB-minne som lämnades över till rättens kansli. Stiftelsen yrkade vidare att bolaget skulle inkomma med det angivna vid äventyr av vite, alternativt att tillhandahållandet skulle ske genom Kronofogdemyndighetens försorg samt att sådant verkställande skulle få ske utan att beslutet hade vunnit laga kraft.

Som grunder för sitt yrkande anförde stiftelsen följande.

Stiftelsen har genom avtalet om omsättningshyra haft en långtgående rätt att kontrollera bolagets räkenskapsmaterial. Det framgår av hyreskontraktet mellan parterna att stiftelsen får ta del av bl.a. bolagets bokföring och deklarationer.

Hyreskontraktet mellan parterna begränsar inte heller stiftelsens rätt att ta del av bokföringen med hänsyn till företagshemligheter. Stiftelsen är i behov av SIE4-f ilerna eftersom dessa, till skillnad mot tidigare resultatrapporter som översänts, möjliggör för stiftelsen att kontrollera om alla intäkter och kostnader bokförts korrekt och till rätt enhet och därmed att kunna göra en mer precis och vederhäftig värdering av bolagets rörelse. SIE4-f iler är en absolut nödvändighet vid revisioner för att utföra kostnadseffektiva analyser och granskningar av ett företags räkenskaper. Stiftelsen har även anfört att SIE4-f iler är att anse som skriftlig handling eftersom innehållet är möjligt att skriva ut.

Bolaget bestred yrkandena i sin helhet och anförde att SIE4-f ilerna inte är att anse som skriftliga handlingar. SIE4-f iler innehåller uppgifter om ett bolags samtliga transaktioner för ett visst räkenskapsår och innehåller därmed onödigt mycket information för att göra en värdering av en rörelse. För en värdering utgör resultat- och balansrapporter tillräckligt underlag. Stiftelsen kan istället få möjlighet att ställa frågor och få svar med stöd av relevant underlag, alternativt kan stiftelsen få tillgång till bolagets redovisning för de aktuella räkenskapsåren efter påskrift om sekretessförbindelse. De handlingar som påstås äga betydelse som bevis är inte tillräckligt specif icerade eller identif ierade. SIE4-f ilerna innehåller företagshemlig information och ett utlämnande skulle medföra skada i konkurrenshänseende.

Tingsrätten (rådmannen Agneta Benner) anförde följande i beslut den 11 oktober 2018.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Enligt 38 kap. 2 § första stycket RB är någon, som innehar en skriftlig handling som kan antas äga betydelse som bevis, skyldig att förete den. Genom en hänvisning i paragrafens andra stycke till 36 kap. 6 § samma balk behöver en handling vars företeende skulle innebära att yrkeshemlighet röjdes dock endast företes om synnerlig anledning förekommer därtill.

Tillräckligt precist yrkande

För att ett yrkande om edition ska kunna medges krävs att det avser en tillräckligt preciserad handling. HD har i rättsfallet NJA 1998 s. 590 (I) uttalat att den som vill få till stånd ett editionsföreläggande ska ange vilken handling som avses och vad som handlingen ska styrka. För det fall handlingen inte exakt kan identif ieras kan det räcka att parten anger att yrkandet avser en viss kategori av handlingar, eller alla handlingar som är av betydelse för ett noga beskrivet bevistema.

Stiftelsen har angett att den vill få del av bolagets bokföring i form av SIE4-f iler under en viss preciserad tidsperiod för att styrka hur bolagets rörelse ska värderas. Enligt tingsrättens mening är yrkandet tillräckligt precist för att det inte ska råda någon tvekan om vilka handlingar som avses.

Skriftlig handling

Stiftelsen har anfört att bokföringen ska lämnas över i SIE4-f iler som är en typ av textf iler som kan skrivas ut. bolaget har invänt att SIE4-f ilerna i sig inte innehåller några uppgifter eller information. Bokföringen som stiftelsen vill åt f inns inte på SIE4-f iler utan i bolagets bokföringsprogram.

SIE4 är en standard för överföring av ekonomiska redovisningsdata mellan datorsystem. SIE4-f iler används för att läsa ekonomiska redovisningsdata mellan olika datorsystem. SIE4-f iler innehåller datalagrade uppgifter om bolagets bokföring.

HD har i rättsfallet i NJA 1998 s. 829 uttalat att det inte möter hinder att en datalagrad uppgift lämnas ut om den genom utskrift kan framställas till skriftlig handling.

Tingsrätten har härvid uppfattat det som att bolaget inte använder sig av SIE4-f iler i sin redovisning. Oavsett vilket redovisningsprogram Bolaget använder kan SIE4-f iler användas för att läsa bokföringen i bolagets eller något annat bokföringsprogram. Sparad redovisningsdata kan skrivas ut och utgör därmed skriftlig handling som avses i 38 kap. 2 § RB. SIE4-f ilerna är därför att anse som skriftligt bevis.

Tillräcklig betydelse som bevis

Stiftelsen ha anfört att den vill genom granskning av bokföringen kontrollera huruvida bolaget värderat rörelsen korrekt för att därmed kunna bedöma storleken på ett eventuellt skadestånd. Bolaget har härvid anfört att det för detta ändamål räcker med att använda sig av resultat- och balansrapporter. Stiftelsen har påstått att resultat- och balansrapporter inte är tillräckliga för ändamålet eftersom det med dessa inte går att kontrollera om alla intäkter och kostnader bokförts korrekt och till rätt enhet. Syftet med att granska bokföringen är inte att göra en ytterligare revision av den utan endast att kontrollera huruvida bolagets förlust värderats korrekt.

Frågan är om det på annat, mindre ingripande sätt, går att värdera bolaget, än genom dess bokföring. Tvisten gäller skadestånd till följd av bolagets förlust som uppstått på grund av att stiftelsen sagt upp hyresavtal utan sakliga skäl. Bolaget har åberopat två värderingar till styrkande av det yrkade beloppet.

Enligt tingsrättens mening får bolagets bokföring under de angivna räkenskapsåren anses relevant för värderingen av bolagets rörelse och för framtida förluster som talan avser. Bokföringen får...

To continue reading

Request your trial