Case nº UM9643-12 of Migrationsöverdomstolen, March 20, 2014

President:1
Resolution Date:March 20, 2014
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

En utlänning har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin maka, som är bosatt i Sverige. Uppehållstillstånd har vägrats med hänvisning bl.a. till att makan medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller i vart fall förtigit omständigheter som varit av betydelse för att hon själv skulle beviljas uppehållstillstånd.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

A, medborgare i Bosnien och Hercegovina, ansökte första gången om uppehållstillstånd i Sverige i september 2005 och åberopade då anknytning till C, bosatt i Sverige. Ansökan avslogs av Migrationsverket den 20 december 2006 med hänvisning till att förhållandet dem emellan bedömdes vara ett skenförhållande som ingåtts uteslutande i syfte att A skulle beviljas uppehållstillstånd i Sverige. I bedömningen vägdes bl.a. in att B, som A var gift med mellan 1995 och 2005 och som är mor till A:s två barn, i sin tur hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till C:s före detta make, D. Beslutet överklagades till migrationsdomstolen som avslog överklagandet den 23 april 2007. Migrationsöverdomstolen beslutade den 4 juli samma år att inte bevilja prövningstillstånd. A ansökte därefter åter om uppehållstillstånd i juli 2007 på grund av anknytning till C. Migrationsverket avslog hans nya ansökan den 16 juni 2008 med samma motivering som tidigare. Beslutet överklagades till migrationsdomstolen som avslog överklagandet den 6 mars 2009.

I april 2011 ansökte A för tredje gången om bl.a. uppehållstillstånd i Sverige, nu på grund av anknytning till sin tidigare hustru B som är bosatt här och som han planerade att gifta om sig med. De ingick äktenskap med varandra i Bosnien och Hercegovina i juli 2012. I september samma år beviljades B och hennes barn svenskt medborgarskap.

Dessförinnan, den 22 februari 2012, beslutade Migrationsverket att avslå A:s ansökan. Som skäl för beslutet anförde verket bl.a. följande. A och B har lämnat sådan information om varandra och sitt förhållande att förhållandet framstår som seriöst. B är folkbokförd på samma adress som D, den person hon tidigare beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till, och dennes hustru C, dvs. A:s tidigare anknytningsperson. A har själv uppgett att han inte haft något seriöst förhållande sedan han och B skilde sig 2005, trots att han vid två tillfällen ansökt om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till C. Vidare upphörde B:s och D:s samboförhållande en kort tid efter det att B beviljats permanent uppehållstillstånd. D och C gifte om sig relativt snart efter detta. Av folkbokföringsuppgifterna framgår att D flyttade till sin före detta hustru direkt efter det att samboförhållandet mellan honom och B upphörde. B:s uppgifter beträffande D:s flytt stämmer alltså inte överens med folkbokföringsuppgifterna. Dessa omständigheter talar starkt för att B:s förhållande med D inte varit seriöst i utlänningslagens mening. Att D uppges vara far till det yngsta av B:s tre barn påverkar inte den bedömningen. B bedöms ha fått sitt uppehållstillstånd genom att medvetet lämna oriktiga uppgifter om sitt förhållande till A och sitt förhållande till D. Med hänvisning till Utlänningsnämndens avgörande UN 492-05 vore det därför stötande om A kunde beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till henne.

A överklagade Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2012-10-14, ordförande Huldén samt tre nämndemän), som i sin dom också hänvisade till avgörandet UN 492-05 från Utlänningsnämnden och avslog överklagandet med i huvudsak följande motivering. Mot bakgrund av det som förekommit i målet vad gäller grunderna för B:s uppehållstillstånd i Sverige finns det skäl att ifrågasätta om hennes dåvarande förhållande med anknytningspersonen D var seriöst i utlänningslagens mening. Den omständigheten att B och anknytningspersonen inte hade ett seriöst förhållande skulle ha haft en avgörande inverkan på bedömningen av hennes uppehållstillstånd. B har fått sitt uppehållstillstånd genom att medvetet lämna oriktiga uppgifter om sitt förhållande till A och sitt förhållande till sin egen anknytningsperson D. Hon kan därmed inte själv anses utgöra anknytningsperson och Migrationsverket har därför haft fog för att avslå A:s ansökan om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till henne.

A överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att Migrationsöverdomstolen, med ändring av migrationsdomstolens dom, skulle bevilja honom uppehållstillstånd i Sverige. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Hans hustru och barn har blivit svenska medborgare. På grund av detta bör de anses som lämpliga anknytningspersoner. Den dom enligt vilken B beviljades permanent uppehållstillstånd har vunnit laga kraft. Vad som fastställts i samband med denna dom kan inte ändras. För det fall Migrationsverket anser...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL