Case nº T 175-19 of Högsta domstolen, December 23, 2019

Resolution Date:December 23, 2019
Issuing Organization:Högsta domstolen
SUMMARY

Fråga om ansvaret för att återställa en bostadsrättslägenhet efter en skada som har uppkommit såväl i lägenheten som i en annan del av huset.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Stockholms tingsrätt

M.M. förde vid Stockholms tingsrätt den talan mot Bostadsrättsföreningen Glaucus 8 som framgår av tingsrättens dom.

Tingsrätten (tingsfiskalen Norah Lind) anförde i dom den 13 mars 2018 bl.a. följande.

Ostridig bakgrund

M.M. och O.S.M. äger en bostadsrätt i Bostadsrättsföreningen Glaucus 8:s (Glaucus) fastighet. Söndagen den 9 oktober 2016 underrättade O.S.M., gift med M.M., bostadsrättsföreningens styrelse om att det läckt in vatten genom taket i deras bostadsrättslägenhet.

Efter besiktning utförd av Humidus den 20 och den 26 oktober 2016 konstaterades att vattenskadan på innertaket orsakats av otätheter i fastighetens yttertak. Vidare konstaterades att innertaket i makarna M:s bostadsrättslägenhet delvis var skadat, dels i hallen och dels i vardagsrummet, och behövde bytas ut.

I anledning härav och i samförstånd med makarna M., har Glaucus tillsett att de skadade delarna av innertaket bytts ut. Föreningen har också stått kostnaderna får detta.

Det är alltså ostridigt att de skadade delarna av innertaket behövde bytas, att Glaucus haft rätt och skyldighet att göra detta samt att föreningens åtgärder utförts med makarna M:s medgivande.

Glaucus har inte spacklat eller målat innertaket efter att ha tillsett att de skadade delarna av innertaket bytts ut. M.M. har å sin sida bekostat spackling av de utbytta delarna av innertaket samt målning av taket i hall och vardagsrum. M.M:s kostnad för detta arbete uppgår ostridigt till yrkat belopp.

M.M. gör inte gällande att Glaucus brustit i sitt underhåll av yttertaket. M.M. gör inte heller i övrigt gållande någon form av vårdslöshet från föreningens sida.

Frågan som tingsrätten ska pröva är om Glaucus ska ersätta M.M. för kostnaderna för spackling och målning av taket i hall och vardagsrum.

Yrkanden och inställning

M.M. har yrkat att tingsrätten ska förpliktiga Glaucus att till honom utge ersättning med 17 307 kr jämte ränta.

Glaucus har bestritt M.M:s yrkanden.

omständigheter till grund för talan M.M.

De konkreta rättsfakta som M.M. har åberopat är följande.

 1. M.M. äger del i en bostadsrätt i Brf Glaucus 8.

 2. Glaucus har avsiktligt gjort hål i taken i lägenheten.

 3. Glaucus har haft en skyldighet att återställa taken, även spackla och måla.

 4. Glaucus har inte återställt taken vad gäller spackling och målning.

 5. M.M. har låtit spackla och måla taken, vilket kostat honom 17 307 kr.

 6. Eftersom Glaucus har varit skyldig att spackla och måla taken men inte gjort det, är Glaucus skyldig att betala återställningskostnaden till M.M. - - -

  Glaucus

  Glaucus är inte, under de omständigheter som anges under rubriken Ostridig Bakgrund, skyldig att ersätta M.M. för yrkade kostnader.

  Av bostadsrättslagen och Glaucus stadgar följer att Glaucus ansvar för åtgärdandet av vattenskadan, hänförlig till utifrån kommande vatten, inte omfattar spackling och målning av innertaken i makarna M:s bostadsrättslägenhet.

  Angiven skada, kostnad för spackling och målning av innertak, omfattar arbete och material hänförligt till reparations- och underhållsarbeten i bostadsrättslägenheten som Glaucus inte svarar för. Dessa arbeten och kostnader svarar bostadsrättsinnehavaren makarna M. för och inte Glaucus.

  Förhållandet att Glaucus, vid utbyte av skadade delar av innertaket, inte utfört och bekostat aktuell spackling och målning av innertaken i hall och vardagsrum i makarna M:s bostadsrättslägenhet kan därför inte grunda någon ersättnings-/skadeståndsskyldighet för Glaucus gentemot M.M.

  - - -

  Domskäl

  Är Glaucus skyldig att ersätta M.M. för kostnaden för spackling och målning?

  Av åberopade protokoll från Humidus framgår att det har uppmätts fukt i gipsskivorna i taket i lägenheten och att gipsskivorna behövde bytas ut. Detta är också ostridigt, liksom att Glaucus haft rätt och skyldighet att göra detta samt att Glaucus åtgärder utförts med makarna M:s medgivande.

  Om en bostadsrättsförening avsiktligen tar upp ett hål i ett tak i en lägenhet för att åtgärda en fuktskada i taket är detta något som omfattas av den rättsliga relation som finns mellan parterna i deras respektive egenskap av bostadsrättsförening och bostadsrättshavare. Skillnad hade varit om föreningen hade tagit upp ett hål av skäl som legat utanför denna relation, exempelvis för att föreningen helt enkelt velat åsamka bostadsrättshavaren skada. Något annat har inte påståtts än att hålet i taket togs upp med anledning av fuktskadan.

  Ovanstående innebär att det är bestämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614) samt föreningens stadgar som reglerar ansvarsfördelningen mellan parterna, både vad gäller själva åtgärdandet av fuktskadan och kostnaderna för åtgärden.

  Av 7 kap. 12 § bostadsrättslagen framgår att...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL