Case nº UM3435-15 of Migrationsöverdomstolen, October 27, 2015

President:1
Resolution Date:October 27, 2015
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

En utlänning har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige under fyra år. Han har inte bedömts uppfylla kriterierna för att få ett permanent uppehållstillstånd. Det finns inte heller särskilda skäl för att bevilja honom ytterligare ett tidsbegränsat tillstånd.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

NK ansökte i april 2009 om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete. Migrationsverket beviljade hans ansökan för tiden den 2 juli 2009 till den 2 juli 2011. NK ansökte om förlängning av sitt tillstånd, vilket Migrationsverket beviljade för perioden den 3 juli 2011 till och med den 3 juli 2013. I april 2013 ansökte NK om permanent uppehållstillstånd och åberopade att han haft anställning i 48 månader sedan år 2009 och att han nu hade en ny tillsvidareanställning. Migrationsverket behandlade hans ansökan som att den även inkluderade en ansökan om förlängt uppehållstillstånd på grund av arbete.

Den 4 september 2014 avslog Migrationsverket NK:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd och utvisade honom ur Sverige. Som skäl för beslutet anförde Migrationsverket i huvudsak att NK under tillståndstiden deklarerat inkomster där han som mest haft en genomsnittlig månadsinkomst på ca 10 600 kr. Hans inkomster för åren 2009-2013 var ca 37 000 kr, 91 000 kr, 128 000 kr respektive 92 000 kr per år. Han hade inte skickat in några lönespecifikationer för åren 2009-2012. Inte heller hade han i inkomsttabeller klargjort vilka månader han hade arbetat eller vad han hade haft för lön. Migrationsverket ansåg att de inkomstnivåer som NK haft inte visade att han under den tiden han haft tillstånd arbetat i sådan omfattning att han kunde anses ha fått en så stark anknytning till Sverige och svensk arbetsmarknad att ett permanent uppehållstillstånd kunde beviljas. Migrationsverket ansåg vidare att den nya tillsvidareanställning som han hänvisat till inte utgjorde ett sådant särskilt skäl att han kunde beviljas arbetstillstånd för ytterligare två år.

NK överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen och yrkade att han skulle beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Det faktum att hans lön under föregående tillståndsperiod understigit Migrationsverkets uppställda lönekrav på 13 000 kr är inte skäl för att avslå ansökan, utan verket borde ha beaktat anledningen till att hans inkomster understigit lönekravet. Hans arbetsgivare kunde på grund av rådande ekonomiska förhållanden inte erbjuda honom arbete i större omfattning än 50 procent. Migrationsverket hade endast beaktat inkomster från åren 2009-2012. Under år 2013 hade hans årsinkomst varit ca 168 000 kr, vilket motsvarar en genomsnittlig månadslön på ungefär 14 000 kr. Hans genomsnittliga månadslön hade överstigit den som beräknats av Migrationsverket om tillståndsperioden om fyra år hade räknats från anställningsdatumet den 1 september 2009. Han hade aldrig behövt försörjningsstöd och sedan den 1 maj 2013 har han en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare med en månadslön som med råge överstiger lönekravet. Det borde även fästas stor vikt vid att han bott i Sverige sedan 2006 och därför anpassat sig till Sverige.

Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (2015-04-01, ordförande Billing), avslog NK:s överklagande. Migrationsdomstolen konstaterade i fråga om NK:s ansökan om permanent uppehållstillstånd att han under långa perioder arbetat i så begränsad omfattning att hans inkomst understigit försörjningskravet. Han hade t.ex. under 2010 och 2012 endast haft en genomsnittlig lön om ungefär 7 700 kr per månad och under 2011 en genomsnittlig lön om ungefär 10 600 kr per månad. Under den tiden kunde han inte genom sitt arbete anses ha bidragit till samhällsutvecklingen och därmed inte heller ha fått en stark anknytning till Sverige. Det saknades därför förutsättningar att bevilja NK permanent uppehållstillstånd.

I fråga om förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av arbete hänvisade migrationsdomstolen till att Migrationsöverdomstolen i sitt avgörande MIG 2015:11 uttalat att en förlängning av ett arbetstillstånd inte bör beviljas om det framkommer att förutsättningarna för arbetstillståndet inte varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden samt att kravet på att den anställde ska kunna försörja sig medför att bruttomånadslönen bör uppgå till minst 13 000 kr. Migrationsdomstolen fann att NK inte uppfyllt förutsättningarna för arbetstillstånd under den tidigare tillståndsperioden och att hans ansökan om förlängning därmed inte kunde...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL