Case nº M5482-11 of Miljööverdomstolen, November 15, 2011

Resolution Date:November 15, 2011
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Tillståndsprövning av ansökningar om uppförande av gruppstation för vindkraft ----- Då två olika verksamhetsutövare var för sig ansökt om tillstånd för uppförande av vindkraftverk inom samma vindkraftpark kan prövningarna inte ske i en och samma rättegång. En samordnad prövning ska dock ske av den gemensamma miljöpåverkan som verksamheterna orsakar.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-06-01 i mål nr M 662-11, se bilaga

KLAGANDETriventus AB, 556627-3016Box 33311 21 Falkenberg

Ombud: Advokaten T.A. och jur. kand. H.E.

MOTPARTER1. Länsstyrelsen i Kronobergs län351 86 Växjö

 1. M.O.

 2. L.R.

  SAKENTillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft

  ___________________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

  Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

  ______________________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Triventus AB (bolaget) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för prövning i sak.

  Länsstyrelsen i Kronobergs län har medgett bifall till överklagandet.

  M.O. och L.R. har beretts tillfälle att yttra sig men inte hörts av.

  UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Bolaget har anfört bl.a. följande. Det saknas möjlighet att återförvisa för gemensam prövning enligt 21 kap. 3 § miljöbalken när det är fråga om två verksamhetsutövare. Mål får handläggas i samma rättegång om de har samma sökande och avser samma verksamhet eller verksamheter som har samband med varandra. I förevarande fall är det fråga om två skilda sökanden och några förutsättningar för förening av mål föreligger inte. Mark- och miljödomstolens avgörande ska direkt av detta skäl undanröjas.

  Vad gäller frågan om gemensamt tillstånd är det en förutsättning för att prövningen ska kunna omfatta något annat än vad ansökan gäller att sökanden utvidgar eller ändrar ansökan. Det är en grundläggande princip att det är sökanden som väljer att avgränsa sin ansökan och som anger ramen för den prövning som tillståndsmyndigheten har att göra. Det kan inte krävas att en verksamhetsutövare söker tillstånd för mer än den egna verksamheten. Bolaget är inte verksamhetsutövare avseende Statkraft Södra Vindkraft AB:s ansökan om vindkraftverk. Den totala påverkan från samtliga nio vindkraftverk har beskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen och därmed har allt underlag förelegat för att möjliggöra en prövning av alla relevanta miljömässiga konsekvenser. Den praxis som mark- och miljödomstolen hänvisat till ger varken stöd för att verksamhetsutövare ska söka tillstånd för även annan verksamhetsutövares verksamhet eller att bolagets ansökan varit olämpligt avgränsad.

  Det är enligt 16 kap. 8 § miljöbalken inte möjligt att förordna om att gemensamma villkor ska meddelas om det inte föreligger en överenskommelse om detta. Bolaget och Statkraft Södra Vindkraft AB är dock ense om att - för det fall det anses påkallat - gemensamma villkor för ljud och skugga föreskrivs med stöd av den bestämmelsen.

  Länsstyrelsen har anfört bl.a. följande. Tillståndsprövningen av de båda vindkraftparkerna har kunnat genomföras parallellt då ansökningarna kom in samtidigt och för att de hade en gemensam miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen anser inte att två separata tillstånd medför några tolkningsproblem för tillsynsmyndigheten, tvärtom kan det ställa till problem att två juridiskt helt skilda verksamhetsutövare har ett gemensamt tillstånd eftersom detta kan leda till att ansvarsfrågan blir oklar vid exempelvis villkorsöverträdelser. Det finns flera anledningar till varför målet ska återförvisas till mark- och miljödomstolen för att prövas i sak. Som anledning kan bl.a. följande nämnas. En gemensam prövning av de båda verksamheternas miljöpåverkan är gjord i och med att den gemensamma miljöpåverkan beskrevs i miljökonsekvens-beskrivningen som miljöprövningsdelegationen godkände. Ansvarsfördelningen är tydlig med två tillstånd som delar upp gruppstationen. Tillsynsmyndigheten vet vem som ansvarar för vilken gruppstation. Vid närliggande nytillkommande vindkraftverk med en tredje verksamhetsutövare är det upp till den tillkommande verksamhets-utövaren att visa att den gemensamma miljöpåverkan blir acceptabel. Att tvinga ihop olika verksamhetsutövare i ett gemensamt tillstånd kommer inte att leda till att regeringens utbyggnadsmål för vindkraften kommer att nås. Att samtliga närliggande verksamheter måste samprövas kan ge förfarande med onödigt långa handläggningstider samt leda till onödigt krångel och det kan...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL