Case nº B-126-2014 of Arbetsdomstolen, June 17, 2015

Defense2015-39
Resolution DateJune 17, 2015
Issuing OrganizationArbetsdomstolen

REFERAT

Parter:

EVRY Business Applications AB; M.K.; Xperitus AB

Nr 39

EVRY Business Applications AB i Huskvarna

mot

M.K. i Jönköping och Xperitus AB i Jönköping

samt

M.K. i Jönköping

mot

EVRY Business Applications AB i Huskvarna.

Överklagade avgörandet: Jönköpings tingsrätts dom den 10 oktober 2013 i mål nr T 3676-12

Tingsrättens dom, se bilaga.

Bakgrund och tvisten

EVRY Business Applications AB (Evry) och Xperitus AB (Xperitus) utför datakonsulttjänster åt företag som använder affärssystemet JD Edwards. Evry tillhandahåller även programvarulicenser för JD Edwards. M.K. var tidigare anställd hos Evry och ingick i bolagets ledningsgrupp. I M.K:s anställningsavtal med Evry anges att han inte får yppa eller kopiera material som han tagit del av inom ramen för sitt arbete hos Evry. Den 14 juni 2012 sade han upp sig från sin anställning i bolaget. Anställningen upphörde den 14 september 2012. Den 15 september 2012 började han att arbeta hos Xperitus.

Evry har upprättat en kunddatabas som innehåller uppgifter om kunder, kontaktpersoner, pågående projekt m.m. Den 3 juni 2012 förde M.K. över ett stort antal uppgifter ur denna kunddatabas till ett dropboxkonto som han disponerade och sparade där uppgifterna i Excel format. Den 16 juli 2012 exporterade M.K. innehållet i de nyss nämnda excel-filerna till en fil som skapats med Microsoft Office-verktyget Access, vilken är en enkel form av databas (accessdatabasen). Även accessdatabasen sparades på det aktuella dropboxkontot. Någon gång mellan den 17 och 24 september 2012 - dvs. efter det att M.K. påbörjat sin anställning hos Xperitus - ändrade han mappstrukturen i sin dropbox, varvid filerna lades i en mapp med namnet "Xperitus". Accessdatabasen har sparats den 20 september 2012.

Dropbox är en datalagringstjänst. Den som har tillgång till tjänsten kan spara datafiler på ospecificerade servrar som disponeras av Dropbox och filerna blir därigenom för användaren åtkomliga via internet från vilken dator som helst, t.ex. genom att en dropboxklient laddas ner till datorn och kopplas till dropboxkontot. Om så sker kommer normalt en kopia av filerna på dropboxkontot att sparas även lokalt på användarens dator.

Den 20 september 2012 fanns kopior av de aktuella excel-filerna och accessdatabasen i vart fall på den eller de ospecificerade servrar där Dropbox lagrar data, på M.K:s stationära hemdator samt på en server på Evrys kontor (den s.k. demoservern). Filerna och accessdatabasen innehöll alltså uppgifter ur kunddatabasen. M.K. har även haft en dropboxklient installerad på en Ipad. Parterna är oense om en kopia av de aktuella filerna även funnits på denna och på en bärbar dator som användes av M.K:s fru.

Ett par dagar efter att M.K. slutat sin anställning upptäckte personal vid Evry att M.K. fört över uppgifter ur kunddatabasen till filer på det aktuella dropboxkontot på sätt som nyss beskrivits.

Den 8 november 2012 väckte Evry talan mot M.K. och Xperitus. Evry yrkade att M.K. och Xperitus skulle förpliktas att betala skadestånd enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) och lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (företagshemlighetslagen). Evry yrkade vidare att M.K. och Xperitus vid vite ska förbjudas att framställa exemplar av eller sprida Evrys kunddatabas (enligt upphovsrättslagen) samt utnyttja eller röja Evrys företagshemligheter i form av Evrys kunddatabas (enligt företagshemlighetslagen). Evry yrkade att tingsrätten skulle besluta om vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt avgjorts. Evry yrkade också att tingsrätten skulle besluta om intrångsundersökning enligt upphovsrättslagen.

Tingsrätten biföll den 8 november 2012 Evrys yrkanden om interimistiskt vitesförbud och om intrångsundersökning. Dagen därpå - den 9 november 2012 - genomfördes intrångsundersökningar i M.K:s bostad och i Xperitus lokaler samt hos tre ställföreträdare för Xperitus. Förrättningarna avslutades den 13 december 2012.

I den överklagade domen ålade tingsrätten M.K. att betala visst skadestånd till Evry för brott mot upphovsrättslagen, medan talan mot M.K. för brott mot företagshemlighetslagen avslogs. Tingsrätten avslog Evrys talan mot Xperitus helt. Vidare biföll tingsrätten Evrys yrkande om vitesförbud mot M.K. enligt upphovsrättslagen och beslutade att det interimistiska vitesförbudet i denna del skulle bestå. Tingsrätten avslog övriga yrkanden om vitesförbud.

Yrkanden

Evry har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, helt ska bifalla Evrys talan vid tingsrätten samt befria Evry från skyldigheten att betala ersättning för Xperitus rättegångskostnader vid tingsrätten, och förplikta Xperitus och M.K. att betala ersättning för Evrys rättegångskostnader där.

M.K. har anslutningsvis yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla Evrys talan avseende förbud och skadestånd, enligt domslutet punkterna 2 och 4 samt förplikta Evry att betala ersättning för M.K:s rättegångskostnader vid tingsrätten.

Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden och yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har samma bevisning som vid tingsrätten tagits upp.

Som grund för och till utveckling av talan har parterna åberopat detsamma som vid tingsrätten.

Domskäl

Utgör kunddatabasen ett upphovsrättsligt skyddat verk?

En första fråga är om kunddatabasen skyddas av 1 § upphovsrättslagen. Enligt denna bestämmelse har upphovsmannen upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk som denne skapat. Upphovsrätten innefattar, med vissa inskränkningar, en uteslutande rätt att förfoga över verket genom bl.a. att framställa exemplar av det (2 § upphovsrättslagen).

Kraven för upphovsrättsligt skydd kommer i lagtexten till uttryck genom orden "skapat" och "verk". Med utgångspunkt i förarbetena har i rättspraxis antagits att en förutsättning för upphovsrätt är att den litterära eller konstnärliga prestationen uppvisar ett visst mått av självständighet och individuell särprägel eller, med ett annat uttryck, att den uppvisar originalitet. Som en sammanfattande beskrivning av vad som ger en prestation upphovsrättsligt skydd används begreppet verkshöjd. Vilka närmare krav som ställs i dessa avseenden kan variera mellan olika typer av upphovsrättsligt skyddade verk (se till det föregående t.ex. NJA 2009 s. 159, NJA 2004 s. 149 och NJA 2002 s. 178).

Upphovsrätt m.m. till databaser regleras i EU:s direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser (databasdirektivet) och 1 § upphovsrättslagen ska tolkas i ljuset av detta. Den svenska språkversionen av direktivet är inte i alla delar rättvisande.

Med databaser avses i direktivet en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt eller metodiskt sätt och som var för sig är tillgängliga genom elektroniska medier eller på något annat sätt. Med databas avses inte de datorprogram som används när en databas tillverkas eller används (artikel 1).

En databas ska, enligt databasdirektivet, åtnjuta upphovsrättsligt skydd om den på grund av urvalet eller sammanställningen av innehållet i databasen utgör ett intellektuellt verk som upphovsmannen skapat (artikel 3.1, i engelsk språkversion "databases which, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitute the author's own intellectual creation"). Av EU-domstolens praxis framgår följande. En databas ska omfattas av upphovsrätt om databasens struktur utgör ett intellektuellt verk. Med begreppet struktur avses hur upphovsmannen väljer ut, sammanställer och arrangerar de uppgifter som ingår i databasen. Begreppet syftar inte på de olika uppgifterna som ingår i databasen eller skapandet av dessa. Begreppet intellektuellt verk syftar på verkets egenart. Något krav på kvalitet eller estetiskt värde uppställs inte. Ifråga om databaser är kravet egenart uppfyllt om upphovsmannen genom urval eller sammanställning av de data som databasen innehåller har uttryckt sin kreativa kapacitet på ett egenartat sätt genom att göra fria och kreativa val och denne därmed har satt sin personliga prägel på databasen. Det ankommer på nationell domstol att göra bedömningen om dessa kriterier är uppfyllda. Databasdirektivet - som syftar till att undanröja olikheter i de nationella rättsordningarna som kan utgöra hinder för den inre marknadens funktion - tillåter inte att medlemsstaterna ger databaser upphovsrättsligt skydd på andra villkor än de som anges i direktivet. Se till det föregående t.ex. dom Football Dataco, C-604/10, EU:C:2012:115. Jfr dom Infopaq, C‑5/08, EU:C:2009:465 punkterna 35-38 och 45, dom Bezpečnostní, C-393/09, EU:C:2010:816 punkterna 45-51 samt dom Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798 punkterna 87-94.

Arbetsdomstolen gör i denna del följande bedömning.

Evrys kunddatabas utgör en databas i direktivets mening.

Kunddatabasen är uppbyggd på programvaran CRM on Demand som tillhandahålls av Oracles. Programvaran utgör ett sådant datorprogram som avses i artikel 1 i databasdirektivet, dvs. ett datorprogram som används när en databas tillverkas eller används. CRM on Demand innehåller ett antal moduler eller fält som kan användas när t.ex. en kunddatabas upprättas. CRM on Demand kan ändras av användaren för att passa till dennes verksamhet.

Av utredningen framgår att Evry har strukturerat sin kunddatabas i fyra grupper. Under fliken Account finns huvudsakligen uppgifter om kunder och möjliga kunder. Under fliken Contact finns kontaktuppgifter m.m. om nyckelpersoner på de företag som antecknats under Account. Under fliken Opportunity finns uppgifter om de affärs- och säljmöjligheter som yppat sig hos de aktuella företagen. Under fliken Lead finns uppgifter om intäkter och förväntade intäkter av de affärs- och säljmöjligheter som registrerats.

Den nyss beskrivna systematiseringen är delvis en följd av anpassningar av CRM on Demand som Evry gjort i fråga om hur de uppgifter som ingår i databasen ska väljas...

To continue reading

Request your trial