Case nº ÖÄ 2381-20 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, November 13, 2020

Resolution DateNovember 13, 2020
Issuing OrganizationHovrätten över Skåne och Blekinge

REFERAT

Kristianstads tingsrätt

Genom interimistiskt beslut den 29 maj 2020 förordnade Kristianstads tingsrätt att E.A. och C.H.S. skulle ha fortsatt gemensam vårdnad om sina barn D.H.A. och N.H.A. samt att barnen även fortsättningsvis skulle vara bosatta tillsammans med E.A. Barnen tillerkändes visst umgänge med C.H.S.

E.A. ansökte den 5 juni 2020 om verkställighet av det interimistiska beslutet den 29 maj 2020. Hon yrkade att C.H.S. omedelbart skulle överlämna D.H.A. till henne vid äventyr av vite. Vidare yrkade hon att C.H.S. skulle ersätta henne för hennes rättegångskostnad.

Tingsrätten förelade C.H.S. att yttra sig över ansökningen samt kallade till sammanträde. Dagen före sammanträdet, den 25 juni 2020, skrev C.H.S. genom sitt ombud till tingsrätten och upplyste att D.H.A. hade återlämnats till E.A. C.H.S. begärde att tingsrätten skulle ställa in sammanträdet samt avskriva ärendet från fortsatt handläggning.

E.A. bekräftade att D.H.A. hade återlämnats den 25 juni 2020 och återkallade sin ansökan om verkställighet. Hon vidhöll yrkandet om ersättning för rättegångskostnad.

C.H.S motsatte sig E.A.:s yrkande om ersättning och yrkade för egen del att tingsrätten skulle förplikta E.A. att ersätta honom för rättegångskostnad eller, i andra hand, att tingsrätten skulle förordna att vardera parten skulle bära sin kostnad.

Tingsrätten (tingsfiskalen Jonas Hanspers) avskrev ärendet i beslut den 3 juli 2020 samt fastställde ersättning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) åt E.A:s rättshjälpsbiträde och förpliktade C.H.S. att ersätta E.A:s rättshjälpskostnad med den fördelning som Rättshjälpsmyndigheten bestämmer. Tingsrätten anförde i frågan om ansvaret för rättegångskostnaderna följande.

SKÄL

- - -

C.H.S. har återlämnat det aktuella barnet (dvs. rättat sig efter det avgörande som ansökan om verkställighet avsåg) först efter att E.A. lämnat in sin ansökan i ärendet, varefter E.A. återkallat sin ansökan. E.A. förefaller ha haft befogad anledning att ansöka om verkställighet på grund av att C.H.S. tidigare vägrat rätta sig efter tingsrättens interimistiska beslut. Han har alltså först efter E.A:s ansökan fullgjort det anspråk som hon gjort gällande. Sammantaget föreligger sådana omständigheter som föranleder att ersättningsskyldigheten bestäms på annat sätt än att den återkallande parten ska stå kostnaderna i ärendet. I stället finns skäl för att C.H.S. ska svara för E.A:s kostnader.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

C.H.S. överklagade tingsrättens...

To continue reading

Request your trial