Case nº ÖH 4783-20 of Svea hovrätt, December 16, 2020

Resolution DateDecember 16, 2020
Issuing OrganizationSvea hovrätt

REFERAT

Hyresnämnden i Göteborg

Bostadsaktiebolaget Poseidon (hyresvärden) yrkade att hyresnämnden skulle förklara att hyresavtalet med D.E. hade upphört att gälla den 31 januari 2020 och att D.E. skulle förpliktas att flytta från lägenheten med tillhörande förråd.

D.E. motsatte sig att hyresavtalet skulle upphöra.

Hyresvärden anförde bl.a. följande. D.E. har inte sin permanenta bostad i prövningslägenheten och saknar följaktligen ett skyddsvärt behov av densamma. D.E. dömdes till rättspsykiatrisk vård 2002, 2003, 2009 och 2019. Till följd härav har D.E. inte bott i prövningslägenheten sedan 2002. Det skulle därför inte vara oskäligt eller eljest strida mot god sed i hyresförhållanden att hyresavtalet upphör (12 kap. 46 § första stycket 10 jordabalken).

D.E. anförde bl.a. följande. Han har sin bostad i prövningslägenheten och har därför ett skyddsvärt behov av densamma. Han är inskriven på sjukhus men kan när som helst bli utskriven därifrån. Det skulle vara oskäligt mot honom om hyresavtalet upphör. Dessutom skulle det strida mot artikel 8 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR). Han har varit inskriven på sjukhus sedan 2002. Under den tiden har han besökt prövningslägenheten vid dag- och helgpermissioner. Han kan inte säga hur ofta han haft permissioner eller hur ofta han kommer att få det. Senast han hade permission i prövningslägenheten var i oktober 2019. Eftersom han själv befunnit sig mycket på sjukhus har hans bror skött om prövningslägenheten.

Hyresnämnden (hyresrådet Kerstin Ekstedt samt intresseledamöterna Louise Samuelsson och Per Gunnarsson) anförde i beslut den 2 april 2020 bl.a. följande.

SKÄL

− − −

I praxis har personer som dömts till långa fängelsestraff ansetts ha ringa behov av att få behålla sin lägenhet, om de vid verkställigheten av straffet endast kommer att få ett fåtal permissioner och dagen för villkorlig frigivning ligger några år framåt i tiden (se bl.a. RH 2016:71).

D.E. har sedan 2002 varit inskriven för rättspsykiatrisk vård. Han har uppgett att han betraktar prövningslägenheten som sin permanenta bostad, att han är folkbokförd på lägenhetens adress, att han vistas i lägenheten vid permissioner och att tvångsvården kan upphöra när som helst. Hyresvärden har inte motbevisat hans uppgifter härom och i ärendet saknas uppgifter om hur ofta D.E. har haft permissioner, om han snart kommer att få sådana och om tvångsvården kommer att upphöra i närtid...

To continue reading

Request your trial