Case nº A-135-2020 of Arbetsdomstolen, January 26, 2021

Defense2021-3
Resolution DateJanuary 26, 2021
Issuing OrganizationArbetsdomstolen

REFERAT

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Svenska Flygbranschen och Gate Gourmet Sweden AB.

Mellan parterna gäller kollektivavtal. Bolaget, som är medlem i Svenska Flygbranschen, har sagt upp G.M., som är medlem i förbundet.

Förbundet har bl.a. yrkat ogiltigförklaring av bolagets uppsägning av G.M.

Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandet om ogiltigförklaring. Bolaget har, med hänvisning till 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen, för egen del yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att G.M:s anställning ska upphöra vid tidpunkten för Arbetsdomstolens beslut.

Förbundet har bestritt bolagets yrkande.

Skäl

Parternas ståndpunkter

Arbetsgivarparterna har anfört bl.a. att förbundets yrkande om ogiltigförklaring är preskriberat enligt 40 § anställningsskyddslagen, eftersom G.M. inte underrättat bolaget om sin avsikt att yrka ogiltigförklaring av uppsägningen inom två veckor efter det att uppsägningen skedde och då förbundet inte heller inom den tiden påkallat förhandling i frågan. Uppsägningen skedde enligt arbetsgivarparterna tio dagar efter det att bolaget sänt ett uppsägningsbesked i ett rekommenderat brev till G.M:s senaste för bolaget kända adress.

Förbundet har invänt bl.a. att G.M., som inte hämtade ut bolagets brev, inte har fått något sådant besked om ogiltighetstalan som avses i 8 § andra stycket anställningsskyddslagen, att underrättelsefristen därför inte började löpa förrän hans anställning upphörde och att förbundet dessförinnan påkallade förhandling med bolaget om uppsägningens giltighet.

Rättsliga utgångspunkter

Underrättelsefristens början och längd

I ett uppsägningsbesked ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig (8 § andra stycket anställningsskyddslagen).

Är det inte skäligt att kräva att ett uppsägningsbesked lämnas till arbetstagaren personligen, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Huvudregeln är att uppsägning anses ske när arbetstagaren får del av uppsägningen. Om arbetstagaren inte kan anträffas och uppsägningsbeskedet har sänts i rekommenderat brev, anses uppsägning ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran, även om arbetstagaren inte under tiodagarsperioden har fått del av beskedet. Har arbetstagaren semester, anses uppsägning ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde. (10 § anställningsskyddslagen.)

En arbetstagare som...

To continue reading

Request your trial