Case nº ÖÄ 612-20 of Hovrätten för Övre Norrland, September 30, 2020

Resolution DateSeptember 30, 2020
Issuing OrganizationHovrätten för Övre Norrland

REFERAT

Bakgrund

Den 10 april 2002 fastställde Hovrätten för Övre Norrland en dom från Piteå tingsrätt som innebar förpliktelse för G.E. och E.E. att solidariskt till Venantius AB utge en viss summa pengar jämte ränta och kostnader. Fordran enligt domen har senare överlåtits till AB Balken Finans Sweden (Bolaget). Sedan Bolaget ansökt om verkställighet av domen invände G.E. att skulden var avskriven sedan 15 år tillbaka vilket Bolaget motsatte sig. Eftersom Bolaget inte visat att preskriptionsavbrott skett beslutade Kronofogdemyndigheten den 10 oktober 2019 att det förelåg hinder mot verkställighet (det första beslutet). Enligt Kronofogdemyndigheten kunde G.E:s invändning om att fordran var preskriberad inte lämnas utan avseende. Innan det första beslutet vunnit laga kraft ansökte Bolaget den 16 oktober 2019 återigen om verkställighet mot G.E. med åberopande av samma exekutionstitel. Även denna gång invände G.E. att det fanns hinder mot verkställigheten på grund av preskription och anförde att Kronofogdemyndighetens beslut den 10 oktober 2019 fortfarande skulle gälla. Bolaget anförde att preskriptionsavbrott skett och åberopade bevisning för att styrka detta. Kronofogdemyndigheten beslutade den 20 februari 2020 att avslå G.E:s invändning (det andra beslutet). Enligt Kronofogdemyndigheten hade Bolaget visat att preskriptionsavbrott skett.

Umeå tingsrätt

G.E. överklagade det andra beslutet till tingsrätten som beslutade att det förelåg hinder mot verkställighet. Som skäl för sin bedömning anförde tingsrätten bl.a. följande. Utgångspunkten är att Kronofogdemyndighetens tidigare beslut om hinder mot verkställighet inte förhindrar en ny prövning av saken. Att Kronofogdemyndigheten inte skulle behöva rätta sig efter en domstols beslut att en fordran är preskriberad eller betald kan inte ha varit lagstiftarens mening. Då ett sådant beslut kan ha avgörande betydelse för gäldenären på så sätt att denne inrättar sig efter beslutet om preskription måste det åligga borgenären att överklaga beslutet och inte själv få välja att i stället ansöka på nytt. Då en domstols beslut såvitt avser hinder på grund av preskriptionsinvändning får anses hindra en ny prövning av samma fordran måste även Kronofogdemyndighetens beslut betraktas på samma sätt.

Hovrätten för Övre Norrland

Parternas talan i hovrätten

Bolaget överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle förklara att det inte förelåg hinder mot verkställighet. I andra hand yrkade Bolaget att hovrätten skulle återförvisa ärendet till tingsrätten för erforderlig handläggning av frågan om fordran är preskriberad. Bolaget anförde följande. Kronofogdemyndigheten har genom det första beslutet inte beslutat att fordran är preskriberad utan att det fanns hinder mot verkställigheten...

To continue reading

Request your trial