P7_TA(2012)0472 Makroekonomiskt stöd till Georgien ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2012 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien (05682/1/2012 – C7-0221/2012 – 2010/0390(COD)) (Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen) P7_TC2-COD(2010)0390 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 11 december 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2013/EU om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien

 
FREE EXCERPT

23.12.2015    SV Europeiska unionens officiella tidning C 434/167

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05682/1/2012 – C7-0221/2012),

— med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0804),

— med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

— med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

— med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell handel (A7-0363/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)  EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 211.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 212.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1) Förbindelserna mellan Georgien och Europeiska unionen utvecklas inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken. År 2006 enades gemenskapen och Georgien om en handlingsplan inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i vilken man identifierade prioriteringar på medellång sikt i förbindelserna mellan EU och Georgien. 2010 inledde unionen och Georgien förhandlingar om ett associeringsavtal som är tänkt att ersätta det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet (2). Förbindelserna mellan EU och Georgien har stärkts ytterligare genom det östliga partnerskap som nyligen har lanserats.

(2) Vid det extra mötet i Europeiska rådet den 1 september 2008 bekräftades unionens vilja att stärka förbindelserna mellan EU och Georgien efter den väpnade konflikten mellan Georgien och Ryska federationen i augusti 2008.

(3) Den georgiska ekonomin har sedan tredje kvartalet 2008 drabbats allt hårdare av den internationella finanskrisen, med minskande produktion, sjunkande skatteintäkter och ett växande behov av extern finansiering.

(4) Vid den internationella givarkonferens som hölls den 22 oktober 2008 utlovade det internationella samfundet stöd till Georgiens ekonomiska återhämtning i enlighet med FN:s och Världsbankens gemensamma behovsprövning.

(5) Unionen meddelade att den skulle anslå upp till 500 miljoner EUR i finansiellt bistånd till Georgien.

(6) Internationella valutafonden (IMF) ger finansiellt bistånd för att stödja Georgiens ekonomiska anpassning och återhämtning. I september 2008 kom de georgiska myndigheterna överens med IMF om ett stand-by-avtal på 750 miljoner USD för att stödja den georgiska ekonomin och göra nödvändiga anpassningar med hänsyn till finanskrisen.

(7) Sedan Georgiens ekonomiska läge hade försämrats ytterligare och en nödvändig revidering av de ekonomiska antaganden som låg till grund för IMF-programmet hade gjorts samt mot bakgrund av Georgiens ökade behov av extern finansiering, träffade Georgien och IMF en överenskommelse om att utöka lånet med 424 miljoner USD enligt det standby-arrangemang som godkändes av IMF:s styrelse i augusti 2009.

(8) Unionen avser att under 2010–2012 ge totalt 37 miljoner EUR per år i budgetstöd till Georgien inom ramen för...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL