Case nº M5131-11 of Miljööverdomstolen, September 14, 2011

Resolution Date:September 14, 2011
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Ändringstillstånd till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet; nu fråga om undanröjande och återförvisning ----- Enligt 21 kap. 7 § andra stycket sista meningen miljöbalken ska en mark- och miljödomstol inte till någon del pröva en statlig myndighets beslut som rör Försvarsmakten, utan istället överlämna ärendet till regeringens avgörande. Eftersom mark- och miljödomstolen... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

RÄTTENHovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, tekniska rådet Anna-Lena Rosengardten, hovrättsrådet Henrik Runeson (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd) samt tf. hovrättsassessorn Malin Broman Lindfors, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREHovrättsfiskalen Helena Wedlin

KLAGANDER.J.

MOTPARTER1. FörsvarsmaktenAtt: F.B.

 1. Länsstyrelsen i Blekinge län371 86 Karlskrona

  SAKENÄndringstillstånd till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

  ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-05-26 i mål nr M 3459-10

  _______________

  Föredragande anmäler följande.

  Försvarsmakten ansökte år 2007 hos Länsstyrelsen i Blekinge län om ändringstillstånd till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet vid Ronneby flottiljflygplats. Länsstyrelsen överlämnade med stöd av 19 kap. 2 § samt 2 kap. 9 § första stycket miljöbalken med eget yttrande ärendet till regeringen för avgörande om verksamheten kunde tillåtas. Regeringen tillät i beslut den 29 oktober 2009 enligt 2 kap. 9 § första stycket miljöbalken den utökade militära verksamheten vid flygplatsen samt överlämnade åt länsstyrelsen att bestämma närmare villkor för tillståndet.

  Länsstyrelsen i Blekinge län, genom dess miljöprövningsdelegation, beviljade i beslut den 26 augusti 2010 Försvarsmakten ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet vid Ronneby flottiljflygplats i enlighet med vad som närmare framgår av beslutet.

  R.J. överklagade miljöprövningsdelegationens beslut till mark- och miljödomstolen och yrkade att beslutet skulle upphävas i dess helhet. Mark- och miljödomstolen avslog yrkandet genom den nu överklagade domen.

  R.J. har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver miljöprövningsdelegationens beslut.

  Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

  BESLUT (att meddelas 2011-09-14)

  Skäl

  Enligt 21 kap. 7 § andra stycket sista meningen miljöbalken ska mark- och miljödomstolen alltid med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens avgörande när fråga är om en statlig myndighets beslut som rör Försvarsmakten. Bestämmelsen innebär att mark- och miljödomstolen inte till någon del ska pröva målet (se MÖD 2000:31 samt MÖD 2005:13). Med hänsyn härtill borde mark- och miljödomstolen med eget yttrande ha överlämnat målet till regeringen. Den överklagade domen ska därför...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL