Case of Marknadsdomstolen, August 15, 2016

Defense:2016-12
Resolution Date:August 15, 2016
Issuing Organization:Marknadsdomstolen
SUMMARY

Påståenden i marknadsföring avseende receptbelagda veterinärmedicinska läkemedel har ansetts vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:486).

 
FREE EXCERPT

REFERAT

KÄRANDEIntervet Aktiebolag, 556540-6740, Box 6195, 102 33 StockholmOmbud: advokaterna N. W. och B. H-H., Linklaters Advokatbyrå AB, Box 7833, 103 98 Stockholm

SVARANDENord Vacc Läkemedel Aktiebolag, 556323-1090, Box 112, 129 22 Hägersten Ombud: advokaten S. N. och jur. kand. E. H., Advokatfirman NorelidHolm,Box 7394, 103 91 Stockholm

SAKENMarknadsföring av veterinärmedicinska läkemedel

______________________

DOMSLUT

 1. Marknadsdomstolen förbjuder Nord Vacc Läkemedel Aktiebolag vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av det veterinärmedicinska läkemedlet Eryseng Parvo, på det sätt som skett enligt domsbilagorna 1-3, eller annat liknande sätt, använda följande påståenden eller andra liknande påståenden avseende Eryseng Parvos egenskaper och effekter:

  1.1 "bättre immunsvar",

  1.2 "snabbare immunsvar",

  1.3 "minskade reproduktiva förluster",

  1.4 "större kullar",

  1.5 "längre duration",

  1.6 "Effektivt skydd med långvarig immunitet", och

  1.7 "kraftfullt adjuvans".

 2. Marknadsdomstolen förbjuder Nord Vacc Läkemedel Aktiebolag vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av det veterinärmedicinska läkemedlet Suiseng, på det sätt som skett enligt domsbilagorna 4 och 5, eller annat liknande sätt, använda följande påståenden eller andra liknande påståenden avseende Suisengs egenskaper och effekter:

  2.1 "förebygger plötslig död av suggor orsakad av Cl. novyi",

  2.2 "a new type of immunity",

  2.3 "produces less FEVER",

  2.4 "Less ADVERSE REACTIONS", och

  2.5 "neutralizes the α toxin of clostridium novyi responsible for sudden death in sows".

 3. Nord Vacc Läkemedel Aktiebolag ska ersätta Intervet Aktiebolag dess rättegångskostnader med 231 200 kr, varav 200 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

  ______________________

  BAKGRUND

  1 Intervet Aktiebolag (Intervet) är specialiserat på utveckling, tillverkning och distribution av veterinärmedicinska läkemedel. Intervet ingår i läkemedelskoncernen Merck och marknadsför koncernens veterinärmedicinska läkemedel i Sverige.

  2 Nord Vacc Läkemedel Aktiebolag (Nordvacc) marknadsför veterinärmedicinska läkemedel mot bland annat den svenska marknaden. Genom samarbete med det spanska företaget Laboratorios Hipra S.A. (Hipra) marknadsför och säljer Nordvacc de av Hipra tillverkade receptbelagda veterinärmedicinska läkemedlen Eryseng Parvo och Suiseng. Produkterna används för vaccination av svin i syfte att motverka vissa typer av infektioner.

  3 Intervet väckte i april 2015 talan mot Nordvacc med förbud mot användningen av vissa påtalade påståenden i marknadsföringen av produkterna Eryseng Parvo och Suiseng.

  4 Genom beslut den 26 maj 2015 har Marknadsdomstolen interimistiskt förbjudit Nordvacc vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av de veterinärmedicinska läkemedlen Eryseng Parvo och Suiseng använda de påtalade påståendena eller andra liknande påståenden avseende Eryseng Parvos respektive Suisengs egenskaper och effekter för tiden intill dess ett slutligt avgörande föreligger.

  YRKANDEN M.M.

  5 Intervet har yrkat att Marknadsdomstolen ska förbjuda Nordvacc

 4. vid vite av en miljon (1 000 000) kr, eller annat verkningsfullt vite, att vid marknadsföring av det veterinärmedicinska läkemedlet Eryseng Parvo, på det sätt som skett eller annat liknande sätt, använda följande påståenden eller andra liknande påståenden avseende Eryseng Parvos egenskaper och effekter:

  1.1 "bättre immunsvar",

  1.2 "snabbare immunsvar",

  1.3 "minskade reproduktiva förluster",

  1.4 "större kullar",

  1.5 "längre duration",

  1.6 "Effektivt skydd med långvarig immunitet", och

  1.7 "kraftfullt adjuvans".

 5. vid vite av en miljon (1 000 000) kr, eller annat verkningsfullt vite, att vid marknadsföring av det veterinärmedicinska läkemedlet Suiseng, på det sätt som skett eller annat liknande sätt, använda följande påståenden eller andra liknande påståenden avseende Suisengs egenskaper och effekter:

  2.1 "förebygger plötslig död av suggor orsakad av Cl. novyi",

  2.2 "a new type of immunity",

  2.3 "produces less FEVER",

  2.4 "Less ADVERSE REACTIONS", och

  2.5 "neutralizes the α toxin of clostridium novyi responsible for sudden death in sows".

  6 Nordvacc har medgivit Intervets talan i dess helhet.

  7 Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

  GRUNDER

  8 Intervet har till grund för sin talan åberopat följande.

  9 Nordvaccs påståenden avseende Eryseng Parvo och Suiseng överensstämmer inte till alla delar med de uppgifter som anges i produktresuméerna för respektive produkt och står därför i strid med Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel, LVFS 2009:6. Marknadsföringen är på denna grund, i enlighet med den s.k. lagstridighetsprincipen, oförenlig med god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Nordvaccs marknadsföring är sådan att den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och är således otillbörlig.

  10 Utöver att Nordvaccs påståenden avseende Eryseng Parvo och Suiseng inte överensstämmer med de aktuella produktresuméerna är påståendena vilseledande ifråga om Nordvaccs näringsverksamhet, i synnerhet såvitt avser Eryseng Parvos och Suisengs kvalitet och utmärkande egenskaper. Påståendena är vidare obestyrkta i såväl produktresuméer som vetenskapliga studier. Nordvaccs marknadsföring är sådan att den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och är således otillbörlig enligt 8 § MFL.

  11 Nordvaccs påståenden avseende Eryseng Parvo och Suiseng är slutligen formulerade på ett osakligt och icke vederhäftigt sätt genom överdrifter avseende produkternas egenskaper, vilseledande jämförelser och obestyrkta påståenden som är ägnade att vilseleda. Nordvaccs marknadsföring står därför i strid med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER) och är följaktligen, i strid med 5 § MFL, oförenlig med god marknadsföringssed.

  12 Nordvacc har i enlighet med sin inställning i själva saken inte åberopat någon grund för talan.

  UTVECKLING AV TALAN

  13 Intervet har till utveckling av sin talan huvudsakligen anfört följande.

  Intervets produkter

  14 Bland Intervet-koncernens produkter finns receptbelagda veterinärmedicinska produkter för dels passiv immunisering av spädgrisar genom aktiv immunisering av suggor och gyltor i syfte att under de första levnadsdygnen minska dödlighet och kliniska tecken orsakade av E. coli-stammar samt av C. perfringens typ C, dels aktiv immunisering av gyltor, suggor och galtar mot sjukdom orsakad av infektion med rödsjuka (Erysipelothrix rhusiopathiae) samt mot för tidig fosterdöd orsakad av parvovirusinfektion. Intervet marknadsför dessa produkter i Sverige under namnen Porcilis ColiClos och Porcilis...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL