Case nº Ö 4483-19 of Högsta domstolen, December 23, 2019

Resolution Date:December 23, 2019
Issuing Organization:Högsta domstolen
SUMMARY

Riskbedömningen vid ett tillträdesförbud.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Efter ansökan av Polismyndigheten meddelade allmän åklagare M.Ö. tillträdesförbud, innebärande förbud att tillträda eller vistas på samtliga inhägnade idrottsanläggningar i Sverige när det på platsen anordnas matcher dels i de av Svenska Fotbollförbundet anordnade serierna Allsvenskan och Superettan, matcher i Svenska Cupen och landskamper, dels cupmatcher och landskamper som anordnas av UEFA och FIFA i Sverige. Beslutet skulle gälla från och med den 10 maj 2019 till och med den 9 maj 2020.

Motiveringen var följande.

M.Ö. har i samband med allsvensk fotbollsmatch mellan Djurgården och Hammarby på Tele2 Arena i Johanneshov den 10 mars 2019 tillsammans och i samförstånd med ytterligare gärningspersoner misshandlat en supporter från motståndarlaget med slag och sparkar mot kropp och ansikte/huvud både när denne stod upp och låg ner.

Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att den som meddelas förbudet kommer att begå brott ägnade att störa ordning eller säkerhet under idrottsarrangemang enligt ovan.

Lagrum: 1 och 2 §§ lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

Södertörns tingsrätt

M.Ö. överklagade åklagarens beslut vid Södertörns tingsrätt. Han begärde i första hand att tingsrätten skulle upphäva beslutet och i andra hand att tiden för tillträdesbeslutet skulle ändras till att avse en kortare tidsperiod.

Åklagaren motsatte sig M.Ö:s begäran.

Tingsrätten höll sammanträde. I protokollet från sammanträdet antecknades bl.a. följande.

Grund och utveckling av talan

M.Ö. gör gällande förutsättningarna för tillträdesförbud vid idrottsarrangemang inte är att uppfyllda. Det överklagade beslutet om tillträdesförbud motiveras med att han misstänks ha deltagit i en misshandel i samband med matchen mellan Djurgården och Hammarby den10 mars 2019. Något åtal har ännu inte väckts i målet, men slutdelgivning har skett. Han förnekar att han deltagit i någon misshandel. Målsäganden har inte pekat ut honom som gärningsman, han har inte blivit gripen på platsen och det finns heller inte några vittnen som pekar ut, än mindre känner igen, honom från misshandeln. Han blev kallad på förhör först två månader efter händelsen.

Han har gått på fotbollsmatcher regelbundet i över tjugo års tid. Han har gått på uppskattningsvis femhundra fotbollsmatcher under denna period och han har aldrig gjort sig skyldig till eller tidigare misstänkts för något brott i samband med idrottsarrangemangen. Med detta i beaktande kan det inte anses föreligga några särskilda omständigheter som innebär någon risk för att han kommer att begå brott eller ordningsstörningar på framtida fotbollsmatcher.

Under alla omständigheter är ett tillträdesförbud oproportionerligt. Särskilt med beaktande av att den situationen kan uppstå att brottsmisstankarna mot honom kan komma att skrivas av samtidigt som han blivit meddelad ett tillträdesförbud grundat enbart på brottsmisstanken. Härtill kommer att han innehar årskort för att gå på Djurgårdens hemmamatcher, vilket kostar 2 700 kr, som han inte kommer att kunna utnyttja. Förutsättningar för det meddelade tillträdesförbudet föreligger med andra ord inte.

Åklagaren hänvisar till beslutet om tillträdesförbud som meddelades den 10 maj 2019 och övriga handlingar som getts in i ärendet. Därutöver uppger han i huvudsak foljande. M.Ö. är misstänkt för misshandel i samband med matchen. Förundersökningen är avslutad och åtal kommer väckas inom kort. Innan matchstart befann sig M.Ö. på Blues Bar Globen, som ligger ca l00 meter från arenan. På barens uteservering befinner sig ungefår 100-150 stycken Djurgårdssupportrar. Det passerar först en och sedan flera Hammarbysupportrar. Någon av Hammarbysupportrarna gör något som provocerar Djurgårdssupportrarna, vilket får dem att lämna uteserveringen. Bråk uppstår och tre Hammarbysupportrar misshandlas i samband med detta. M.Ö. är en av de personer som deltar i misshandeln. Han greps inte på plats utan kunde identifieras först efter att han själv uppgett att stillbilder som visats i TV-programmet Efterlyst föreställde honom. Det föreligger mot denna bakgrund risk för att M.Ö. kommer att begå brott ägnade att störa ordning eller säkerhet under idrottsarrangemang.

Vad beträffar tiden på tillträdesförbudet motsvarar den brottslighet som M.Ö. begått enligt praxis en avstängning på ett års tid. Tiden ska därför inte ändras. utredningen

Åklagaren presenterar fotografier och en övervakningsfilm från den aktuella händelsen. Enligt åklagaren är det M.Ö. på bilderna och den aktuella filmen och detta går att konstatera genom att jämföra utseendet och kläderna på den person som utför misshandeln med utseendet och kläderna på den person på bilden som M.Ö. själv vidgått föreställer honom. Den aktuella bilden togs innan misshandeln. Bilderna och filmen visar enligt åklagaren att M.Ö. först anländer till Blues Bar Globen och hur han sedan kommer ut från baren, i samband med tumultet, och då utdelar minst två knytnävsslag på en Hammarbysupporter och sedan en spark på samma person när denne ligger på marken.

På M.Ö:s begäran hålls fritt partsförhör med honom. Förhöret tas upp på digital ljud- och bildfil i Vera. Han uppger i huvudsak följande. Han är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Han är tvåbarnsfar, äger en villa och har haft fast anställning i 17 år. Han har varit fotbollssupporter sedan 14 års åldern. Han har gått på omkring 500 fotbollsmatcher. Inte under någon av dessa matcher har han varit involverad i några våldsamheter. Inte heller är han med i någon gruppering som ägnar sig åt fotbollsrelaterat våld och han känner inte heller någon som, såvitt han vet, är med i någon sådan gruppering. Det är emellertid inte något som man brukar prata om. Han känner dock till grupperingarna. Han har årskort på Djurgårdens hemmamatcher på den aktiva sittsektionen. Årskortet kostar 2 700 kr. Den sektion som han har årskort på är inte samma sektion som Djurgårdens grupperingar befinner sig på under matcherna. Det stämmer att han befann sig på Blues Bar Globen innan matchen den aktuella dagen. Det stämmer även att det är han på den stillbild som tagits innan händelsen.

Tingsrätten (tingsfiskalen Sally Al-Najar och tre nämndemän) anförde följande i beslut den 2 juli 2019.

Skäl för beslutet

Enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang får en person meddelas tillträdesförbud om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott som är ägnade att störa ordningen eller säkerheten vid idrottsarrangemang. Vid riskbedömningen ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått ett sådant brott i samband med idrottsarrangemang.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att M.Ö., då annat inte har framkommit i ärendet, inte tidigare är dömd för brott ägnade att störa ordning eller säkerhet vid idrottsarrangemang. I undantagsfall kan en brottsrisk anses föreligga och förbud beslutas trots att en person inte tidigare begått brott av nämnd karaktär. När en förundersökning pågår måste en bedömning göras i det enskilda fallet. Skuldfrågan behöver inte vara slutligt avgjord för att förbud ska kunna beslutas (se prop. 2004/05:77 s. 61).

Mot bakgrund av vad som...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL