Case nº ÖH10956-13 of Svea hovrätt, June 09, 2014

Resolution DateJune 09, 2014
Issuing OrganizationSvea hovrätt

REFERAT

Hyresnämnden i Stockholm

R.T. hyrde sedan 2006 en lägenhet om två rum och kök. Hyresgästen sades upp till den

30 juni 2013 och Heimstaden Fyren AB (hyresvärden) yrkade att hyresavtalet inte skulle förlängas.

R.T. motsatte sig att hyresavtalet skulle upphöra och yrkade uppskov med avflyttningen. Hyresvärden medgav inget uppskov.

Hyresvärden anförde bl.a. följande. I första hand har R.T. orsakat särskilt allvarliga störningar och har inte rätt till förlängning av hyresavtalet då hyresrätten är förverkad. Bestämmelserna i 12 kap. 42 § första stycket 6 och 12 kap. 46 § första stycket 1 jordabalken åberopas. I andra hand har hon inte rätt till förlängning av hyresavtalet då hon genom orsakandet av brand i lägenheten åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. Hon har också åsidosatt sina förpliktelser genom att på annat sätt vara störande och inte betala hyror i rätt tid. Bestämmelserna i 12 kap 46 § första stycket 2 jordabalken åberopas.

Hyresnämnden (f.d. hyresrådet Håkan Julius samt intresseledamöterna Lars Backman och Simon Safari) anförde i beslut den 12 november 2013 följande.

SKÄL

Hyresnämnden uppfattar hyresvärdens grunder för ansökan enligt följande. I första hand gör hyresvärden gällande att hyresrätten är förverkad genom att R.T. orsakat brand i lägenheten den 10 mars 2013, och att detta utgör en särskilt allvarlig störning enligt 12 kap. 25 § tredje stycket jordabalken. Någon rättelseanmaning behövs då inte och hyresavtalet ska därför upphöra vid hyrestidens utgång (12 kap. 46 § första stycket 1 jordabalken). I andra hand gör hyresvärden gällande att R.T. i allt fall åsidosatt sina skyldigheter enligt hyresavtalet genom att hon orsakat branden, att störningar förekommit i trapphuset den 23 juli 2013, samt att hon försummat hyresbetalningar. Hon har åsidosatt sina skyldigheter enligt hyresavtalet i så hög grad att det skäligen bör upphöra (12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken).

Är hyresrätten förverkad genom att hyresgästen orsakat brand i lägenheten?

Hyresnämnden konstaterar att brand uppstått i R.T:s lägenhet som upptäcktes av grannar på morgonen den 10 mars 2013, varefter polis och brandkår kom till platsen. Förundersökningen om mordbrand har lagts ned. Den har därefter återupptagits och överlämnats av polisen till åklagare för bedömning om det finns grund för åtal mot R.T. för allmänfarlig vårdslöshet.

Vid hyresnämnden skiljer sig parternas uppgifter om händelseförloppet vid branden åt. Några säkra slutsatser om förloppet kan inte dras av vittnesbevisningen och övrig utredning. Hyresnämnden finner därför inte visat att händelseförloppet varit ett annat än det som R.T. själv har redovisat och som bär sannolikhetens prägel. Det är då inte utrett att R.T. har anlagt branden med uppsåt. Vad hon anfört innebär emellertid att hon haft levande ljus tända trots intag av sömnmedel. Hon har enligt hyresnämndens mening därför varit i någon grad vårdslös. Då hon upptäckt branden har hon försökt att släcka den vid två tillfällen, men brandkår har tillkallats av annan. Branden har orsakat vissa materiella skador.

Särskilt allvarliga störningar i den mening som avses i 12 kap. 25 § tredje stycket jordabalken kan enligt förarbetena (prop. 1992/93:115 s. 21) föreligga om hyresgästen har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som har samband med boendet, t.ex. mordbrand i huset eller våld eller hot mot någon som bor där. Det kan också vara fråga om situationer där det kan förutses att en begäran om rättelse från hyresvärden inte kommer att leda till rättelse och störningarna kan betecknas som outhärdliga för de boende. Så kan vara förhållandet när hyresgästen på grund av kvalificerat drogmissbruk, psykisk sjukdom eller liknande problem inte klarar av ett eget boende.

Även om R.T. uppenbarligen har vissa psykiska problem och har haft...

To continue reading

Request your trial