Case nº A-228-2014 of Arbetsdomstolen, March 02, 2016

Defense:2016-13
Resolution Date:March 02, 2016
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Inför valet till riksdag, landsting och kommun år 2014 har ett politiskt parti köpt annonsplats på ett bussföretags bussar. En arbetstagarorganisation har satt arbete med att framföra eller på annat sätt hantera bussar med partiets reklam i blockad. Fråga om arbetstagarorganisationen har brutit mot 45 § medbestämmandelagen genom att utlösa stridsåtgärder utan att ha varslat bussföretaget minst... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Parter:

Sveriges Bussföretag; Syndikalistiska Bussarbetarsektionen

Nr 13

Sveriges Bussföretag

mot

Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm.

Yrkanden och bakgrund

Keolis Sverige AB (bolaget) är medlem i Sveriges Bussföretag (bussföretagen).

Bolaget bedriver i huvudsak kollektivtrafik och har cirka 6 000 anställda i Sverige. I Stockholm bedriver bolaget på uppdrag av Aktiebolaget Stockholms lokaltrafik (SL) kollektivtrafik med buss. Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm (sektionen) organiserar medlemmar som är anställda hos bolaget. Bolaget och sektionen är inte bundna av kollektivavtal i förhållande till varandra.

På bolagets bussar finns annonsplatser som SL förfogar över i enlighet med gällande avtal mellan bolaget och SL. Inför valet till riksdag, landsting och kommun den 14 september 2014 hade Sverigedemokraterna (SD) köpt annonsplats på bolagets bussar.

Den 21 augusti 2014 publicerade sektionen ett varsel på sin hemsida ställt till bussföretagen och Medlingsinstitutet med följande innehåll.

Härmed varslar Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm (SBSS) om blockad mot arbete som involverar körande av bussar som skyltar med valreklam för det rasistiska partiet Sverigedemokraterna (SD) inom SLs trafik.

Stridsåtgärden omfattar medlemmar i avdelningen som arbetar inom alla trafikområden inom SL i de fall när arbetstagarorganisationen bedömer att det föreligger arbetsmiljörisker med att framföra bussen. Stridsåtgärden innebär i dessa fall att sektionens medlemmar inte kommer att framföra eller på något annat sätt utföra arbete med bussen. Om arbetsledningen tar bort den rasistiska valreklamen eller ger sektionens medlem eller annan anställd instruktioner om att ta bort den kommer medlemmen framföra bussen.

De bussarbetare som inte är medlemmar i sektionen och därmed inte uttagna i stridsåtgärden har rätt att stå neutrala i konflikten och inte ta smittat arbete. Arbetet som är lagt i blockad ska lämnas outfört.

Orsaken till blockaden är att arbetsköparen, genom att i samarbete med SL distribuera rasistisk valreklam, äventyrar bussförarnas arbetsmiljö. Reklamen är riktad både mot en stor andel av oss som arbetar och många av resenärerna. Blockaden fortgår tills arbetsköparen drar tillbaka all rasistisk valreklam, meddelar oss att inga bussar med denna reklam finns inom trafikområdet eller reklamkampanjen är avslutad.

Stridsåtgärden träder ikraft omedelbart. Varselskyldigheten gäller inte eftersom det finns giltigt hinder mot att varsla sju arbetsdagar i förväg då stridsåtgärden isåfall skulle ha blivit verkningslös.

Sektionen till även påminna alla bussförare om möjligheten att avbryta arbetet i enlighet med Arbetsmiljölagen 3 kapitlet 4§ andra stycket:

Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det skall fortsättas.

Sektionen har gjort gällande att den skickade varslet till bolaget via mejl samma dag. Bussföretagen har invänt häremot. På morgonen den 25 augusti 2014 inledde sektionen den varslade stridsåtgärden mot bolaget. Bolaget mottog ostridigt varslet via mejl senare samma dag.

Tvisten i målet gäller om sektionen har brutit mot 45 § medbestämmandelagen genom att utlösa stridsåtgärd utan att ha varslat minst sju arbetsdagar i förväg och därvid om giltigt hinder för varsel förelegat. Mellan parterna är också tvistigt om sektionen brutit mot bestämmelsens reglering om att varslet ska innehålla uppgift om stridsåtgärdens omfattning.

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas.

Bussföretagen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta sektionen att till bolaget betala allmänt skadestånd med 100 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 30 december 2014, till dess betalning sker. Bussföretagen har förklarat att 75 000 kr av beloppet avser brott mot att iaktta varseltiden och 25 000 kr brott mot skyldigheten att ange stridsåtgärdens omfattning.

Sektionen har bestritt yrkandet och gjort gällande att ett eventuellt skadestånd ska jämkas till noll.

Bussföretagen har bestritt att det föreligger jämkningsskäl.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Bussföretagen

Bakgrund

Den 21 augusti 2014 publicerade sektionen ett skriftligt varsel om stridsåtgärder på sociala medier. Den 25 augusti 2014 fick bolaget och bussföretagen varslet. Enligt varslet skulle stridsåtgärderna träda i kraft omedelbart utan iakttagande av lagstadgad varseltid om sju dagar. Det har inte förelegat giltigt hinder för sektionen att iaktta varseltiden. Varslet uppfyller inte till sitt innehåll lagens krav på beskrivning av stridsåtgärdens omfattning.

Bolaget äger de bussar som används i trafiken. Bussarna i Stockholms innerstad körs uteslutande av bolaget. Bussarna utgår från ett antal bussdepåer runt om i Stockholmsområdet. För innerstadstrafiken finns depåer i Frihamnen och Hornsberg samt på Södermalm, den s.k. Söderhallen. För området Stockholm-sydväst finns depåer i Gubbängen, Nyboda och Eriksberg. För Nacka och Värmdö finns depåer i Gustavsberg och Saltsjö-Boo.

SL säljer och uppbär ersättning för annonsering på bussarna. Bolaget har inget inflytande över vilken annonsering som sker och är skyldigt att köra bussarna oavsett vilken reklam som sitter på dessa. Om bolaget skulle bryta mot detta riskerar bolaget vite och att avtalet med SL kan komma att sägas upp.

Händelseförloppet

De första bussarna med SD-reklam skulle tas i drift måndagen den 18 augusti 2014. Reklamen sattes upp på bussarna när de stod i bolagets depåer. Det var ett externt bolag som på uppdrag av SL utförde detta arbete.

När det blev känt att SD hade köpt annonsplats på bussarna reagerade flera fackliga organisationer. Svenska kommunalarbetareförbundet (kommunal), Saco, Vårdförbundet och Vision skrev till SL och gav uttryck för att organisationerna inte kunde acceptera att SL tillät att länets bussar spred budskap från ett parti vars ideologi stred mot Stockholms läns landstings grundläggande värderingar och policy. Organisationerna anförde vidare att det inte var acceptabelt att en anställd hos en av SL:s entreprenörer skulle tvingas utföra arbete i ett fordon affischerat med SD:s budskap.

Kommunal lade den 15 och 16 augusti 2014 skyddsombudsstopp vid två arbetsplatser avseende arbete med att framföra bussar med SD-reklam och med att montera nämnda reklam på bussarna. Det ena skyddsombudsstoppet avsåg bolaget. Efter en begäran från bolaget genomförde Arbetsmiljöverket den 18 augusti 2014 en inspektion. Arbetsmiljöverket hävde i beslut daterat den 22 augusti 2014 båda skyddsombudsstoppen och i myndighetens beslut anges bl.a. följande.

Vid en samlad bedömning av det som kommit fram i ärendet bedömer vi inte att det föreligger en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa vid något av de arbeten som ert skyddsombudsstopp avser. Arbetena hade dessutom vid tidpunkten för vår inspektion ännu inte påbörjats. Arbetsmiljöverket anser det därför inte motiverat att meddela något omedelbart förbud i ärendet.

Skyddsombudsstoppet och även andra faktorer medförde att bussarna med SD-reklam inte kom i trafik den 18 augusti 2014 som planerat, utan först den 25 augusti 2014.

Den 25 augusti 2014 omkring kl. 09.00 vägrade sektionsmedlemmen O.G. att köra en buss med SD-reklam. Avgången fick därför ställas in. Bolaget satte inte O.G:s agerande i samband med någon stridsåtgärd, utan såg det som en enskild arbetstagares arbetsvägran.

Den 25 augusti 2014 kl. 12.49 mottog bolagets verkställande direktör och ledningen för Söderhallen ett mejl från sektionen genom den facklige samordnaren J.N. I mejlet anges bl.a. följande.

Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm (SBSS) har den 21 augusti varslat och genomför just nu stridsåtgärder i form av blockad enligt varsel i epost nedan. Varslet har skickats till berörda bussföretag, berörda arbetsköparorganisationer och till medlingsinstitutet.

Berörda medlemmar i SBSS deltar i en av sektionen beslutad stridsåtgärd och deras anställningar är därför skyddade. Berörda medlemmars föreningsrätt får heller inte kränkas för att de deltar i stridsåtgärd (MBL 7-8 §§). Det arbete som är satt i blockad är smittat och arbetare som är oorganiserade eller tillhör andra fackföreningar har laglig rätt att förhålla sig neutrala och alltså inte utföra det blockerade arbetet.

Mejlet innehöll det i...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL