Case nº ÖH 4455-20 of Svea hovrätt, November 17, 2020

Resolution DateNovember 17, 2020
Issuing OrganizationSvea hovrätt

REFERAT

Bakgrund

L-E.L. ägde ett tvåfamiljshus. Han ingick två hyresavtal avseende två bostadslägenheter, ett avtal med E.E. och ett avtal med en annan hyresgäst. Hyresavtalet med E.E. ingicks först men E.E. tillträdde sin lägenhet efter det att den andra hyresgästen hade tillträtt sin lägenhet.

Hyresnämnden i Malmö

Hyresnämnden (hyresrådet Ylva Lönnaeus och intresseledamöterna Mats Andersson och Karin Nilsson) anförde i beslut den 3 april 2020 bland annat följande.

SKÄL

Vid genomgång av de handlingar som kommit in i ärendet har frågan uppstått om hyresavtalet eventuellt lyder under reglerna i lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Om så är fallet har hyresgästen inget besittningsskydd och då kan inte uppsägningen prövas inom ramen för en förlängningstvist vid hyresnämnden. Denna fråga ska prövas självmant av hyresnämnden.

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken genom vilket någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen endast den första upplåtelsen.

L-E.L. äger ett tvåfamiljshus i Saxtorp. E.E. hyr en av lägenheterna. Även den andra lägenheten har tidigare varit uthyrd till en annan hyresgäst. L-E.L. har uppgett att han byggde huset själv och att han och hans fru skulle bo i det samt att han, efter att han och hans fru skildes, har bott i den andra lägenheten. E.E. har anfört att L-E.L. inte bor i huset i Saxtorp i sådan omfattning att lägenheten där kan anses som hans permanenta bostad, att han fortfarande är folkbokförd i Ljungbyhed på samma adress som hans före detta fru och att han inte har ett eget behov av lägenheten. Såvitt framgått äger L-E.L. inte ytterligare fastigheter. Varken det som anförts eller vad som i övrigt framkommit medför att L-E.L. kan anses bedriva uthyrning av bostadslägenheter i sådan omfattning att uthyrningen ingår i näringsverksamhet.

I 12 kap. 1 § jordabalken sägs att kapitlet avser avtal genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. L-E.L. har gett in hyresavtalen med E.E. och den andra hyresgästen. Av dem framgår att det första avtalet skrevs med E.E. Den första upplåtelsen gjordes således genom avtalet med henne.

Detta innebär att det är privatuthyrningslagen som gäller för hyresavtalet mellan L-E.L. och E.E. Enligt bestämmelserna i den lagen saknar hyresgästen, i detta fall E.E., besittningsskydd. Eftersom hyreslagens regler om...

To continue reading

Request your trial