Case nº M3980-09 of Miljööverdomstolen, February 25, 2010

Resolution Date:February 25, 2010
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Bortledande av grundvatten för byggande av den s.k. Citybanan (norra delen) ----- Miljööverdomstolen har i ansökningsmål om vattenverksamhet ansett att det har varit rättsligt möjligt och motiverat att, mot verksamhetsutövarens bestridande, i domen även villkorsreglera buller, vibrationer och utsläpp till vatten, dvs. störningar som utgör följdverksamhet till den sökta verksamheten, men som inte... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2009-04-15 i mål nr M 1659-07, M 2301-07 och M 4128-08, se bilaga A

KLAGANDE1. E.K.2. B.K.3. B.B.4. B.B.5. B.K.6. B.K.7. C.E.8. U.E.L.9. G.R.W.

Ombud för 1-9: Advokaten S.M.

 1. H.A.11. B.K.12. Atrium Fastigheter AB, 556006-4239, Box 4808, 116 93 Stockholm13. Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, 516401-6627, c/o Atrium Fastigheter AB,Box 4808, 116 95 Stockholm14. Walls Fastighets AB, 556004-9909, samma adress som 13.15. Atrium Ljungberg AB, 556175-7047, samma adress som 13.16. Dödsboet efter C.S.F.17. Kortbyrån 17 AB, 556629-4681, c/o Humlegården Fastigheter AB, Box 5182,102 44 Stockholm18. C.W. m.fl., c/o P.B.20. AxCity 8 AB, 556740-9411, samma adress som 19.21. AxCity Fastighets AB, 556574-6350, samma adress som 19.22. PP Pension Försäkringsförening, 802005-5573, Box 6419, 113 82 Stockholm

  Ombud för 10-22: Fastighetsjuristen L.K.

 2. AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag, 516401-8615, 106 27 Stockholm24. AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, 502033-0642, samma adress som 49.25. AFA Livsförsäkringsaktiebolag, 502000-9659, samma adress som 49.

  Ombud för 23-25: Advokaten A.F.S.

 3. Diligenta Storstockholm AB, 556563-0539, 103 50 Stockholm27. KLP Viking Fastighets AB, 556701-7685, c/o KLP Fastigheter AB, Vasagatan 11, 1 tr., 111 20 Stockholm

  Ombud för 26-27: Jur. kand. C.H.B.

 4. B.L.29. B.K.

  Ombud för 28-29: Jur. kand. M.M.

 5. B.E.

  Ombud för 30: O.M.

  MOTPARTBanverket, Östra banregionen, Projektenheten, Box 1070, 172 22 Sundbyberg

  Ombud: Advokaterna K.H. och N.R.

  SAKENAnsökan om tillstånd enligt miljöbalken till bortledande av grundvatten från spårtunnel Tomteboda-Riddarholmen, tillfartstunnel vid bangårdsområdet och arbetstunnel vid Norra Station m.m. för den s.k. Citybanan i Stockholms och Solna kommuner

  ___________________

  MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

 6. Miljööverdomstolen avvisar B.E:s yrkande om att hela sträckningen av Citybanan ska omprövas i målet.

 7. Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens domslut på följande sätt.

  1. Ordet riktvärde i villkorspunkten d) fjärde stycket utgår.

  2. Villkorspunkten f) ska ha följande ny lydelse.

  Inläckande grundvatten som vid varje tidsperiod bortleds inom sträcka 3 ovan under byggtiden eller drifttiden, ska inom samma sträcka, återinfiltreras till samma mängd för att återställa grundvattennivån. Infiltrationsmängden får dock, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, ändras om det föreligger risk för påverkan på markstabiliteten eller översvämningar runt infiltrationsplatsen.

  Miljööverdomstolen delegerar till tillsynsmyndigheten att bestämma längden på tidsperioden i villkorspunkten f) ovan.

 8. Miljööverdomstolen skjuter upp avgörandet av vilka villkor som ska gälla beträffande buller (inklusive stomljud), vibrationer och utsläpp till vatten från verksamheten. Banverket åläggs att senast den 25 maj 2010 till miljödomstolen ge in det underlag som fordras för fastställande av villkor i dessa delar, inbegripet förslag till villkor.

 9. Banverket förpliktas att ersätta M.M:s huvudmän (klagandena 28 och 29 ovan) B.L. 23 och B.K. för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen med 147 286 kr, varav 144 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

 10. Övriga i målet framställda yrkanden avslås.

 11. Det av miljödomstolen meddelade verkställighetsförordnandet ska tills vidare gälla.

  ____________________

  YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  E.K. m.fl. (klagande 1-9)

  E.K. m.fl. har i första hand yrkat att Miljööverdomstolen med undanröjande av miljödomstolens dom ska avvisa Banverkets ansökan.

  I andra hand har de yrkat att Miljööverdomstolen med undanröjande av miljödomstolens dom ska bifalla klagandenas yrkanden om komplettering samt återförvisa målet till miljödomstolen för fortsatt handläggning med förnyad förberedelse och ny handläggning.

  I tredje hand har de yrkat att Miljööverdomstolen ska ändra miljödomstolens dom och förena det av Banverket begärda tillståndet med de villkor som AFA Trygghetsförsäkringsbolag m.fl. har yrkat i andra hand samt dessutom ett yrkande av innebörd att Odenplans mark och omgivningar inte får beröras.

  De har vidare, under huvudförhandlingen, framställt ett yrkande om att det av miljödomstolen förordnade verkställighetsförordnandet inte får tas i anspråk, i första hand med avseende på tillståndet i sin helhet, och i andra hand med avseende på verksamheten vid Station Odenplan.

  Slutligen har de, i skriftväxling efter huvudförhandlingen, för det fall Miljööverdomstolen inte skulle finna skäl till återförvisning av målet, framställt ett yrkande om att Miljööverdomstolen ska återuppta handläggningen och dels förelägga Banverket att inkomma med fullständig redovisning av samtliga hittills företagna grundvattenmätningar, dels förordna att målet, sedan sakägarna beretts tillfälle att ta del av mätresultaten, sätts ut till ny huvudförhandling.

  Helge Axelsson Johnssons Stiftelse m.fl. (klagande 10-22)

  Helge Axelsson Johnssons Stiftelse m.fl. har i första hand yrkat att Miljööverdomstolen med upphävande av miljödomstolens dom ska avvisa Banverkets ansökan.

  I andra hand har de yrkat att Miljööverdomstolen ska förelägga Banverket att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen med följande uppgifter, samt visa målet åter till miljödomstolen för erforderlig handläggning.

  1. Detaljerade vibrationsutredningar för byggnader och komfort i byggnader som bedöms beröras vid byggandet och driften av Citybanan.

  2. Kompletterande geotekniska undersökningar inom lerområden som berörs av tunnlarna vid Norra Station och Station City. Undersökningar bör göras i form av omfattande sonderingar, provtagningar av fyllning, ostörd provtagning av leror, komplettering av grundvattenrör ovan och under lerorna och installation av portrycksmätare. Analyser av upptagna prover och sättningsberäkningar vid avsänkning av den undre grundvattennivån med 0,5 m, 1,0 m och 2,0 m samt till underkant lerlagren.

  3. Utredningar av alternativa metoder för att sänka bullernivåerna (stomljuds-nivåerna) inomhus vid bergborrningar.

  4. Tider som respektive byggnad och våningsplan kommer att störas av bullrande ljud vid bergborrningar.

  5. Redovisning av Banverkets utredning av hur tystare arbetsmetoder kan användas vid stationsuppgångar och övriga ovanjordsarbeten såsom t.ex. pålning, spontning och bergborrning.

  6. Redovisning av Banverkets förslag till tillåtna V10-värden för byggnaderna inom bedömt påverkansområde.

  7. Redovisning av förslag till svängningshastigheter för komfort i byggnader.

  8. Redovisning av kartor med nivåer av grundvattensänkningarna för de olika delsträckorna.

  9. Redovisning av metoder hur tunnlarna ska tätas så att grundvatteninläckagen minimeras till normal internationell standard dvs. för spårtunneln maximalt 4 liter per minut och 100 meter tunnel och för arbetstunnlarna Norra Station och Bangården maximalt 1 liter per minut och 100 meter tunnel.

  10. Redovisning av hur och var infiltration ska utföras så att grundvattennivåerna behålls på nuvarande nivåer.

  11. Att ett grundvattenrör för mätning av den övre grundvattennivån installeras i korsningen Odengatan-Vegagatan (endast B.K. 11). För fastigheten Adam & Eva 17 yrkas utredning av grundläggningen för byggnaden (endast Atrium-bolagen, Länsförsäkringar Liv och Walls).

  12. Att den övre grundvattennivån inte avsänks under nivån +17,8 m. (endast B.K. 11).

  13. Att sonderingar och provtagningar av undergrunden utförs i anslutning till Odengatan-Vegagatan för klarläggning av bergnivån (endast B.K. 11).

  14. Att svängningshastigheten vid sprängningarna inte överstiger 8,8 mm/s mätt i grundvattenkonstruktionen vid källargolvnivå (endast B.K. 11).

  15. Att avvägningsdubbar infästs i grundmurarna och avvägs före, under tiden och efter att arbetet med tunnlarna är avslutade (endast B.K. 11).

  16. Att vibrationshastigheten för komfort i byggnaden begränsas till under 0,3 mm/s under drifttiden (endast B.K. 11).

   Dödsboet efter C.S.F. har dessutom i andra hand yrkat att Miljööverdomstolen ska förelägga Banverket att grundförstärka fastigheten Boken 3.

   De har vidare, under huvudförhandlingen, framställt ett yrkande om att det av miljödomstolen förordnade verkställighetsförordnandet inte får tas i anspråk, i första hand med avseende på tillståndet i sin helhet, och i andra hand med avseende på verksamheten vid Station Odenplan.

   Slutligen har de, i skriftväxling efter huvudförhandlingen, för det fall Miljööverdomstolen inte skulle finna skäl till återförvisning av målet, framställt ett yrkande om att Miljööverdomstolen ska återuppta handläggningen och dels förelägga Banverket att inkomma med fullständig redovisning av samtliga hittills företagna grundvattenmätningar, dels förordna att målet, sedan sakägarna beretts tillfälle att ta del av mätresultaten, sätts ut till ny huvudförhandling.

   AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag m.fl. (klagande 23-25)

   AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag m.fl. har i första hand yrkat att Miljööverdomstolen ska undanröja miljödomstolens dom och återförvisa målet till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

   I andra hand har de yrkat att Miljööverdomstolen ska ändra miljödomstolens dom och förena det av Banverket begärda tillståndet med följande villkor.

  17. Att Banverket vid avgränsningen av det s.k. praktiska influensområdet utgår från konstaterade hydrauliska gränser och geologiska/tektoniska strukturer såsom sprickzoner.

  18. Att avgränsningen av influensområdet ska omfatta områden där grundvattenpåverkan kan vara större än 0,1 meter.

  19. Att Banverket utgår från ett ”worst case”-scenario vad gäller influensområdets utbredning samt även vad gäller grundvattenpåverkan och beräkning av marksättningar.

  20. Att Banverket vid beräkning av hydrauliska parametrar, såsom inläckage, bergets hydrauliska konduktivitet och grundvattenpåverkan låter utföra en känslighetsanalys och presenterar ett sannolikt intervall (t.ex. max-min-värden eller 25-75 %-kvartilen) i stället för ett genomsnittligt värde.

  21. Att alternativa tätnings- och byggnadsmetoder utreds och kostnadsberäknas...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL