Case nº T 4665-17 of Hovrätten för Västra Sverige, December 20, 2019

Resolution Date:December 20, 2019
Issuing Organization:Hovrätten för Västra Sverige
SUMMARY

En konsument köpte en fabriksny husvagn av en näringsidkare. Att husvagnen inte utrustats med avtalad markis har ansetts vara ett fel av väsentlig betydelse som gett konsumenten rätt att häva köpet. Konsumenten har även ansetts ha rätt till skadestånd, trots att han sålt husvagnen på offentlig auktion efter att köpet hävts.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

A.O. ingick som konsument den 10 juni 2016 ett skriftligt avtal med City Bil & Husvagn i Göteborg AB (Bil & Husvagn) som näringsidkare angående köp av en fabriksny husvagn av fabrikat Hymer, modell Eriba Troll 550 Fey, för en köpeskilling om 203 895 kr. Avtalet justerades den 11 juli 2016. Enligt det ursprungliga köpeavtalet skulle det monteras en påsmarkis av modell Caravanstore på husvagnen. Påsmarkisen monterades aldrig på husvagnen. A.O. hävde köpet av husvagnen och sålde därefter den 21 juli 2017 husvagnen på offentlig auktion genom att anlita auktionsfirman KVD.

A.O. yrkade i första hand att tingsrätten skulle fastställa att han på grund av fel haft rätt att den 7 december, alternativt den 15 december 2016, häva köpet av den 10 juni 2016, med justering den 11 juli 2016, avseende husvagnen. Kumulativt till sitt förstahandsyrkande yrkade A.O. förpliktigande för Bil & Husvagn att betala 93 895 kr jämte ränta enligt 5 § räntelagen på 203 895 kr från den 14 juni 2016 till och med den 7 februari 2017, och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter till och med den 21 juli 2017, samt därefter på 93 895 kr till dess betalning skedde.

A.O. yrkade i andra hand förpliktigande för Bil & Husvagn att betala 93 895 kr i prisavdrag eller skadestånd, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 februari 2017 till dess betalning skedde.

Bil & Husvagn bestred A.O:s yrkanden.

A.O anförde grunder och utvecklade talan enligt följande.

Konsumentköplagen är tillämplig.

Köpet inkluderade enligt avtalet leverans och montering av en markis som man skulle kunna bygga på med gavlar och Hymers fabriksgaranti på två år. A.O. betalade köpeskillingen den 14 juni 2016. Bil & Husvagn avlämnade husvagnen den 30 juni 2016. Påsmarkisen skulle på Bil & Husvagns begäran monteras vid ett senare tillfälle.

Den 11 juli 2016 meddelade Bil & Husvagn per telefon att den avtalade påsmarkisen inte var lämplig att montera på den aktuella husvagnen. Bil & Husvagn föreslog därför en ändring av köpeavtalet i denna del så att Bil & Husvagn i stället skulle montera en annan typ av markis, i kassett i stället för i påse/ficka. A.O. accepterade muntligen avtalsförändringen och avtalet justerades därmed till att husvagnen skulle utrustas med en kassettmarkis, enligt bilden som Bil & Husvagn skickat till A.O., utan merkostnad för A.O.

Under tiden 30 juni 2016 - 18 augusti 2016 har A.O. upptäckt fel på husvagnen vilka han reklamerat till Bil & Husvagn vid inlämning av husvagnen hos Bil & Husvagn den 18 augusti 2016. Bil & Husvagn meddelade den 15 november 2016 att felen var avhjälpta men att kassettmarkisen inte var möjlig att montera.

A.O. meddelade då att han begärde köpets återgång, vilket Bil & Husvagn motsatte sig och i stället krävde omedelbar avhämtning av husvagnen vid äventyr av debitering av förvaringskostnad.

A.O. hämtade husvagnen den 21 november 2016 och har därefter konstaterat att många av de reklamerade felen och bristerna kvarstår eller har ersatts med nytt fel. - - -

A.O. bestrider Bil & Husvagns påstående om sen reklamation avseende påstådda fel.

A.O. har den 7 december 2016 upprepat sitt krav på köpets återgång och i vart fall då, den 7 december 2016, hävt köpet och begärt återfående av köpeskillingen mot återlämnande av husvagnen. A.O. har upprepat sitt hävningskrav den 15 december 2016, vilket Bil & Husvagn alltjämt motsatt sig.

Eftersom Bil & Husvagn vägrat att medverka till köpets återgång efter genomförd hävning har A.O., till begränsande av kostnaderna för att omhänderha, inneha och vårda husvagnen och till undvikande av uppkomst av försämringar i husvagnens värde och skick, låtit försälja husvagnen genom en av KVD genomförd offentlig auktion.

A.O. begär till följd av detta inte längre prestationernas återgång. Försäljning har skett den 21 juli 2017 för 120 000 kr och med en kostnad för A.O. på 10 000 kr. Kostnaden utgör ersättningsgill skada på grund av felen. Nettointäkten 110 000 kr avräknas från A.O:s fordran på Bil & Husvagn avseende återbetalning av köpeskillingen och återstående fordran är därför 93 895 kr.

Det är riktigt att Bil & Husvagn lade bud på husvagnen i en tidigare auktion som dock inte ledde till någon försäljning. De omständigheter som anförts av Bil & Husvagn rörande deras bud på husvagnen i denna tidigare auktion har ingen relevans för A.O:s talan.

Faktumet att Bil & Husvagn inte monterat avtalad och av A.O. förskottsbetald kassettmarkis på husvagnen utgör ett köprättsligt fel. I vart fall utgör omständigheterna kring den ursprungligt avtalade påsmarkisen ett köprättsligt fel eftersom sådan inte heller monterats, och om den hade blivit monterad skulle köprättsligt fel föreligga på den grunden att påsmarkisen skulle hänga över och verka hindrande i momenten att öppna och stänga husvagnsdörren.

Bil & Husvagn har inte erbjudit sig att avhjälpa felet genom att montera en påsmarkis. Bil & Husvagn har haft en skyldighet att vid köpet upplysa A.O. om att en påsmarkis inte var lämplig att montera på den aktuella husvagnstypen, ett förhållande som Bil & Husvagn i vart fall bort känna till och vilket A.O. hade fog att räkna med att bli upplyst om. Därtill föreligger de övriga felen, - - - .

Bil & Husvagn har haft möjlighet att avhjälpa felen. Bil & Husvagn har innehaft husvagnen under perioden 18 augusti - 21 november 2016 för detta ändamål. Under denna tid har olägenhet uppstått för A.O. och hans maka genom att de inte kunnat använda husvagnen som planerat under samma period. Bil & Husvagn har under denna tid inte monterat kassettmarkis eller påsmarkis, inte heller avhjälpt övriga fel - - - samt ej erbjudit A.O. att senare avhjälpa felen, utan i stället meddelat att markis inte var möjlig att montera och att andra fel var avhjälpta. Markisfelet är av väsentlig betydelse för A.O. I vart fall föreligger fel av väsentlig betydelse för A.O. om hänsyn även tas till de övriga felen som Bil & Husvagn inte avhjälpt.

A.O. har därför haft rätt att häva köpet den 7 december 2016, eller i vart fall den 15 december 2016, och återfå erlagd köpeskilling, jämte avkastningsränta från betalningsdagen den 14 juni 2016.

- - -

För det fallet att tingsrätten anser att hävningsrätt inte förelegat är A.O. i vart fall berättigad till prisavdrag. Felen har reklamerats i första hand den 18 augusti 2016, i andra hand den 7 december 2016, i tredje hand den 15 december 2016 och i fjärde hand den 7 februari 2017 (delgivning av stämning), men Bil & Husvagn har, när A.O. krävt köpets återgång respektive åberopat hävning den 15 november 2016, den 7 december 2016, den 15 december 2016 och den 7 februari 2017 vare sig avhjälpt eller erbjudit avhjälpande inom skälig tid.

Bil & Husvagns framställda avhjälpandeerbjudanden under tvistehandläggningen, på den muntliga förberedelsen den 4 maj 2017, har skett för sent. Därtill skulle ett avhjälpande genom att montera påsmarkis inte utgöra ett fullständigt avhjälpande eftersom A.O. inte skulle erhålla avtalad kassettmarkis och det skulle dessutom medföra väsentlig olägenhet för A.O. eftersom påsmarkisen skulle hänga för dörren. Avhjälpande av felen är därför inte aktuellt och A.O. är i stället berättigad till prisavdrag. Ett prisavdrag om 83 895 kr svarar mot felen och utgör också skillnaden mellan husvagnens marknadsvärde i avtalat felfritt skick, 203 895 kr, och felaktigt skick, 120 000 kr. A.O. har också adekvat orsakats skada på grund av felen bestående av kostnaden på 10 000 kr för genomförande av auktionsförsäljningen.

Den justering av avtalet som skedde den 11 juli 2016 omfattade ingen reservation för att kassettmarkisen skulle vara möjlig att montera på husvagnen. Det har aldrig funnits några oklarheter kring huruvida kassettmarkisen skulle kunna monteras på husvagnen. Han vitsordar att husvagnens marknadsvärde i felfritt och avtalat skick, inklusive markis, var den avtalade köpeskillingen, 203 895 kr, samt att husvagnens marknadsvärde i felaktigt skick, exklusive markis, var 120 000 kr.

- - -

Bil & Husvagn anförde som grund för sitt bestridande och till utveckling av talan följande.

- - -

Vid hävning ska prestationerna återgå. A.O. har sålt den aktuella husvagnen på auktion. Det medför att han saknar möjlighet att återlämna husvagnen. Då har han heller inte rätt att återfå sin egen prestation, köpeskillingen.

Vad gäller av A.O. åberopade fel görs i första hand gällande att det inte föreligger något...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL