Case nº M8660-10 of Miljööverdomstolen, July 05, 2011

Resolution Date:July 05, 2011
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Strandskyddsdispens för bryggdäck ----- Miljödomstolen beviljade dispens för uppförande av ett bryggdäck om 64 kvm. Mark- och miljööverdomstolen upphävde domen med motiveringen bl.a. att bryggdäcket skulle få en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet i vattenområdet utanför fastigheten.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-10-18 i mål nr M 2227-10, se bilaga A

KLAGANDEStadsbyggnadsnämnden i Vaxholms kommun, 185 83 Vaxholm

MOTPARTER1. A.D.2. C.D.

SAKENDispens från strandskyddsbestämmelserna för bryggdäck på fastigheten XX 2:138 i Vaxholms kommun

___________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och fastställer Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 25 januari 2010, dnr 505-09-18573.

___________________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva miljödomstolens avgörande och fastställa länsstyrelsens beslut.

  1. och C.D. har i första hand bestritt yrkandet och i andra hand yrkat att miljödomstolens dom ska fastställas med en eventuell ändring av bryggans största tillåtna storlek.

    UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

    Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms kommun har till stöd för sitt överklagande anfört bl.a. följande. I rättsfallet MÖD 2004:44 ansåg Miljööverdomstolen att ett bryggdäck om 100 kvm hade en sådan påverkan på friluftslivet att dispens från strandskyddsbestämmelserna inte kunde medges. Likheterna med nu aktuellt mål är flera. Miljödomstolen har inte tagit hänsyn till att den planerade bryggan ligger inom ett område som är av riksintresse med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.

  2. och C. D. har i huvudsak åberopat samma omständigheter som vid miljödomstolen, med följande tillägg och förtydliganden. Omständigheterna i nu aktuellt mål skiljer sig från omständigheterna i MÖD 2004:44 i en sådan utsträckning att det avgörandet inte kan beaktas. Bryggan som de planerar att uppföra är 64 kvm. Den ska tjäna tre huvudbyggnader och kommer att utgöra den enda bryggan på fastigheten. Fastigheten utnyttjas dessutom för permanent boende. Platsen för den planerade bryggan har tidigare haft en brygga, området är redan bebyggt på land och tre bojar ligger sedan länge i vattnet 20 meter från stenkajen.

    MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

    Även om landområdet närmast vattnet är ianspråktaget är vattenområdet utanför stranden tillgängligt för allmänheten. Mark- och miljööverdomstolen bedömer i likhet med länsstyrelsen att det planerade bryggdäckets utformning och storlek är sådan att det kan antas att bryggdäcket skulle få en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet i vattenområdet utanför fastigheten. Uppförandet av...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL