Case nº UM12806-20 of Migrationsöverdomstolen, March 08, 2021

President1
Resolution DateMarch 08, 2021
Issuing OrganizationMigrationsöverdomstolen

REFERAT

A ansökte i oktober 2016 om uppehållstillstånd som skyddsbehövande och förde fram bl.a. följande.

Han har sedan 2000 varit anhängare av den s.k. Gülenrörelsen i Turkiet. Sedan 2005 har han varit bosatt i Bosnien, där han har varit engagerad inom rörelsens välgörenhetsorganisation Kimse Yok Mu och turistföretaget Fidan Tour, som har kopplingar till rörelsen. Han har också bl.a. använt mobilapplikationen ByLock och värvat prenumeranter för Zamantidningen. På grund av sina kopplingar till rörelsen riskerar han att ställas inför rätta i Turkiet och att dömas till ett långvarigt fängelsestraff. Han har inte gjort militärtjänst och riskerar att straffas för det vid ett återvändande.

A lämnade också uppgifter om att hemlandsmyndigheterna känner till hans kopplingar till Gülenrörelsen. Till stöd för sin ansökan lämnade A in omfattande skriftlig bevisning.

Migrationsverket avslog den 13 september 2019 A:s ansökan om uppehållstillstånd m.m. och utvisade honom till Turkiet. Som skäl för beslutet angav Migrationsverket bl.a. följande.

A har lämnat in ett turkiskt hemlandspass och styrkt sin identitet. Han har lämnat tillförlitliga uppgifter angående sin koppling till Gülenrörelsen och att han inte gjort militärtjänsten. Uppgifterna har därför lagts till grund för bedömningen av om A behöver internationellt skydd. A:s uppgifter om att myndigheterna känner till hans kopplingar till rörelsen har emellertid inte bedömts som tillförlitliga.

Det finns frågetecken kring om en person som misstänks av turkiska myndigheter för samröre med Gülenrörelsen får en rättssäker prövning. Läget i Turkiet är dock inte sådant att alla och envar som har en koppling till Gülenrörelsen kan anses riskera skyddsgrundande behandling. En individuell bedömning måste därför göras i varje fall.

A har inte kommit in med uppgifter som ger stöd för att det generellt finns en förhöjd risk att en person uppmärksammas av myndigheterna för kopplingar till Gülenrörelsen på grund av att denne har avvikit från militärtjänsten. A har inte lämnat tillförlitliga uppgifter om att myndigheterna visat intresse för honom. Han har inte haft någon framträdande roll inom rörelsen, har inte bott i Turkiet sedan 2005 och inget har hänt honom på grund av hans engagemang inom rörelsen. Han vet inte om det pågår någon brottsutredning mot honom i Turkiet. A:s uppgifter om att han finns med på en lista över kända Gülenister i Bosnien är inte tillförlitliga. Vid en sammantagen framåtsyftande...

To continue reading

Request your trial