Case of Marknadsdomstolen, November 19, 2015

Defense:2015-18
Resolution Date:November 19, 2015
Issuing Organization:Marknadsdomstolen
SUMMARY

Marknadsföring av havrebaserade livsmedel genom bl.a. påståenden och framställningar på näringsidkares produktförpackningar och webbplats har ansetts vara bl.a. misskrediterande med avseende på mjölk och mjölkprodukter. Även fråga om användning av s.k. hälsopåståenden i marknadsföring varit förenlig med förordning (EG) 1924/2006 om näringspåståenden och näringspåståenden om livsmedel.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

KÄRANDESvensk Mjölk Ekonomisk Förening, 702001-4234, Box 210, 101 24 StockholmOmbud: advokaterna K. L. och Y. A., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079,103 61 Stockholm

SVARANDEOatly AB, 556446-1043, Företagsvägen 42, 261 51 LandskronaOmbud: advokat C. R. och jur.kand. M. J., Öresund Advokat AB,Baltzarsgatan 30, 211 36 Malmö

SAKENMarknadsföring av havrebaserade livsmedel

______________________

DOMSLUT

 1. Marknadsdomstolen förbjuder Oatly AB vid vite av två miljoner (2 000 000) kr att vid marknadsföring av havrebaserade livsmedel

  i. på sätt som skett enligt domsbilagorna 1-3 använda formuleringarna

  - "No milk. No soy. No badness",

  - "No milk, no soy, no nonsense", och

  - "No milk, no soy, no craziness",

  eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av att mjölkprodukter, till skillnad från havrebaserade livsmedel, är dåliga för människor eller inte passar för människor,

  ii. på sätt som skett enligt domsbilaga 4 använda formuleringen

  - "No nothing that isn't necessary",

  eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av att mjölkprodukter, till skillnad från havrebaserade livsmedel, inte innehåller onödiga ingredienser, samt

  iii. på sätt som skett enligt domsbilaga 5 använda formuleringen

  - "It looks milk but isn't milk. It is made for humans (not baby cows)",

  eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av att mjölkprodukter, till skillnad från havrebaserade livsmedel, inte passar för människor.

 2. Marknadsdomstolen förbjuder Oatly AB vid vite av två miljoner (2 000 000) kr att vid marknadsföring av havredryck, på sätt som skett enligt domsbilaga 6

  använda formuleringen

  - "It's like milk, but made for humans",

  eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av att mjölk, till skillnad från havredryck, inte passar för människor.

 3. Marknadsdomstolen förbjuder Oatly AB vid vite av två miljoner (2 000 000) kr att vid marknadsföring av havrebaserade livsmedel, på sätt som skett på den aktuella förpackningen enligt domsbilaga 7, eller på väsentligen samma sätt, ge intryck av att havrebaserade livsmedel är ett klokare val än mjölkprodukter.

 4. Marknadsdomstolen ålägger Oatly AB vid vite av två miljoner (2 000 000) kr att vid marknadsföring av havrebaserade livsmedel med användning av påståendena "full of goodness", "liquid goodness", "all of their goodness" och "liquid goodness to keep your body fueled" - eller väsentligen samma påståenden som ger intryck av att havre är hälsosamt - låta dessa åtföljas av ett eller flera bestämda hälsopåståenden enligt artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel. Om ny eller ändrad rättsakt utfärdas, vars sakliga innehåll avviker från vad som i denna dom förutsatts gälla, upphör därmed åläggandet att vara gällande i det avseende som rättsakten har ändrats.

 5. Marknadsdomstolen förbjuder Oatly AB vid vite av två miljoner (2 000 000) kr att vid marknadsföring av havrebaserade livsmedel

  i. på sätt som skett enligt domsbilaga 8 använda formuleringen

  - "...but you don't have to think about the cow part. Straight up Swedish grown oats that will make whatever you want to make taste great and healthy and modern",

  eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av att användning av mjölkbaserad fraiche vid matlagning, till skillnad från Oatlys iMat fraiche, är omodern,

  ii. på sätt som skett enligt domsbilaga 9 använda formuleringen

  - "...this is not a substitute for cream. It's an upgrade",

  eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av att grädde och Oatlys iMat matlagningsgrädde har huvudsakligen likartad sammansättning och att Oatlys iMat är bättre än grädde, samt

  iii. på sätt som skett enligt domsbilaga 10 använda formuleringen

  - "...our fraiche provides an upgrade over creme fraiche and if you wonder what we mean by an upgrade, well we mean that you get the same great performance, but our fraiche is lighter and cleaner and healthier",

  eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av

  att mjölkbaserad fraiche och Oatlys iMat fraiche har huvudsakligen likartad sammansättning,

  att Oatlys iMat innehåller mindre fett än mjölkbaserad fraiche,

  att Oatlys iMat är renare än mjölkbaserad fraiche, eller

  att Oatlys iMat är mer hälsosam än mjölkbaserad fraiche.

 6. Marknadsdomstolen förbjuder Oatly AB vid vite av två miljoner (2 000 000) kr att vid marknadsföring av havrebaserade livsmedel, på sätt som skett enligt domsbilagorna 11 och 12, påstå eller ge sken av att Oatlys smaksatta havregurt innehåller väsentligen mindre socker än smaksatt mjölkbaserad yoghurt.

 7. Förbudet i punkten 1 i. första strecksatsen och punkten 2 i domslutet, såvitt avser förekomsten av formuleringarna på Oatlys produktförpackningar, träder i kraft den 19 december 2015.

 8. Marknadsdomstolen lämnar Svensk Mjölk Ekonomisk förenings talan i övrigt utan bifall.

 9. Oatly AB ska ersätta Svensk Mjölk Ekonomisk förening för rättegångskostnader med 1 259 800 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

  ______________________

  BAKGRUND

  Parterna

  1 Svensk Mjölk Ekonomisk förening (Svensk Mjölk) bildades 1932 och utgör en sammanslutning av näringsidkare inom mejeribranschen. Föreningen ägs numera av mejeriföretagen Arla Foods, Falköpings mejeri, Gefleortens Mejeriförening, Gäsene Mejeriförening, Norrmejerier och Skånemejerier ekonomisk förening som vart och ett bedriver näringsverksamhet inom mejeribranschen.

  2 Oatly AB påbörjade sin verksamhet 1993/94. Sedan mitten av 1990-talet bedrivs verksamheten i Oatly med moderbolaget Cereal Base CEBA AB. Oatly tillverkar och säljer havrebaserade livsmedel på den svenska marknaden, däribland havredryck.

  Målet

  3 Svensk Mjölk väckte den 25 september 2014 talan mot Oatly samt framställde de nedan upptagna yrkandena 1-7 om förbud för Oatly att använda de under dessa yrkanden angivna formuleringar, respektive ett åläggande för Oatly att framföra påståenden på visst angivet sätt, vid marknadsföring av havredryck och havrebaserade livsmedel.

  4 Marknadsdomstolen har genom beslut den 23 oktober 2014 avslagit dels ett yrkande från Oatly om avvisande av Svensk Mjölks talan, dels en begäran från Svensk Mjölk om interimistiskt förbud avseende yrkande 1 a och yrkande 2. Domstolen fann att Svensk Mjölk visat sannolika skäl för sin talan i denna del men att den begärda säkerheten var otillräcklig.

  5 Marknadsdomstolen har den 13 november 2014 lämnat en förnyad begäran från Svensk Mjölk om interimistiskt förbud avseende yrkande 1 a och yrkande 2 utan bifall på samma skäl som i det tidigare beslutet.

  6 Genom beslut den 12 januari 2015 har Marknadsdomstolen avslagit ett senare framställt yrkande från Oatly om avvisande av Svensk Mjölks talan och lämnat en begäran från svarandebolaget om precisering av delar av Svensk Mjölks yrkanden utan bifall.

  7 Marknadsdomstolen har genom beslut den 9 april 2015 avslagit en begäran från Oatly om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

  YRKANDEN M.M.

  8 Svensk Mjölk har yrkat att

 10. Marknadsdomstolen vid vite om två miljoner (2 000 000) kr eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt, förbjuder Oatly att vid marknadsföring av havrebaserade livsmedel, på sätt som skett, använda formuleringarna

  a) "No milk. No soy. No badness",

  b) "No milk, no soy, no nonsense",

  c) "No nothing that isn't necessary",

  d) "It looks milk but isn't milk. It is made for humans (not baby cows)",

  e) "No milk, no soy, no way", samt

  f) "No milk, no soy, no craziness",

  eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av att mjölkprodukter, till skillnad från havrebaserade livsmedel

  - är dåliga och/eller farliga för människor och/eller människokroppen, och/eller

  - inte är avsedda för människor och/eller människokroppen, och/eller

  - innehåller onödiga ingredienser.

 11. Marknadsdomstolen vid vite om två miljoner (2 000 000) kr eller annatbelopp som domstolen finner verkningsfullt, förbjuder Oatly att vid marknads-föring av havredryck, på sätt som skett, använda formuleringen

  - "It's like milk, but made for humans",

  eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av att mjölk och havredryck har huvudsakligen likartad sammansättning, och/eller att mjölk, till skillnad från havredryck

  - inte är avsedd för människor och/eller människokroppen, och/eller

  - är dålig för människor och/eller människokroppen.

 12. Marknadsdomstolen vid vite om två miljoner (2 000 000) kr eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt, förbjuder Oatly att vid marknadsföring av havrebaserade livsmedel, på sätt som skett, använda formuleringarna

  a) "wherever and whenever you would find yourself drinking milk or using it in a recipe 'back in the day', you can use Oat Drink today", och

  b) "When should you use it? Whenever you would use old school milk from cows..."

  eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av att mjölkprodukter, till skillnad från havrebaserade livsmedel, är omoderna.

 13. Marknadsdomstolen vid vite om två miljoner (2 000 000) kr eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt, förbjuder Oatly att vid marknadsföring av havrebaserade livsmedel på sätt som skett på den aktuella förpackningen enligt domsbilaga 7, eller på väsentligen samma sätt, ge intryck av

  att havrebaserade livsmedel är ett klokare val än mjölkprodukter,

  att mjölkprodukter, till skillnad från havrebaserade livsmedel, är dåligt, och

  att välja mjölkprodukter istället för havrebaserade livsmedel är oklokt.

 14. Marknadsdomstolen vid vite om två miljoner (2 000 000) kr eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt, ålägger Oatly att vid marknadsföring av havrebaserade livsmedel koppla ospecifika hälsopåståenden som ger intryck av att havre är hälsosamt, till bestämda hälsopåståenden.

 15. ...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL