Case nº T 2996-18 of Högsta domstolen, December 23, 2019

Resolution Date:December 23, 2019
Issuing Organization:Högsta domstolen
SUMMARY

Tolkning av 6 kap. 2 § försäkringsavtalslagen vid delskada. En försäkringstagare har normalt inte rätt till ersättning beräknad utifrån reparationskostnad, om den kostnaden är högre än den minskning av egendomens dagsvärde som uppkommit till följd av försäkringsfallet.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Stockholms tingsrätt

R.M. väckte vid Stockholms tingsrätt talan mot Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Yrkandena bestämdes slutligen på det sätt som framgår av tingsrättens dom.

Tingsrätten (rådmannen Karin Walberg) anförde i dom den 6 oktober 2015 följande.

Bakgrund

Den 4 december 2013 hade R.M. en gällande fordonsförsäkring med stöldmoment för personbilen LWU 418 samt en gällande hemförsäkring, likaledes med stöldmoment, hos Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial (Gjensidige). R.M. har anmält till Gjensidige att hon rånades på fordonet den 4 december 2013. Enligt anmälan skedde detta utanför en garagelänga vid R.M:s bostad. R.M. hade förvärvat fordonet några veckor tidigare för 157 000 kr.

Bilen återfanns på en parkering utanför Kungälvs sjukhus, låst och utan registreringsskyltar, ungeför ett år senare. Bilen uppvisade då ett antal skador och chassinumret som är synligt från vindrutan hade slipats bort. R.M. sålde bilen i befintligt skick för 120 000 kr.

Tvisten rör i huvudsak huruvida försäkringsfall föreligger samt i vilken utsträckning Gjensidige ska utge ersättning till R.M. för det fall tingsrätten finner att försäkringsfall föreligger.

yrkanden och inställning

R.M. har yrkat att tingsrätten ska förpliktiga Gjensidige att till henne betala i första hand 88 640 kr, i andra hand 74 797 kr, båda yrkandena jämte ränta - - - .

Det i första hand yrkade beloppet är beräknat enligt följande. Av beloppet avser 59 243 kr ersättning för beräknad kostnad för att reparera den stöldskadade bilen, 9 375 kr kostnad för bärgning och uppställning, 3 038 kr kostnad för nya bilnycklar, 2 185 kr ersättning för byte av lås till R.M:s bostad och 23 799 kr ersättning för en väska inklusive innehåll som låg i bilen när den stals.

- - -

Sammanräknade uppgår de ovan redovisade beloppen till 97 640 kr, vilket belopp ska reduceras med självrisken för fordonsförsäkringen om 7 500 kr samt med självrisken för hemförsäkringen om l 500 kr. Det kvarvarande beloppet om 88 640 kr motsvarar det i första hand yrkade beloppet.

Det i andra hand yrkade beloppet är framräknat enligt följande. Bilens värde 165 000 kr har reducerats med nettointäkten från försäljningen av bilen om 119 600 kr (120 000 kr minus 400 kr för kostnad att byta en trasig ruta) varvid man fått beloppet 45 400 kr. Därtill har lagts 9 375 kr avseende kostnad för bärgning och uppställning, 3 038 kr för nya bilnycklar, 2 185 kr för byte av lås till R.M:s bostad och 23 799 kr för väskan jämte innehåll.

Sammanräknat uppgår detta belopp till 83 797 kr, vilket ska reduceras med självrisken för fordonsförsäkringen om 7 500 kr samt med självrisken för hemförsäkringen om 1 500 kr. Det kvarvarande beloppet om 74 797 kr motsvarar det i andra hand yrkade beloppet.

Gjensidige har bestritt käromålet.

Som skäligt i och för sig har vitsordats ett belopp om 42 998 kr jämte sättet för räntans beräkning.

Det vitsordade beloppet har beräknats enligt följande. Bilens inköpspris om 157 000 kr har summerats med vitsordade kostnader om 9 375 kr för bärgning och uppställning, 3 038 kr för nya bilnycklar och 2 185 kr för byte av lås till R.M:s bostad. Från detta belopp har dragits försäljningsersättning om 119 600 kr samt självrisken för fordonsförsäkringen om 7 500 kr och självrisken för hemförsäkringen om l 500 kr, vilket gett det vitsordade beloppet. Inget belopp har således vitsordats såvitt avser väska med innehåll. - - -

Grunder R.M.

R.M:s personbil LWU 418 och den egendom som fanns däri tillgreps genom rån den 4 december 2013. Såväl bilen som egendomen som fanns däri omfattades av försäkring i Gjensidige med stöldskademoment. Egendomen har inte påträffats inom 30 dagar, varför Gjensidige är skyldigt att utge försäkringsersättning.

Vid polisens anträffande av bilen den 21 januari 2015 har konstaterats att bilen skadats sedan tillgreppet. R.M. har därför i första hand rätt att få ersättning för alla de kostnader hon skulle ha haft för att återställa bilen till det skick den befann sig i då den stals. Hon har tagit in en offert, vilken visar att kostnad för att reparera bilen skulle ha uppgått till 59 243 kr. R.M. valde att i stället sälja bilen i befintligt skick. Hon har dock haft faktiska kostnader för bärgning och uppställning av bilen och för tillverkning av nya nycklar.

Gjensidige

Det vitsordas att R.M. innehaft den i målet aktuella bilen samt att hon innehaft de försäkringar i Gjensidige som gjorts gällande. Gjensidige bestrider dock att bilen tillgripits på det sätt R.M. påstått. Då hon inte har visat att försäkringsfall föreligger finns ingen skyldighet för Gjensidige att utge ersättning.

Om försäkringsfall anses föreligga bestrids att R.M. har rätt till ersättning för uppskattade kostnader för att reparera bilen. Denna har de facto inte reparerats utan sålts, varför ersättning ska utgå i enlighet med vad som vitsordats. - - -

Domskäl

Bevisbörda och beviskrav

- - -

Tingsrätten fann på anförda skäl att det för bifall till käromålet krävdes att det framstod som klart mera sannolikt att skadeorsaken varit den försäkringstagaren uppgett än att orsaken varit en annan.

Tingsrättens bedömning

- - -

Tingsrätten fann efter en sammanvägning av omständigheterna att R.M. inte kunde anses ha gjort klart mera sannolikt att bilen tillgripits så som hon gjort gällande, än att så inte var fallet. Käromålet skulle därför ogillas.

Domslut

Käromålet ogillas.

Svea hovrätt

R.M. överklagade och yrkade att hovrätten skulle bifalla käromålet.

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.

Hovrätten meddelade dom den 22 juni 2016. Hovrätten tillämpade därvid ett lägre beviskrav än tingsrätten hade gjort och ansåg att försäkringsfall förelåg. Hovrättens dom överklagades.

HD förklarade i dom den 11 juli 2017 i mål T 3590-16 att R.M. - för att hon skulle anses ha fullgjort sin bevisskyldighet - skulle göra det klart mera sannolikt att den händelse som hon grundade sitt ersättningsanspråk på hade inträffat än att så inte var fallet. Målet lämnades tillbaka till hovrätten för fortsatt behandling. HD angav även att frågan om ersättning för rättegångskostnader i HD skulle prövas av hovrätten.

Hovrätten (hovrättslagmannen Jan Öhman, hovrättsrådet Daniel Gustavsson, referent, och tf. hovrättsassessorn Caroline Nisell ) anförde i dom den 24 maj 2018 följande.

Hovrättens domskäl

- - -

Frågan om försäkringsfall föreligger

Hovrätten fann på anförda skäl att R.M. hade gjort det klart mera sannolikt att den händelse som hon grundade sitt ersättningsanspråk på hade inträffat än att så inte var fallet. Ett försäkringsfall förelåg därför och R.M. hade rätt till ersättning för den skada hon hade lidit till följd av tillgreppet.

Gjensidiges ersättningsskyldighet

Kravet på ersättning för...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL