Case nº M6419-16 of Mark- och miljööverdomstolen, April 25, 2018

President6
Resolution DateApril 25, 2018
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-30 i mål nr M 1775- 15, se bilaga A

PARTER

Klagande och motparter

1. FORSCA AB, 556839-1915

Västra Norrlandsgatan 29

903 29 Umeå

Ombud: Advokaten N R

2. A B

3. K E

4. R N

5. Ångermanlands Ornitologiska Förening

Motparter

1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län

871 86 Härnösand

2. Vilhelmina södra sameby

3. Voernese sameby

Ombud för 2 och 3: Förbundsjurist J W

4. H S

5. C V

6. Patton Stiftelse, 802478-9508

SAKEN

Tillstånd till uppförande och drift av vindkraftsanläggning vid projekt Fängsjön- Storsjöhöjden i Sollefteå

och Örnsköldviks kommuner

_______________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen upphäver underinstansernas avgöranden och avslår FORSCA AB:s ansökan om

tillstånd.

_______________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

FORSCA AB (Forsca) har i första hand yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra mark- och

miljödomstolens dom genom att

- tillåta uppförande av upp till 144 vindkraftverk med tillhörande infrastruktur såsom vägar och ledningar

m.m. inom områdena Storsjöhöjden och Fängsjön, där inbegripet delområde A, dock inte B och C, samt

- upphäva villkor 25 rörande samtycke från berörda samebyar och istället föreskriva följande hänsynstagande:

1) Begränsning av anläggningsarbeten

Inom de av Voernese sameby utpekade nyckelområdena får, bortsett från avverkning för vägar och

etableringsytor, anläggningsarbeten inte förekomma under perioden 1 december - 30 april, såvida samebyarna

inte ger sitt samtycke.

2) Korttidsstopp under anläggningsfas

Med som lägst 24 timmars varsel från endera av de två berörda samebyarna, ska bolaget under vinterbetesperiod

1 oktober - 30 april stoppa pågående anläggningsarbeten högst tre gånger per vinterbetesperiod för

projektområde Fängsjön, vid behov för att underlätta samling av renar, flytt etc. Varje enskilt stopp ska som

längst uppgå till 48 timmar och samebyn ska i samband med varslet uppge i fall allt anläggningsarbete ska

stoppas inom projektområdet eller ifall vissa delar är möjligt att upprätthålla. Vidare ska bolaget, om

samebyarna så önskar, göra ytterligare högst tre korttidsstopp på motsvarande sätt för projektområde

Storsjöhöjden, dock med den skillnaden att respektive stopp som längst ska uppgå till 24 timmar, då

projektområdet är väsentligt mindre och längre tidsspann inte kan anses motiverat.

Om bolaget inte erhåller tillstånd att anlägga och driva upp till 144 vindkraftverk, har bolaget yrkat i

första hand, att villkor 23 och 24 avseende

kompensationsåtgärder och ersättning ska utgå samt i andra hand att de föreskrivna kompensationsåtgärderna

och ersättningarna i dessa villkor i vart fall anpassas till det antal verk som kommer att omfattas av

tillståndet.

Bolaget har alternativt yrkat, om ett tillstånd enligt boxmodellen inte godtas, att Mark- och

miljööverdomstolen likväl medger att tillstånd lämnas enligt boxmodellen i de områden där domstolen finner

att miljökonsekvenserna utretts tillräckligt för modellens tillämpning och, i övrigt, meddelar tillstånd till

uppförande av vindkraftverken i huvudsaklig enlighet med den i målet redovisade exempellayouten som lagts

till grund för ansökan.

A B och K E har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen inte ska lämna tillstånd till den sökta verksamheten.

R N har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska bifalla hennes talan vid mark- och miljödomstolen att

Forsca ska åläggas att genomföra en hydrologisk undersökning samt upprätta en plan gällande eventuella

olyckor i anslutning till sedimenteringsbassängen. Hon har motsatt sig Forscas yrkanden.

Ångermanlands Ornitologiska Förening (ÅOF) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra mark- och

miljödomstolens dom och inte ge tillstånd till de 17 vindkraftverk som ansökan omfattar i område D i

Fängsjönområdet.

Forsca har motsatt sig de yrkanden som framförts av ÅOF, A B och K E samt

R N.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har motsatt sig att mark- och miljödomstolens dom ändras.

Voernese sameby och Vilhelmina södra sameby har motsatt sig Forscas yrkanden.

H S och C V har motsatt sig Forscas yrkanden.

Patton Stiftelse har inte yttrat sig.

BAKGRUND

I den överklagade domen har mark- och miljödomstolen gett tillstånd till uppförande och drift av maximalt 98

vindkraftverk i projektområdet Fängsjön som ligger på gränsen mellan Örnsköldsviks kommun och Sollefteå

kommun. Miljöprövnings- delegationen hade gett tillstånd till maximalt 113 vindkraftverk, varav 81

vindkraftverk i projektområdet Fängsjön och 32 vindkraftverk i projektområdet Storsjöhöjden. Det senare

projektområdet är helt beläget i Sollefteå kommun. Mark- och miljödomstolen har inte lämnat tillstånd till

något vindkraftverk i projektområdet Storsjöhöjden men domen innefattar tillstånd till vindkraftverk samt

luftledningar och vägar i område D inom projektområdet Fängsjön där upp till 17 verk planeras.

Miljöprövnings- delegationen hade inte gett tillstånd till vindkraftverk i område D med hänsyn till att det

finns kungsörn i området.

Båda instansernas tillstånd innebär att placeringen av vindkraftverken, som får ha en maximal totalhöjd om

210 meter, ska ske inom definierat projektområde och det har delegerats till tillsynsmyndigheten att godkänna

vindkraftverkens slutliga placering efter förslag på slutlig parkutformning av verksamhetsutövaren som ska

lämnas senast tre månader innan anläggningsarbetena påbörjas, dvs. ett tillstånd enligt den s.k. helt öppna

boxmodellen.

I Mark- och miljööverdomstolen har Forsca i första hand yrkat att tillstånd ska ges för upp till 144

vindkraftverk inom projektområdena Fängsjön och Storsjöhöjden.

Yrkandet får, utifrån hur underinstanserna har behandlat det, uppfattas så att bolaget ansöker om att få

placera upp till 112 verk i projektområdet Fängsjön, dvs. en utökning av mark- och miljödomstolens meddelade

tillstånd genom att få placera verk även i delområde A som båda underinstanserna har avslagit, samt att få

placera upp till 32 verk i projektområdet Storsjöhöjden som Miljöprövningsdelegationen hade beviljat men

mark- och miljödomstolen avslagit. Vidare har yrkats att samma villkor om fri placering ska gälla inom dessa

områden.

Med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 juni 2017 i mål nr M 4276-16, den s.k.

Kölvallendomen (MÖD 2017:27) har domstolen i detta mål förelagt parterna att yttra sig angående frågan om ett

tillstånd enligt den s.k. boxmodellen är förenligt med principerna för miljöprövningen enligt miljöbalken.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Forsca har anfört i huvudsak följande: Boxmodellen innebär stora fördelar när det gäller att åstadkomma

effektiva och rationella vindkraftparker med beaktande av de krav som kan ställas utifrån miljöbalkens

bestämmelser. Genom boxmodellen kan teknikutvecklingen tas till vara under tiden för tillståndsprövning

vilket optimerar produktionen och ger ett tillskott av miljövänlig energi. Teknikutvecklingen innebär ofta

att mer effektiva verk blir tillgängliga på marknaden. Den slutliga placeringen beror vidare på valet av

leverantör och specifika verk och kan innebära att färre och mer effektiva vindkraftverk uppförs. Tillstånd

där varje verks lokalisering fixeras i beslutet kommer att medföra ökade behov av ändringstillstånd, för att

teknik- utveckligen ska kunna tillgodogöras vid en optimering av lokaliseringen. Den sammantagna tiden för

tillståndsprövningen riskerar därigenom att förlängas väsentligt, med ökad oförutsägbarhet och med ökad

belastning för parter och prövningsmyndigheter som en uppenbar följd.

Miljökonsekvensbeskrivningen för denna ansökan är tillfyllest och påverkan på redovisade naturvärden eller

andra motstående intressen utgör inte hinder för ett bifall till bolagets yrkanden med tillämpning av

boxmodellen. De naturvärden som förekommer inom området för - eller i närheten av - bolagets planerade

utbyggnad, kan inte liknas med förhållandena som redovisas i domen för Kölvallen.

Projektområdet som angivits i bolagets ansökan är sedan tidigare i stor omfattning påverkat av skogsbruk och

avverkningar samt har ett väl utbyggt vägnät. De naturvärden som finns inom projektområdet är identifierade

och utredda samt redovisade i miljökonsekvensbeskrivningen. Det förhållandet att våtmarker av klass 1 och 2

saknas samt att de begränsade skogsområdena av klass 1 och 2 är undantagna från all etablering, medför att

någon egentlig påverkan inte uppkommer på några värdefulla naturvärden oavsett alternativa utformningar eller

lokaliseringar p.g.a. boxmodellen. Kölvallendomen utgör därför inte något hinder för bifall vid prövningen av

bolagets ansökan p.g.a. befintliga naturvärden. Skyddsvärd art är främst kungsörn vars skydd tillfullo uppnås

med de föreslagna skyddszonerna runt boplatser.

Alternativa utformningar enligt boxmodell medför därför ingen påverkan på kungsörn. Det angivna

projektområdet har ett avstånd till närmaste bostad som överstiger två km. Det är ett betydande avstånd som

också säkerställer att påverkan genom ljud och skuggbildning kommer att understiga värden som lagts fast i

gällande praxis. Oavsett lokalisering inom området kommer således etablerade gränsvärden i dessa avseenden

att kunna iakttas vid ett tillstånd enligt boxmodellen.

Forsca ifrågasätter om Mark- och miljööverdomstolens slutsats i Kölvallendomen är i enlighet med miljöbalkens

bestämmelser när den funnit att delegation av enskilda vindkraftverks lokalisering inte kan ske. Till stöd

för detta åberopas att regeringen vid tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ett större

vindkraftsprojekt (M2009/1517/F/M) gällande tillåtligheten av Markbygdenprojektet i Piteå kommun, delegerade

i villkor till länsstyrelse och kommun att i samråd med verksamhets- utövaren ta ställning till bl.a. de

enskilda verkens lokalisering. Tillåtligheten omfattade upp till 1101 vindkraftverk inom ett angivet område

med naturvärden av olika slag och andra motstående intressen av de...

To continue reading

Request your trial