Case nº UM3640-20 of Migrationsöverdomstolen, July 02, 2020

President:1
Resolution Date:July 02, 2020
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

Mottagandedirektivets bestämmelser om förvar är inte tillämpliga när en asylsökande är dömd till utvisning på grund av brott och tas i förvar för att förbereda eller verkställa det utvisningsbeslutet.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Migrationsverket beslutade i december 2017 att avslå KA:s ansökan om asyl och utvisa honom. Efter att han överklagat beslutet till migrationsdomstolen återförvisade domstolen ärendet till Migrationsverket på grund av att KA åberopat nya skyddsskäl. Den 20 december 2019 avslog Migrationsverket återigen hans ansökan om uppehållstillstånd m.m. Beslutet fick laga kraft när Migrationsöverdomstolen den 6 april 2020 beslutade att inte bevilja prövningstillstånd. Under perioden som asylsökande dömdes KA den 8 november 2018 till fängelse i 1 år och 9 månader. Han utvisades med förbud att återvända till Sverige före den 8 november 2023. Domen fick laga kraft den 7 februari 2019.

Efter att KA blivit villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff beslutade Polismyndigheten i november 2019 att ta honom i förvar för verkställighet av allmän domstols beslut om utvisning. Den 27 december 2019 respektive den 27 februari 2020 beslutade Polismyndigheten om fortsatt förvar. Den 5 mars 2020 undanröjde Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (2020-03-05, ordförande Karlsson), Polismyndighetens beslut om förvar från februari 2020 och beslutade att KA omedelbart skulle släppas ur förvar. Som grund för beslutet angav domstolen bl.a. följande. KA har sökt asyl och omfattas därför av mottagandedirektivet (direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd [omarbetning]). Polismyndigheten har i sitt beslut inte hänvisat till de förvarsgrunder som anges i mottagandedirektivet. Det finns inte stöd i mottagandedirektivet för att hålla KA i förvar. Förvarsbeslutet saknar därmed rättsligt stöd och ska därför undanröjas.

Polismyndigheten överklagade beslutet och yrkade att migrationsdomstolens dom skulle upphävas och att KA åter skulle tas i förvar. Polismyndigheten förde fram i huvudsak följande. KA har inte tagits i förvar med anledning av att han ansökt om asyl utan för verkställighet av allmän domstols beslut om utvisning på grund av ett grovt brott. Om KA skulle omfattas av mottagandedirektivet är artikel 8.3 tillämplig. Den tolkning som har gjorts i migrationsdomstolens dom skulle medföra mycket stora problem att verkställa allmän domstols beslut om utvisning. En sådan tolkning kan rimligtvis inte ha varit avsikten med artikel 8 i mottagandedirektivet.

Vid bedömning av risk för avvikande enligt 1 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) kan följande beaktas. KA har dömts till fängelse för brott. Han har under hela...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL