Case nº M9888-12 of Mark- och miljööverdomstolen, March 07, 2014

President:6
Resolution Date:March 07, 2014
Issuing Organization:Mark- och miljööverdomstolen
SUMMARY

Lagligförklaring samt tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet ----- Mark- och miljödomstolen hade lagligförklarat äldre dammar samt vattenkraftverk och meddelat tillstånd till ombyggnad av vattenkraftverket och att bedriva vattenverksamhet vid anläggningarna. Mark- och miljödomstolen hade som villkor föreskrivit ett s.k. latent villkor om fiskvägar och om minimitappning. Villkoret om... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2012-10-18 i mål nr M 6065-08, se bilaga A

KLAGANDE

 1. Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm2. Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro3. Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund,

  KLAGANDE OCH MOTPART

  Brevens Bruk AB, 556063-5525 Ombud: J S

  SAKEN

  Lagligförklaring samt tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet vid Brevens bruk i Örebro kommun och län

  ______________________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

  1. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på följande sätt.

 2. Villkoret i punkten 6 ska ha lydelsen

  - Fiskvägar eller motsvarande anordningar för upp- och nedströmsvandring ska anordnas mellan Brevensån, nedströms Nedre Bruksdammen, och sjön Sottern.

  Till fiskvägarna ska släppas erforderlig mängd vatten inom ramen för den minimitappning som föreskrivs enligt detta tillstånd. Fiskvägarna ska dimensioneras för svagsimmande fiskarter. Fiskvägarna ska vara klara att tas i bruk senast inom tre år från lagakraftvunnen dom. Fiskvägarnas närmare utformning och placering tas fram av bolaget i samråd med antikvarisk och fiskvårdssakkunnig kompetens på länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Om enighet inte kan nås får frågan hänskjutas till mark- och miljödomstolen för avgörande,

 3. Villkoret i punkten 1 ska ha lydelsen

  1. Förbi kraftverket ska framsläppas minst 0,6 m3/s vatten som årsmedelvärde.

  2. Tappningen genom fiskvägarna ska varieras över året för att efterlikna naturliga fluktuationer och på så vis åstadkomma bättre anlockningseffekt under vandringsperioder. Bolaget ska redovisa förslag till fördelningen över året till länsstyrelsen som ska godkänna förslaget.

  3. Om tillrinningen är mindre än det av länsstyrelsen godkända förslaget på minimiflöden och vattenståndet samtidigt är lägre än det lägsta vattenstånd som gäller enligt provisoriska villkor eller som kommer att fastställas i de slutliga vattenhushållningsbestämmelserna, ska tillrinningen framsläppas.

  4. Fördelningen mellan fiskvägar och den naturliga fåran ska bestämmas i samband med utformningen av fiskvägar i samråd med länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Om enighet inte kan nås får frågorna hänskjutas till mark- och miljödomstolen för avgörande.

  5. Bolaget ska utföra en tappningsanordning i dammen som möjliggör mätning av minimitappningen.

 4. Brevens Bruk AB ska ersätta Kammarkollegiet dess rättegångskostnad i mark- och miljödomstolen med 116 995 kr. Bolaget ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för mark- och miljödomstolens dom tills betalning sker.

 5. Brevens Bruk AB ska ersätta Länsstyrelsen i Örebro län dess rättegångskostnad i mark- och miljödomstolen med sammanlagt 131 422 kr. Bolaget ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för mark- och miljödomstolens dom tills betalning sker.

  1. Brevens Bruk AB ska ersätta Kammarkollegiet dess rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen med 70 000 kr. Bolaget ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Mark- och miljööverdomstolens dom tills betalning sker.

  2. Brevens Bruk ska ersätta Länsstyrelsen i Örebro län dess rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen med 150 476 kr. Bolaget ska också betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Mark- och miljööverdomstolens dom tills betalning sker.

  ___________________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Kammarkollegiet har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska

  - avslå ansökan om muddring av kraftverkskanalen och om uppläggning av avfall i det som utgör vattenområde

  - föreskriva att för lagligförklaring och tillstånd ska som villkor avseende fiskvägar för fisk gälla Kammarkollegiets förslag nedan

  - föreskriva att för lagligförklaring och tillstånd ska som villkor avseende minimitappning gälla Kammarkollegiets förslag nedan

  - föreskriva att för tillstånd till ombyggnaden som villkor ska gälla att avledning av vatten till kraftverket får ske med högst 4 m3/s

  - ska tillerkänna Kammarkollegiet ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen med 116 995 kr

  - ska tillerkänna Kammarkollegiet ersättning för rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen.

  Länsstyrelsen i Örebro län (länsstyrelsen) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska

  - föreskriva att som villkor avseende fiskvägar för upp- och nedströmsvandring ska gälla länsstyrelsens förslag nedan

  - föreskriva att som villkor avseende minimivattenföring ska gälla länsstyrelsens förslag nedan

  - om fiskvägar inte installeras, föreskriva att den andel, som tillståndshavaren enligt 31 kap. 22 och 23 §§ miljöbalken, är skyldig att tåla utan ersättning vid en omprövning av vattenverksamheten, ska vara 1/5

  - ska tillerkänna länsstyrelsen ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen med ytterligare 25 822 kr

  - ska tillerkänna länsstyrelsen ersättning för rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen.

  Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskeförbundet) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska

  - avslå ansökan om tillstånd till rensning i utloppskanalen

  - föreskriva att som villkor avseende fiskvägar för upp- och nedströmsvandring ska gälla länsstyrelsens förslag nedan

  - föreskriva villkor om fiskvägarnas funktion

  - föreskriva att som villkor avseende minimivattenföring ska gälla länsstyrelsens förslag nedan.

  Brevens Bruk AB (bolaget) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska

  - föreskriva att som villkor för minimitappningen ska gälla att så länge fiskvägar inte anordnas vid Brevens Bruk ska tillses att det sker en minimitappning i den naturliga åfåran med 150 l/s

  - föreskriva att som utredningsvillkor under prövotiden ska gälla bolagets förslag nedan.

  Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden.

  FÖRSLAG TILL VILLKOR

  Kammarkollegiet

  Kammarkollegiet har föreslagit följande villkor avseende Bystadskvarndammen, Brevens kraftstation och Nedre Bruksdammen.

  - Anläggningen ska handhas och utformas på ett sådant sätt att den inte utgör vandringshinder för förekommande fiskarter. Villkoret ska träda ikraft tre år efter det att lagligförklaringen vunnit laga kraft,

  alternativt

  - Fiskvägar för upp- och nedströmsvandring ska anordnas. Till fiskvägarna ska släppas erforderlig mängd vatten. Fiskvägarna ska dimensioneras för svagsimmande fiskarter och ska vara uppförda och tas i bruk senast inom tre år från lagakraftvunnen dom,

  alternativt

  - Verksamhetsutövaren ska då tillsynsmyndigheten påkallar det med hänsyn till fiskeintresset eller på grund av Sveriges åtaganden mot EU anordna fiskväg förbi dammen och släppa det vatten som behövs för fiskvägens funktion.

  - Förbi kraftverket ska på årsbasis framsläppas minst 600 l/s som årsmedelvärde. Tappningen genom fiskvägen ska varieras över året för att efterlikna naturliga fluktuationer. Tillsynsmyndigheten meddelas delegation att besluta om lämplig fördelning av föreskriven minimitappning. Verksamhetsutövaren ska redovisa förslag till tillsynsmyndigheten gällande fördelningen. Utgångspunkten är att tappningen ska efterlikna naturliga fluktuationer och på så vis åstadkomma bättre anlockningseffekt under vandringsperioder. Redovisningen ska inges innan kraftverket tas i bruk eller senast sex månader efter att lagligförklaringen vunnit laga kraft. Verksamhetsutövaren ska utföra en tappningsanordning i dammen och kontinuerligt mäta minimitappningen samt inge årliga redovisningar därom till tillsynsmyndigheten.

  Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen har föreslagit följande villkor.

  - Fiskvägar för upp- och nedströmsvandring ska anordnas vid Bystadskvarndammen, Ritkontorsdammen och Nedre Bruksdammen.

  Till fiskvägarna ska släppas erforderlig mängd vatten inom ramen för den minimitappning som föreskrivs enligt detta tillstånd. Fiskvägarna ska dimensioneras för svagsimmande fiskarter. Fiskvägarna ska vara klara att tas i bruk senast inom tre år från lagakraftvunnen dom. Fiskvägens närmare utformning och placering tas fram av bolaget i samråd med antikvarisk och fiskvårdssakkunnig kompetens på länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Om enighet inte kan nås får frågan hänskjutas till mark- och miljödomstolen för avgörande,

  alternativt

  - Fiskvägar för upp- och nedströmsvandring ska anordnas vid Bystadskvarndammen och kraftverket.

  Till fiskvägarna ska släppas erforderlig mängd vatten inom ramen för den minimitappning som föreskrivs enligt detta tillstånd. Fiskvägarna ska dimensioneras för svagsimmande fiskarter. Fiskvägarna ska vara klara att tas i bruk inom tre år från lagakraftvunnen dom. Fiskvägens närmare utformning och placering tas fram av bolaget i samråd med antikvarisk och fiskvårdssakkunnig kompetens på länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Om enighet inte kan nås får frågan hänskjutas till mark- och miljödomstolen för avgörande.

  alternativt

  - Verksamhetsutövaren ska då tillsynsmyndigheten påkallar det med hänsyn till fiskeintresset eller på grund av Sveriges åtaganden mot EU anordna fiskväg förbi dammen och släppa det vatten som behövs för fiskvägens funktion.

  - Förbi kraftverket ska på årsbasis framsläppas minst 600 l/s som årsmedelvärde. Tappningen genom fiskvägen ska varieras över året för att efterlikna naturliga fluktuationer och på så vis åstadkomma bättre anlockningseffekt under vandringsperioder. Bolaget ska redovisa förslag till fördelningen över året till länsstyrelsen som ska godkänna förslaget. Om tillrinningen är mindre än det av länsstyrelsen godkända förslaget på minimiflöden och vattenståndet samtidigt är lägre än det lägsta vattenstånd som gäller enligt provisoriska villkor eller som kommer att fastställas i de slutliga vattenhushållningsbestämmelserna ska tillrinningen framsläppas. Fördelningen mellan fiskvägar och den naturliga fåran ska bestämmas i samband med utformningen av fiskvägar i samråd med länsstyrelsen och havs- och vattenmyndigheten. Om enighet inte kan nås får frågorna hänskjutas till mark- och...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL