Case nº FT 2234-19 of Svea hovrätt, October 30, 2020

Resolution DateOctober 30, 2020
Issuing OrganizationSvea hovrätt

REFERAT

Attunda tingsrätt

Passagerarna P.W., D.Z. och H.Z. yrkade att tingsrätten skulle ålägga lufttrafikföretaget Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS) att till var och en av dem betala 5 850 kr samt ränta och ersättning för rättegångskostnader. Som grund för yrkandet åberopade passagerarna att deras flygning den 29 juni 2017 från Beijing Capital International Airport till Stockholm-Arlanda Airport försenades med mer än fem timmar. Den försenade ankomsten berodde inte på extraordinära omständigheter. SAS var därför skyldigt att betala ersättning till dem enligt artikel 7 i flygpassagerarförordningen .

SAS motsatte sig passagerarnas yrkanden, men godtog det yrkade kapitalbeloppet som skäligt i och för sig. Som grund för sin inställning åberopade bolaget att passagerarnas flyg ställdes in till följd av en extraordinär omständighet som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

SAS anförde huvudsakligen följande till utveckling av sin talan: Den planerade tidtabellsenliga avgångstiden från Peking var klockan 14.50 lokal tid den 29 juni och flyget var beräknat att ankomma till Köpenhamn klockan 18.40 lokal tid den 29 juni. Till följd av ett plötsligt sjukdomsfall bland styrmännen kunde flyget emellertid inte avgå förrän klockan 23.22 lokal tid den 29 juni och det ankom därför Köpenhamn först klockan 03.06 den 30 juni, dvs. 8 timmar och 32 minuter efter beräknad ankomsttid. Precis som andra arbetsgivare måste SAS räkna med att en del av personalstyrkan kan komma att drabbas av sjukdom. Sjukdom bland personal kan därför till sin art sägas ingå i den normala aktiviteten hos ett flygbolag. Sjukdom hos en arbetstagare, som inte är att betrakta som en arbetsskada, är emellertid något som ligger utanför flygbolagets faktiska kontroll och ska därmed betraktas utgöra en extraordinär omständighet i passagerarförordningens mening. - SAS har på varje hemmabas personal i beredskapstjänst som kan tas i anspråk för situationer som den förevarande. SAS har hemmabas i Stockholm, Köpenhamn och Oslo men inte i Peking. För att planet från Peking skulle kunna flygas hem var man därför tvungen att flyga dit en pilot. SAS valde att flyga en pilot till Peking från Stockholm via Helsingfors. Den jourhavande pilotens tjänstgöring började vid tiden för incheckningen till avgången mot Helsingfors. Vid ankomsten till Peking hade den jourhavande piloten varit i tjänst i 14 timmar och 3 minuter eftersom hans arbetstimmar började löpa i och med positioneringen. Då de antal timmar som piloten tilläts arbeta i sträck hade överskridits kunde han inte påbörja en returflygning till Köpenhamn innan han fått lagstadgad vila. Minimitiden för pilotens dygnsvila skulle i detta fall vara lika lång som den tid han hade varit...

To continue reading

Request your trial