Case nº M5649-10 of Miljööverdomstolen, August 31, 2011

Resolution Date:August 31, 2011
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Strandskyddsdispens ----- Miljööverdomstolen fastställde länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om strandskyddsdispens för brygga inom område i Värmdö kommun som är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och för sina natur- och kulturvärden. Det bedömdes att bryggan kunde hindra eller avhålla allmänheten från att beträda allemansrättsligt tillgängligt område samt dessutom väsentli... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-06-22 i mål nr M 2239-09, se bilaga A

KLAGANDELänsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm

MOTPARTT.G.Ombud: Advokaten C.F.

SAKENAnsökan om strandskyddsdispens på fastigheten X 1:337 i Värmdö kommun

___________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och fastställer länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om strandskyddsdispens.

_______________________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) har yrkat att miljödomstolens dom ändras så att ansökan om strandskyddsdipens avslås.

T.G. (sökanden) har bestritt ändring.

UTVECKLANDE AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen

Även om allemansrätten vid strandområdet blivit utsläckt genom komplement-byggnaden gäller allemansrätten fortfarande i vattenområdet. Strandskyddet råder även i vattnet till 100 meter ut från stranden. Med en anläggning av en brygga av ansökt storlek privatiseras vattenområdet.

De höga naturvärdena i området utgörs av en grund skyddad hårdbottenmiljö med friska vegetationsklädda livsmiljöer bestående av bland annat blåstångsbälten. Många organismer bl.a. olika fiskarter är beroende av sådana miljöer för uppväxt och födosök.

Friska vegetationsklädda livsmiljöer har minskat drastiskt regionalt till följd av strandnära exploatering, muddring, bottenerosionsskador, effekter av övergödning m.m. Detta är en trolig orsak till att det bl.a. skett en alarmerande minskning av nyrekrytering av stationära fiskarter som abborre och gädda. Platsen för bryggan angränsar till lekområden för piggvar och skrubbskädda enligt Fiskeriverkets undersökningar. Blåstångsbältena är också lämpliga som lekplats för strömming.

Bryggor med tillhörande båtar medför en lokal påverkan på de marina livsmiljöerna till följd av skuggning, erosion från kättingar och ofta även utsläpp av giftiga ämnen från båtbottenfärger och tryckimpregnerat trä i förekommande fall. Särskilt större bryggor kan innebära negativa effekter. På platsen för bryggan är vattnet relativt klart och siktdjupet 8-12 meter. Bryggan ger därför en tydlig skuggbild som kan försämra förhållandena för vegetationen, särskilt blåstången. Blåstång har en mycket låg spridningsförmåga och har särskilt svårt att återkolonisera botten. Bryggan är också ett främmande element i miljön och den förändring som detta medför kan gynna andra arter som påverkar miljön. Bottenförhållandena på platsen liknar dem i närområdet och det går inte att närmare begränsa de områden som är av särskild betydelse för fiskförekomsten.

Trycket på stränderna i Stockholms län är mycket stort, inte minst när det gäller anläggandet av nya bryggor. Sett över tid blir den ackumulerade effekten i regionen betydande.

På grund av det anförda föreligger inte särskilda skäl för dispens.

T.G.

Fastigheten är belägen på en ö och det finns därför behov av en fungerande brygga. Den befintliga betongbryggan kan på grund av sin utformning och sitt utsatta läge i närheten av kraftigt trafikerad farled, inte användas för angöring av båtar. Den ansökta dispensen avser en flytbrygga, vars utformning är föranledd av att bryggan måste utgöra ett skydd mot de kraftiga vågrörelser som uppkommer från farleden.

Hela fastigheten är avgränsad som tomtplats enligt länsstyrelsens beslut den 9 maj 2011. Befintliga byggnader och befintlig äldre brygga medför, tillsammans med utanförliggande boj jämte tampar och båt, att strandområdet på fastigheten av allmänheten uppfattas som ianspråktaget och allemansrätten utsläckt. Detsamma gäller det närmast stranden hörande vattenområdet. Den ansökta bryggan sträcker sig parallellt med strandområdet och utgör inte en privatisering av ett för det rörliga friluftslivet tillgängligt område.

Flytbryggan är inte försedd med ankare eller kättingar. Den är förankrad med Seaflex förankringssystem som har elastiska gummikablar förtöjda i tre mindre betongblock. Detta innebär att förankringen inte släpar i sjöbotten och skadar denna. Betongblocken utgör en god miljö för tillväxt av blåstång och kan ses som en kompensationsåtgärd. Enligt den bedömning som sökandens tekniska biträde gör skulle vattenområdet med blåstången på grund av bryggans konstruktion och placering samt strandens kraftiga lutning, ha samma utseende oavsett bryggan. På grund härav och av de till miljödomstolen ingivna utredningarna är klarlagt att bryggan inte medför någon försämring av livsvillkoren för djur- och växtarter.

Sökandens intresse att kunna nå sin fastighet överväger det synnerligen marginella allmänna intresse som kan finnas.

Naturvårdsverket

...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL