Case nº Ö 6640-20 of Svea hovrätt, October 28, 2020

Resolution DateOctober 28, 2020
Issuing OrganizationSvea hovrätt

REFERAT

Attunda tingsrätt

Sedan tingsrätten hade förordnat advokaten L.R. som målsägandebiträde i ett mål, beslutade åklagaren att lägga ner förundersökningen. I samband med att tingsrätten skulle skriva av målet begärde L.R. ersättning för bl.a. arbete en lördag.

Tingsrätten (chefsrådmannen Lennart Christianson) anförde i beslut den 2 juni 2020 bl.a. följande.

SKÄL

Målsägandebiträdet har begärt ersättning för arbete enligt de föreskrifter som gäller för ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg (DVFS 2019:6). Enligt tingsrättens bedömning finns inte utrymme för att tillämpa dessa föreskrifter för ersättning för arbete som utförts under helg av ett målsägandebiträde. Ersättning för detta arbete har därför bestämts enligt ordinarie timkostnadsnorm. I övriga delar är ersättningarna skäliga och ska betalas ut.

BESLUT

  1. - - -

  2. Tingsrätten tillerkänner ersättning av allmänna medel åt L.R. med 6 945 kr, varav 4 914 kr för arbete, 642 kr tidsspillan och 1 389 kr mervärdesskatt.

Svea hovrätt

L.R. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle bestämma ersättningen i enlighet med hans begäran i tingsrätten. Som skäl anförde L.R. att han förordnades som målsägandebiträde av jourdomstol en lördag och att förhör med hans klient hölls samma dag.

Justitiekanslern överlämnade åt hovrätten att pröva överklagandet.

Hovrätten (hovrättspresidenten Anders Perklev samt hovrättsråden Ulrika Stenbeck Gustavson och Agneta Munther, referent) anförde i beslut den 28 oktober 2020 följande.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Enligt 5 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) har ett målsägandebiträde rätt till skälig ersättning för bl.a. arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en timkostnadsnorm. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det.

I nu aktuellt fall har L.R. förordnats som målsägandebiträde av jourdomstol en lördag och förhör, som...

To continue reading

Request your trial