Case nº P8395-19 of Mark- och miljööverdomstolen, June 01, 2020

President:6
Resolution Date:June 01, 2020
Issuing Organization:Mark- och miljööverdomstolen
SUMMARY

Föreläggande om rättelse avseende komplementbyggnad ----- En komplementbyggnad har uppförts längre än 4,5 m från fastighetsgränsen beräknat från byggnadens fasad, men närmare än 4,5 m beräknat från byggnadens taksprång. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att de byggnadsdelar som anses vara mätvärda vid beräkningen av byggnadsarean även ska beaktas vid bedömningen av vilken punkt på byggnaden ... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEMark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätts dom 2019-07-08 i mål nrP 4716-18, se bilaga A

PARTER

Klagande L-O A

Motparter1. Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun 473 80 Henån

 1. O G

  SAKENFöreläggande att vidta rättelse på fastigheten X i Orust kommun

  _________________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

  Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.

  _________________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  L-O A har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen med ändring av mark- och miljödomstolens dom ska fastställa Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut.

  Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun och O G har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom.

  UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  L-O A har anfört detsamma som i mark- och miljödomstolen med i huvudsak följande tillägg: Såväl Boverkets anvisningar som SIS regelverk anger att det är utsidan av byggnadens fasad som ska vara beräkningsgrundande när taksprånget inte överstiger 0,5 m. Byggnaden är därför som minst belägen 4,57 m från grannfastigheten. Byggnaden är månghörnig och dess byggnadsarea har av arkitekten som ritade byggnaden datorberäknats till 15,0 m2, vilket överensstämmer med nämndens tidigare inmätning. Byggnadens nockhöjd överstiger inte 3,0 m, beräknat utifrån den nya trätrallbeklädda marknivån. Den nya marknivån har uppkommit genom att en lutande f.d. vägbank på fastigheten har schaktats ur vid byggnadens norra del med som mest ca 0,4 m, den södra delen har fyllts upp med singel och ett markanknutet trädäck har anlagts ovanpå. Trädäcket är närmast att betrakta som en markbeläggning likt betongplattor eller naturgrus.

  Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun har anfört i huvudsak följande: Byggnaden har enligt beräkning efter måtten på fastighetsägarens ritningar en byggnadsarea på 15,1 m2. Avståndet från byggnadens takfot till fastighetsgräns understiger de 4,5 m som krävs för friggebodar. Markens medelnivå kan inte ersättas med en konstruerad marknivå i form av ett underbyggt trädäck. Det ligger närmare till hands att bedöma det underbyggda trädäcket som en annan anläggning som kan kräva bygglov. Placeringen på prickmark gör att bygglov inte kan ges i efterhand. Höjning av marknivån inom en detaljplan kan dessutom kräva marklov. Byggnaden överskrider såväl tillåten byggnadsarea som nockhöjd och uppfyller därmed inte kriterierna för en bygglovsbefriad byggnad.

  O G har anfört i huvudsak följande: Ett trädäck har uppförts runt boden. Marken mellan bodens underkant och den ursprungliga gräsmattan har även fyllts med jord. Dessa åtgärder har höjt marknivån avsevärt. Taknockshöjden ska beräknas som avståndet mellan markens medelnivå invid byggnaden och byggnadens nock, som därmed överstiger 3,0 m. Beräkningen av byggnadens avstånd till fastighetsgränsen ska göras utifrån trädäcket, som har en bredd av som mest ca 1 m.

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

  Enligt 9 kap. 4 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs inte bygglov för bl.a. komplementbyggnader som (tillsammans med andra bygglovsfria komplementbyggnader på tomten) inte har en större byggnadsarea än 15,0 m2, har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 m och inte placeras närmare gränsen än 4,5 m, såvida inte berörd granne medger placeringen.

  Byggnadens byggnadsarea

  Byggnadsarean är den yta som en byggnad upptar på marken. Enligt Svensk standard, SS 21054:2020, som regelmässigt...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL