Case of Marknadsdomstolen, March 24, 2016

Defense:2016-5
Resolution Date:March 24, 2016
Issuing Organization:Marknadsdomstolen
SUMMARY

Fråga om marknadsföring av kosttillskott genom s.k. kundberättelser varit förenlig med förordningen (EG) 1924/2006 om näringspåståenden och näringspåståenden om livsmedel. Även fråga om part vållat rättegångskostnad för motpart enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

KÄRANDEKonsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

SVARANDEVitaelab AB, 556750-1928, Box 526, 451 21 Uddevalla

Ombud: advokaten K. L. och jur. kand. E. R., Advokatfirman MarLaw AB, Sveavägen 31, Box 3079,103 61, Stockholm

SAKENMarknadsföring av kosttillskott

______________________

DOMSLUT

 1. Marknadsdomstolen förbjuder Vitaelab AB vid vite om 2 miljoner (2 000 000) kr att vid marknadsföring av kosttillskottet VitaePro, eller annat kosttillskott med väsentligen samma sammansättning,

  1.1 påstå eller ge intryck av att intag av kosttillskottet ökar energin och orken på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - gulmarkerad text 4 i domsbilaga 1:21,

  - gulmarkerad text 7 och 8 i domsbilaga 1:23 lästa tillsammans,

  - gulmarkerad text 9 och 10 i domsbilaga 1:26 lästa tillsammans, och

  - gulmarkerad text 11 och 12 i domsbilaga 1:27 lästa tillsammans,

  1.2.1 påstå eller ge intryck av att intag av kosttillskottet medför att smidighet, rörlighet, styrka och muskelstyrka kan bevaras eller behållas på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - rödmarkerad text i domsbilaga 1:21, och

  - gulmarkerad text 10 i domsbilaga 1:26,

  1.2.2 påstå eller ge intryck av att intag av kosttillskottet medför att smidighet och rörlighet kan bevaras eller behållas på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - grönmarkerad text i domsbilaga 1:2,

  - gulmarkerad text 2 i domsbilaga 1:6, och

  - gulmarkerad text 6 i domsbilaga 1:22,

  1.2.3 påstå eller ge intryck av att intag av kosttillskottet medför att styrka och

  muskelstyrka kan bevaras eller behållas på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - gulmarkerad text 8 i domsbilaga 1:23,

  - gulmarkerad text 12 i domsbilaga 1:27, och

  - gulmarkerad text 14 i domsbilaga 1: 28,

  1.3.1 påstå eller ge intryck av att intag av kosttillskottet ger smidighet och rörlighet, styrka och muskelstyrka, samt att det motverkar stelhet, orörlighet och slitenhet på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - gulmarkerad text 3 och 4 i domsbilaga 1:21 lästa tillsammans, och

  - gulmarkerad text 9 och 10 i domsbilaga 1:26 lästa tillsammans

  1.3.2 påstå eller ge intryck av att intag av kosttillskottet ger smidighet och rörlighet samt att det motverkar stelhet och orörlighet på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - gulmarkerad text 5 och 6 i domsbilaga 1:22 lästa tillsammans,

  1.3.3 påstå eller ge intryck av att intag av kosttillskottet ger styrka och muskelstyrka samt att det motverkar slitenhet på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - gulmarkerad text 7 och 8 i domsbilaga 1:23 lästa tillsammans,

  - gulmarkerad text 11 och 12 i domsbilaga1:27 lästa tillsammans, och

  1.3.4 påstå eller ge intryck av att intag av kosttillskottet motverkar stelhet och

  orörlighet på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - rödmarkerad text i domsbilaga 1:21,

  1.4 påstå eller ge intryck av att VitaePro kan användas varje dag som en del av en sund kost på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - grönmarkerad text i domsbilaga 1:2,

  1.5 ge intryck av att astaxanthin, lutein och zeaxanthin har antioxidativa funktioner hos människor på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - gulmarkerad text i domsbilaga 2 och

  1.6 påstå att astaxanthin, lutein och zeaxanthin kan kallas växternas immunsystem och därmed ge intryck av att ämnena har positiv inverkan på människans immunsystem på sätt som skett i, eller på väsentligen samma sätt som i,

  - gulmarkerad text i domsbilaga 2.

 2. KO:s talan i övrigt i själva saken lämnas utan bifall.

 3. Vitaelab AB ska ersätta KO för rättegångskostnader med 320 455 kr, varav 316 197 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

  ______________________

  BAKGRUND

  1 Vitaelab AB grundades 2002 i Norge och är verksamt i bl.a. Sverige, Finland och Danmark. Bolaget är en del av Sana Pharma-koncernen som är en koncern inom hälsa och personlig vård och som specialiserar sig på kosttillskott. Vitaelab marknadsför och säljer bl.a. kosttillskottet VitaePro, bl.a. genom olika så kallade kundberättelser i TV-reklam och på Vitaelabs webbplats. I kundberättelserna redogör personer som använder VitaePro för hur deras livssituation ser ut och vilken påverkan de upplever att VitaePro haft på deras fysiologiska tillstånd.

  2 Under år 2011 inledde Konsumentverket ett tillsynsärende avseende bolagets marknadsföring av kosttillskottet VitaePro. I samband därmed informerades Vitaelab av Konsumentverket att verket bedömde att den aktuella marknadsföringen stred mot förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (Förordningen).

  3 Under tillsynsärendets gång (december 2012) trädde förteckningen över godkända hälsopåståenden enligt artikel 13.1 i Förordningen - som återfinns i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (Kommissionens godkännandeförordning) - i kraft. Sedan förteckningen trätt i kraft granskade Konsumentverket åter bolagets marknadsföring av VitaePro.

  4 KO väckte därefter talan i Marknadsdomstolen mot Vitaelab i september 2013, bl.a. med förbud mot användning av ett antal påståenden vid marknadsföringen av VitaePro. KO har därefter justerat sitt yrkande och preciserat grunden för sin talan på det sätt som framgår nedan.

  5 Marknadsdomstolen har genom beslut den 9 juni 2015 avslagit en begäran från KO om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av Förordningen.

  YRKANDEN M.M.

  6 KO har, som talan slutligt bestämts, yrkat att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Vitaelab att, vid marknadsföring av kosttillskottet VitaePro eller liknande produkt, på sätt som skett i markerade avsnitt i domsbilaga 1-2 och motsvarande delar av reklamfilmerna, eller genom att använda påståenden med väsentligen samma innebörd

 4. påstå eller ge intryck av att VitaePro ökar energi och orken

  (gul markering 1 i domsbilaga 1:5 läst för sig, gul markering 4 i domsbilaga 1:21 läst för sig, gula markeringar 7 och 8 i domsbilaga 1:23 lästa tillsammans, gula markeringar 9 och 10 i domsbilaga 1:26 lästa tillsammans samt gula markeringar 11 och 12 i domsbilaga 1:27 lästa tillsammans);

 5. påstå eller ge intryck av att VitaePro medför att smidighet, rörlighet, styrka och muskelstyrka kan bevaras eller behållas

  (grön markering i domsbilaga 1:2, röd markering i domsbilaga 1:21, gul markering 2 i domsbilaga 1:6, gul markering 6 i domsbilaga 1:22, gul markering 8 i domsbilaga 1:23, gul markering 10 i domsbilaga 1:26, gul markering 12 i domsbilaga 1:27 samt gul markering 14 i domsbilaga 1:28; samtliga angivna påståenden lästa var för sig);

 6. påstå eller ge intryck av att VitaePro ger smidighet, rörlighet, styrka och muskelstyrka samt motverkar stelhet, orörlighet, kraftlöshet, ömma muskler och slitenhet

  (gula markeringar 3 och 4 i domsbilaga 1:21 lästa tillsammans, gula markeringar 5 och 6 i domsbilaga 1:22 lästa tillsammans, gula markeringar 7 och 8 i domsbilaga 1:23 lästa tillsammans, gula markeringar 9 och 10 i domsbilaga 1:26 lästa tillsammans, gula markeringar 11 och 12 i domsbilaga 1:27 lästa tillsammans, gula markeringar 13 och 14 i domsbilaga 1:28 lästa tillsammans samt röd markering i domsbilaga 1:21 läst för sig);

 7. påstå eller ge intryck av att VitaePro kan användas varje dag som en del av en sund kost (grön markering i domsbilaga 1:2);

 8. ge intryck av att Astaxanthin, Lutein och Zeaxanthin har antioxidativa funktioner i människor (angiven markering i domsbilaga 2) och

 9. påstå att Astaxanthin, Lutein och Zeaxanthin kan kallas växternas immunsystem, och därmed ge intryck av att ämnena har en motsvarande effekt i människor

  (angiven markering i domsbilaga 2).

 10. KO har vidare yrkat att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Vitaelab att, vid marknadsföring av kosttillskottet VitaePro eller liknande produkt, utforma marknadsföringen så att det tydligt framgår vilket eller vilka bestämda godkända hälsopåståenden som är relevanta för respektive påstående om en allmän, icke specificerad gynnsam effekt av ämnet eller för livsmedlet för allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande.

  7 Vitaelab har bestritt KO:s yrkanden.

  8 KO och Vitaelab har var för sig framställt yrkanden om ersättning för rättegångskostnader.

  9 Vitaelab har för egen del, oavsett målets utgång i övrigt, yrkat att KO ska ersätta Vitaelab med 350 000 kr till följd av Marknadsdomstolens beslut att inte inhämta förhandsavgörande i målet i enlighet med KO:s begäran.

  10 Part har bestritt motparts yrkande avseende rättegångskostnader.

  GRUNDER

  11 Parterna har till grund för talan åberopat följande.

  KO

  Förbudsyrkande 1-3

  12 I första hand görs gällande att det handlar om otillåtna specifika hälsopåståenden. I första rummet gör KO gällande att det saknas godkända hälsopåståenden avseende produkten VitaePro, varför hälsopåståenden om VitaePro är otillåtna. I andra rummet gör KO gällande att påståendena ifråga är mer långtgående än de godkända hälsopåståendena som används i VitaePros marknadsföring och alltså inte har samma innebörd som de godkända hälsopåståendena. Påståendena strider mot artiklarna 10.1, 13.1 och 13.3 i Förordningen och är därför otillåtna i enlighet med lagstridighetsprincipen vid tillämpningen av 5 och 6 §§ marknadsföringslagen (2008:486), MFL.

  13 I andra hand, för det fall domstolen bedömer att marknadsföringen innehåller påståenden om en allmän, icke specificerad gynnsam effekt av ämnet eller livsmedlet för allmän hälsa, görs gällande att påståendena är otillåtna eftersom de är mer långtgående än de godkända hälsopåståendena som används i Vitaepros marknadsföring och alltså inte har samma innebörd som de godkända hälsopåståendena. Även med beaktande av visst utrymme...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL