Case nº UM2239-17 of Migrationsöverdomstolen, May 15, 2018

President:1
Resolution Date:May 15, 2018
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har under tre månader av sin fyraåriga tillståndstid haft en lön som understigit schablonbeloppet och arbetsgivaren har inte redovisat hans semesterförmåner på ett tydligt sätt. Vid en helhetsbedömning av om förutsättningarna för tillstånd varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder har anställningsvillkoren inte bedömts... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

AM beviljades uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige fr.o.m. den 20 februari 2012 t.o.m. den 20 februari 2014 för arbete som isoleringsmontör hos Belstroj AB. Han lämnade in en ansökan om förlängt tillstånd och beviljades därefter uppehålls- och arbetstillstånd fr.o.m. den 21 februari 2014 t.o.m. den 21 februari 2016 för arbete som isoleringsmontör. Hans maka, IM, beviljades under motsvarande perioder uppehålls- och arbetstillstånd som familjemedlem till honom. Den 27 december 2015 ansökte makarna om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd.

Migrationsverket avslog den 5 augusti 2016 AM:s ansökan om uppehållstillstånd- och arbetstillstånd och beslutade samtidigt att utvisa honom. Som skäl för beslutet angav Migrationsverket i huvudsak följande. AM har varit tillsvidareanställd hos Belstroj AB sedan den 15 februari 2011. Hans tidigare uppehålls- och arbetstillstånd grundades på ett erbjudande om tillsvidareanställning med omfattning på 100 procent och fast månadslön. Han erbjöds en månadslön på 25 500 kr vid första tillfället och 33 000 kr vid förlängningstillfället. AM:s arbetsgivare har inte betalat ut lön till honom som är i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Han har inte heller fått lön som motsvarat den lön som erbjudits, räknat på antal timmar han har arbetat per månad. Förutsättningarna för arbetstillståndet har därför inte varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder. Migrationsverket kan därför inte bevilja AM permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det kan inte heller anses finnas särskilda skäl att bevilja honom fortsatt arbetstillstånd. Det finns heller inte förutsättningar att bevilja honom uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Migrationsverket avslog samma dag IM:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd som familjemedlem till sin make och beslutade samtidigt att utvisa henne. Beslutet motiverades i huvudsak med att makens ansökan inte hade beviljats och att det inte heller fanns några synnerligen ömmande omständigheter för att bevilja henne uppehållstillstånd.

AM och IM överklagade Migrationsverkets beslut. Makarna yrkade att de skulle beviljas de sökta tillstånden och anförde bl.a. följande. Migrationsverket har grundat besluten på felaktiga uppgifter vad gäller lön enligt kollektivavtal. Migrationsverket har hämtat in uppgifter om lägsta kollektivavtalsenliga löner från fackförbundet Svenska Byggnadsarbetareförbundet för aktuella år. Av dessa uppgifter framgår vilken timlön som gäller för arbetstagare med yrkesbevis för respektive år. Det framgår även att det är endast 88 procent av den lönen som gäller för arbetstagare utan yrkesbevis. AM:s arbetsgivare har intygat att han inte har yrkesbevis. Hans lön är enligt praxis i branschen en ackordslön, varför den varierar över tid. Utlovad lön enligt anställningserbjudandena utgörs därför av uppskattad snittlön. Hans timlön har dock alltid överstigit den för honom gällande minimilönen. AM anlände till Sverige i maj 2008 och har utan avbrott befunnit sig i landet sedan dess. Han har anpassat sig till den svenska arbetsmarknaden, haft hög lön och aldrig haft längre uppehåll från arbetet. Han har därför i hög grad bidragit till den svenska samhällsutvecklingen. Han talar dessutom flytande svenska och har tagit svenskt körkort. De har förstahandskontrakt på sin lägenhet och är helt anpassade efter svenska förhållanden. De har inget kvar i Vitryssland som binder dem dit.

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och anförde i huvudsak att uppgifterna från den fackliga organisationen inte fråntar bolaget dess ansvar att betala ut den lön som angetts i anställningsavtalet.

Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (2017-01-27, ordförande Hanö och tre nämndemän), beslutade genom den överklagade domen att avslå överklagandet med i huvudsak följande motivering. Migrationsverket har i sitt beslut avseende AM konstaterat att arbetsgivaren hittills inte har betalat ut lön till AM som är i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen och inte heller i enlighet med det anställningserbjudande som tidigare lämnats. Förutsättningarna för arbetstillståndet har därför enligt Migrationsverket inte varit uppfyllda under de tidigare tillståndsperioderna.

Migrationsdomstolen konstaterar utifrån vad som har framkommit i målet att AM har erhållit lön som är i nivå med det för honom gällande kollektivavtalet. Vad gäller den utbetalade lönens överensstämmelse med erbjuden lön har AM uppgett att utlovad lön enligt anställningserbjudandena utgörs av uppskattad snittlön.

Migrationsdomstolen konstaterar att AM har fått en lägre lön än den lön han erbjudits. Domstolen konstaterar vidare att den erbjudna lönen utgör en del av det underlag som Migrationsverket har haft att ta ställning till vid bedömningen av om AM skulle beviljas arbetstillstånd under den tidigare tillståndsperioden. Arbetsgivaren har inte infriat de erbjudna anställningsvillkoren under tillståndsperioden. Förutsättningarna som låg till grund för prövningen av arbetstillståndet och som innebar att AM beviljades arbetstillstånd har således inte varit uppfyllda under tillståndsperioden. AM kan därför inte beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716).

Eftersom förutsättningarna för arbetstillståndet inte har varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden kan AM inte heller beviljas uppehålls- och arbetstillstånd med stöd av bestämmelsen om förlängning av särskilda skäl i 6 kap. 2 a § utlänningslagen.

Migrationsdomstolen finner vid en sammantagen bedömning av vad som har framkommit i målet att klagandena förvisso anpassat sig till Sverige i flera avseenden men att det inte föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter som innebär att uppehållstillstånd kan beviljas enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen. Inte heller har någon annan grund för att bevilja klagandena uppehålls- och arbetstillstånd framkommit.

AM och IM överklagade domen och yrkade i första hand att de skulle beviljas permanent uppehållstillstånd och i andra hand att de skulle beviljas förlängda uppehålls- och arbetstillstånd. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande.

AM har under tidigare tillståndstid haft en anställning som gjort det möjligt för honom att försörja sig. Lönen och övriga anställningsvillkor har inte varit sämre än de villkor som följer av gällande kollektivavtal. Han har erbjudits fortsatt anställning hos samma arbetsgivare och de erbjudna anställningsvillkoren uppfyller kraven för arbetstillstånd. Han har i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren haft uppehållstillstånd för arbete och han har kunnat försörja sig på sin anställning.

Migrationsverket har inte tidigare anfört att försörjningskravet inte är uppfyllt i deras ärenden. AM har enligt sitt anställningsavtal med Belstroj AB haft en viss bestämd timlön. Hans månadsinkomst har varierat över tid beroende på hur mycket han har arbetat. Av den anledningen har arbetsgivaren i Migrationsverkets formulär...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL