Case nº T25-16 of Högsta domstolen, July 11, 2019

Resolution DateJuly 11, 2019
Issuing OrganizationHögsta domstolen

REFERAT

Stockholms tingsrätt

I.M. väckte vid Stockholms tingsrätt talan mot Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag och yrkade att Länsförsäkringar skulle förpliktas att till honom betala 500 000 kr jämte ränta.

Länsförsäkringar bestred käromålet.

Tingsrätten (rådmännen Mats Dahl och Ingeborg Simonsson samt tingsfiskalen Anna-Karin Berglund, referent) anförde i dom den 4 april 2014 bl.a. följande.

BAKGRUND

I.M. fick i december 2009 rådgivning av den registrerade försäkringsförmedlaren European Wealth Management Group AB (EWMG), som vid tidpunkten hade en gällande ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar. EWMG gav I.M. rådet att inom ramen för en kapitalförsäkring investera i ett certifikat som heter Autopilot Vector 10. I januari 2010 investerade I.M. 500 000 kr i certifikatet och detta gjordes inom ramen för en kapitalförsäkring. När I.M. realiserade försäkringen i april 2013 erhöll han noll kronor. I.M. framförde skadeståndskrav mot EWMG, men bolaget försattes i konkurs i maj 2010. I.M. har därefter vänt sig till Länsförsäkringar med sitt krav, åberopande den direktkravsrätt som stadgas i 9 kap. 7 § försäkringsavtalslagen och de i ansvarsförsäkringen gällande försäkringsvillkoren.

GRUNDER

I.M.

EWMG:s rådgivning till I.M. omfattas av lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. EWMG har uppsåtligen eller av oaktsamhet vid förmedlingen av investeringscertifikatet inom ramen för en kapitalförsäkring åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 § försäkringsförmedlingslagen att med tillbörlig omsorg tillvarata I.M:s intresse, varför skadeståndsskyldighet föreligger enligt 5 kap. 7 § samma lag.

Det agerande från EWMG:s sida som grundar skadeståndsskyldighet består i att I.M. inte informerades om den höga risk som investeringen innebar - att han riskerade att förlora hela sin investering på bara ett par år - utan att han tvärtom fick uppgift om att risken motsvarade en investering i obligationer. - - - EWMG uppgav oriktigt att investeringen innebar en riskspridning och att den gav I.M. en möjlighet till positiv avkastning oavsett börsklimat. EWMG borde även ha avrått I.M., som vid rådgivningstillfället var 75 år, från att investera en så pass stor del av sin förmögenhet i en riskfylld placering. - - -.

I.M. har orsakats skada motsvarande yrkat belopp av försäkringsförmedlingen, som ska ersättas genom ansvarsförsäkringen hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar

Det vitsordas att en kapitalförsäkring har förmedlats av EWMG samt att denna förmedling i och för sig omfattas av lagen om försäkringsförmedling och därmed av ansvarsförsäkringen hos Länsförsäkringar.

I första hand görs dock gällande att den skada som I.M. drabbats av har orsakats av investeringsrådgivningen avseende det finansiella instrument som placerades i kapitalförsäkringen. EWMG:s rådgivning som är aktuell i detta fall omfattas av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Ansvarsförsäkringen täcker endast skador orsakade genom försäkringsförmedling, varför den aktuella skadan inte är ersättningsgill.

Länsförsäkringar gör i andra hand gällande att om rådgivningen är att anse som försäkringsförmedling, har den inte varit vårdslös. - - -.

DOMSKÄL

Några utgångspunkter för bedömningen

I.M:s talan grundar sig på EWMG:s agerande vid förmedlingen av ett investeringscertifikat inom ramen för en kapitalförsäkring. I.M:s möjlighet att rikta ett skadeståndskrav direkt mot Länsförsäkringar följer av regleringen i 9 kap. 7 § försäkringsavtalslagen samt av försäkringsvillkoren i den ansvarsförsäkring EWMG hade hos Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkringen i fråga täcker skadeståndsskyldighet som grundar sig på 5 kap. 7 § försäkringsförmedlingslagen.

Parterna är ense om att en kapitalförsäkring har förmedlats och att försäkringsförmedlingslagen - och därmed ansvarsförsäkringen - gäller i denna del. Länsförsäkringar har emellertid gjort gällande att den skada som I.M. drabbats av inte har orsakats av försäkringsförmedling, utan att förlusten har sin grund i den investeringsrådgivning som lämnats avseende det finansiella instrument som placerades i kapitalförsäkringen. Enligt Länsförsäkringars synsätt kan ansvarsförsäkringen därmed inte ianspråktas i aktuellt fall, eftersom försäkringen endast täcker skador orsakade av försäkringsförmedling.

Tingsrätten måste därmed inledningsvis avgöra huruvida rådgivningen kring och förmedlingen av investeringscertifikatet inom ramen för en kapitalförsäkring är att bedöma som försäkringsförmedling i lagens mening. Om det bedöms vara försäkringsförmedling har tingsrätten att pröva om EWMG uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat I.M. skada.

Är det fråga om försäkringsförmedling?

Under denna rubrik behandlar tingsrätten inledningsvis omständigheterna kring I.M:s förvärv. Investeringscertifikatet och kapitalförsäkringen var redan från början del av ett och samma investeringsupplägg. Rådgivningen och förmedlingen avsåg detta upplägg och det står enligt tingsrätten klart att certifikatet var det centrala i upplägget. Fråga är då vilket regelverk som är tillämpligt på den aktuella rådgivningen och förmedlingen.

Tingsrätten ger härefter en översikt av den rättsliga regleringen. Försäkringsförmedling regleras i lagen om försäkringsförmedling. Denna genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG. Investeringsrådgivning faller primärt under lagen om värdepappersmarknaden. Denna innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (det s.k. MiFID-direktivet).

De svenska lagbestämmelserna ska enligt tingsrätten tolkas i överensstämmelse med de bakomliggande direktiven. Det är oklart hur de båda direktiven förhåller sig till varandra i en situation som den aktuella. Enligt sin ordalydelse förefaller båda direktiven vara tillämpliga.

Tingsrättens fortsatta överväganden leder fram till att vid en sammantagen bedömning begreppet försäkringsförmedling i direktivet och lagen om försäkringsförmedling får anses omfatta rådgivning och förmedling avseende ett finansiellt instrument om det som i förevarande fall sker i förening med förmedling av en kapitalförsäkring. Tingsrättens slutsats blir alltså att den skada som I.M. må ha lidit får anses vara orsakad av försäkringsförmedling och att han därmed har rätt att med stöd i ansvarsförsäkringen vända sig mot Länsförsäkringar med sitt krav.

Har försäkringsförmedlingen varit vårdslös?

Tingsrätten har på anförda skäl funnit att EWMG genom att lämna bristfällig information avseende riskerna samt genom att rekommendera en lösning som inte har varit lämplig för I.M. har förfarit oaktsamt vid försäkringsförmedlingen. EWMG är därför skadeståndsskyldigt mot I.M. för den förmögenhetsskada som denne orsakats genom den vårdslösa försäkringsförmedlingen. Käromålet ska därmed bifallas.

DOMSLUT

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag ska till I.M. betala 500 000 kr jämte ränta.

Svea hovrätt

Länsförsäkringar överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle ogilla käromålet.

I.M. motsatte sig ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten (hovrättslagmannen Katarina Påhlsson, hovrättsrådet Göran Nilsson samt tf. hovrättsassessorerna Linus Martinson, referent, och Johan Dahlman) anförde i dom den 30 april 2015 bl.a. följande.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utgångspunkter för hovrättens prövning

Parterna har åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på samma sätt i hovrätten som i tingsrätten. - - -.

Länsförsäkringar har gjort gällande att skadan orsakats av investeringsrådgivningen men inte invänt mot att ansvarsförsäkringen i och för sig kan tas i anspråk om rådgivningen har utgjort försäkringsförmedling och European Wealth Management Group AB (EWMG) därvid varit vårdslöst. Hovrätten prövar inledningsvis om det varit frågan om försäkringsförmedling.

Det är frågan om försäkringsförmedling

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (försäkringsförmedlingslagen) är, såvitt nu är av intresse, tillämplig på sådan yrkesmässig verksamhet som består i att lägga fram eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås, att för någon annans räkning ingå försäkringsavtal, eller att bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal. Detta framgår av bestämmelsen i 1 kap. 1 § försäkringsförmedlingslagen (se även artikel 2.3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling, det s.k. försäkringsförmedlingsdirektivet).

EWMG har, som registrerad försäkringsförmedlare, lämnat rådgivning och till I.M. förmedlat ett finansiellt instrument inom ramen för en samtidigt förmedlad kapitalförsäkring. Förmedlingen av kapitalförsäkringen faller ostridigt inom tillämpningsområdet för vad som avses med försäkringsförmedling. För att driva värdepappersrörelse krävs enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (värdepappersmarknadslagen) tillstånd och sådant tillstånd får ges för bl.a. investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument. Frågan är om den verksamhet som EWMG i det avseendet ägnat sig åt är att anse som förmedling av försäkring i försäkringsförmedlingslagens mening.

Som tingsrätten redovisat är förhållandet mellan regelverken oklart.

- - -.

Enligt hovrättens mening ger lagtextens ordalydelse i försäkringsförmedlingslagen stöd för att, så som I.M. gjort gällande, bedöma hela det aktuella upplägget som försäkringsförmedling. Sålunda har I.M. tecknat ett avtal om kapitalförsäkring och betalat en premie som försäkringsbolaget har investerat i det finansiella instrumentet. Han har i detta sammanhang fått investeringsrådgivning om ett finansiellt instrument som lagts i kapitalförsäkringen. Definitionen av försäkringsförmedling är mycket vid och den närmare gränsdragningen kring tillämpningsområdet är ytterst en fråga för rättstillämpningen. I förarbetena till försäkringsförmedlingslagen sägs visserligen att en ren bokstavstolkning inte framstår som vare sig riktig eller rimlig, men...

To continue reading

Request your trial