Case nº UM7715-20 of Migrationsöverdomstolen, December 21, 2020

President1
Resolution DateDecember 21, 2020
Issuing OrganizationMigrationsöverdomstolen

REFERAT

SN förordnades av Polismyndigheten som offentligt biträde i ett ärende om förvar. Inför den första prövningen av förvarsbeslutet kallade Polismyndigheten SN att närvara över telefon och angav att ersättning inte skulle ges för kostnader för resa till förhandlingen eller tidspillan. SN meddelade att hon inte ansåg att det var lämpligt att hennes huvudman skulle vara ensam under förhandlingen och att hon avsåg att närvara tillsammans med honom. Vid förhandlingen befann sig Polismyndighetens personal i myndighetens lokaler och SN samt hennes huvudman närvarade över telefon från förvaret. SN begärde ersättning för tidsspillan och utlägg för sin inställelse på förvaret.

Polismyndigheten beslutade att inte bevilja den begärda ersättningen avseende inställelse med hänvisning till att SN kallats att närvara över telefon. Polismyndigheten angav vidare bl.a. följande. Det har inte kommit fram något som motiverar den personliga inställelsen på förvaret. Ärendet var okomplicerat och förhandlingen varade i 15 minuter.

SN överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen (2020-05-07, ordförande Englund), som avslog överklagandet med huvudsakligen följande motivering. SN har tidigare träffat sin klient personligen i samband med att han placerades i förvaret. Hon har vidare kallats att närvara via telefon och informerats om att ersättning för tidsspillan och utlägg för att närvara personligen under förhandlingen inte kommer att medges. Mot denna bakgrund, samt då det heller inte i övrigt framkommit något konkret som tyder på att hennes klients intressen inte skulle kunnat tillvaratas för det fall hon närvarat via telefon, saknas det skäl för att utge ersättning för tidsspillan och utlägg hänförliga till SN:s personliga inställelse vid förhandlingen.

SN överklagade domen och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle bevilja henne ersättning för hennes inställelse till förhandlingen med 3 696 kr, varav 2 530 kr för tidsspillan, 427 kr för utlägg och 739 kr för mervärdesskatt. Hon förde fram i huvudsak följande. Hon ansåg att hennes inställelse på förvaret var nödvändig. Det fanns speciella omständigheter som gjorde att hon inte kunde ta tillvara sin huvudmans intressen över telefon. Det är inte en rättssäker ordning att Polismyndigheten tillåts avgöra om inställelse ska ske över telefon eller tillsammans med huvudmannen i ärenden om frihetsberövande. Som försvarare tillåts man vid häktningsförhandling i princip alltid att närvara tillsammans med sin huvudman. En förvarsplacering kan sägas vara än mer ingripande än att bli häktad, eftersom den frihetsberövade inte är misstänkt för något brott. Vid en förvarsförhandling borde det alltså vara än viktigare att huvudmannen får sitta tillsammans med sitt ombud, om ombudet anser att det är lämpligast.

Justitiekanslern förde fram bl.a. följande. I ett fall som det aktuella finns det en möjlighet för en förvaltningsmyndighet att föreskriva ett visst sätt för inställelse vid en förhandling. Frågan om inställelsesätt vid förhandlingar framstår dock i vissa fall som relativt komplicerad och som en av rättssäkerhetsskäl viktig fråga. Vid förhandling i domstol är inställelse på plats huvudregel och det är undantag från denna huvudregel som måste motiveras. Att i ett sådant fall...

To continue reading

Request your trial