Case nº P11123-19 of Mark- och miljööverdomstolen, June 22, 2020

President:6
Resolution Date:June 22, 2020
Issuing Organization:Mark- och miljööverdomstolen
SUMMARY

Startbesked avseende komplementbyggnad ----- Komplementbyggnad som placerats inom 6 m från väg har inte ansetts uppfylla kravet på maximal taknockshöjd för bygglovsbefriade åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bestämmelsen i 1 kap. 3 § andra stycket PBF är tillämplig vid beräkning av taknockshöjd för komplementbyggnader. Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att det finns... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-10-15 i mål nr P 4183-19, se bilaga A

PARTER

Klagande EN

Motpart1. Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun

 1. JD

 2. ND

 3. OD

  SAKEN

  Startbesked avseende komplementbyggnad på fastigheten A i Borgholms kommun

  _______________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

  Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.

  _______________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  EN har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolen och länsstyrelsens avgöranden, ska fastställa Samhällsbyggnadsnämndens i Borgholms kommun beslut den 6 december 2018 att ge startbesked för gäststuga på fastigheten A.

  Miljö- och byggnadsnämnden, tidigare samhällsbyggnadsnämnden, har anfört att nämnden står fast vid tidigare meddelat beslut.

  JD, ND och OD har motsatt sig att mark- och miljödomstolens dom ändras.

  UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  EN har anfört detsamma som i mark- och miljödomstolen med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden:

  Mark- och miljödomstolens dom utgår från fel marknivå när komplementbyggnadens nockhöjd har beräknats. Avståndet mellan den allmänna platsen, i det här fallet vägen, och komplementbyggnaden är ca 7 meter. När avståndet är mer än 6 meter ska enligt 1 kap. 3 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, byggnadshöjden räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om komplementbyggnadens höjd ska beräknas från den allmänna platsens medelnivå invid tomtgränsen tillika gränsen för allmän platsmark är taknockhöjden densamma. Som framgår av sektionen i de prövade handlingarna är den allmänna platsens medelnivå invid tomten densamma som marknivån vid byggnaden. Byggnadens taknockhöjd är 3,95 meter.

  I samband med att startbesked gavs har nämnden, som tagit del av förhållandena på platsen, bedömt att komplementbyggnaden inte påverkar eller begränsar användningen av grannfastigheten B. Beslutet påverkar inte fastighetsägarnas civila rättigheter. Mark- och miljödomstolen uttalade i dom den 31 maj 2016 i mål nr P 2325-19 att komplementbyggnaden inte innebär betydande olägenhet för grannarna. Bilder och kartor som har getts in målet visar avståndet mellan fritidshuset på B och komplementbyggnaden på A. Det är drygt 50 meter mellan dem.Komplementbyggnaden skyms helt av vegetation sett från B. Efter löv-fällningen kan gaveln på komplementbyggnaden ses genom vegetationen. Det kan inte vara ett ingrepp i äganderätten, en begränsning i den enskildes civila rättigheter eller en betydande olägenhet, att ägarna till B kan se komplementbyggnadens gavel.

  JD, ND och OD har vidhållit vad de har anfört tidigare och har gjort i huvudsak följande tillägg och förtydliganden:

  Mark- och miljödomstolen har även i tidigare dom den 10 april 2018 i mål nr P 295-18 fastställt att byggnadens nockhöjd är för hög för att byggnaden ska bedömas som en attefallsbyggnad. Frågan om byggnadens höjd har prövats i sak vid flera tillfällen i olika instanser och det bör således inte finnas något tvivel om att byggnadens taknockshöjd överstiger 4,0 meter och att byggnaden därmed är bygglovspliktig.

  Byggnaden ligger mindre än 5 meter från fastighetsgräns vilket innebär att beräkningen av byggnadens höjd ska utgå från marknivån utanför fastighetsgräns i enlighet med 1 kap. 3 § andra stycket PBF. Efter att startbeskedet upphävdes första gången har fastighetsägaren utfört otillåtna fyllningsarbeten på och utanför sin fastighet. Marken mellan den nya byggnaden och stenmuren har fyllts ut med 70 - 80 cm kross upp till murens överkant. Enligt länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens tidigare beslut i ärendet är det vägens nivå som utgör den allmänna platsens medelnivå invid tomten, vilket innebär att taknockshöjden uppgår till ca 4,9 - 5,0 meter. Även om den allmänna platsens medelnivå skulle utgöras av naturlig marknivå direkt utanför fastighetsgränsen, i slänten invid stenmuren, innebär det att tak-nockshöjden uppgår till ca 4,7 - 4,8 meter, dvs. avsevärt mycket högre än 4,0 meter. Därmed är byggnaden bygglovspliktig.

  Byggnadens placering och utformning innebär en betydande olägenhet för bakomliggande fastigheter med bl.a. försämrad havsutsikt. Byggnaden är även oförenlig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset för en god helhetsverkan. Länsstyrelsen och mark- och...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL